Tµi liÖu dïng cho líp gi¸m ®èc DN - WordPress.com

Tµi liÖu dïng cho líp gi¸m ®èc DN - WordPress.com

4.1. Bo co ti chnh - ngun thng tin quan trng vi gim c/Thnh vin hi ng qun tr Bo co ti chnh l sn phm ca k ton ti chnh, tng hp v phn nh mt cch ton din, c h thng Tnh hnh ti sn, ngun hnh thnh ti sn ca doanh nghip ti mt thi im, Tnh hnh v kt qu hot ng kinh doanh, Tnh hnh v kt qu lu chuyn tin ca mt doanh nghip trong mt k k ton nht nh 4.2. Yu cu ca bo co ti chnh. 1. Bo co ti chnh phi thit thc, hu ch v c cht l ng ph hp.. 2. Bo co ti chnh phi m bo tin cy, trnh by trung thc v khch quan. 3. Bo co ti chnh phi m bo tnh thng nht v kh nng so snh c. 4. Bo co ti chnh phi phn nh tng qut, y nhng thng tin c lin quan n tnh hnh ti chnh, tnh hnh kinh doanh ca doanh nghip. 5. Bo co ti chnh phi d biu. 6. Thng tin trnh by trn cc bo co ti chnh phi m bo s ph hp vi nhng khi nim, nguyn tc v chun mc ca k ton ti chnh c tha nhn. 4.3. Nhng nguyn tc c bn lp v trnh by bo co ti chnh. 1. Trnh by trung thc: 2. Hot ng lin tc: 3. Nguyn tc dn tch: 4. La chn v p dng chnh sch k ton: 5. Tnh trng yu v s hp nht. 6. Nguyn tc b tr: 7. Tnh nht qun. 4.4. Bo co ti chnh cc vn cn ghi nh i vi Gim c/Thnh vin Hi ng qun tr S liu trnh by trong bo co ti chnh l s liu ca qu kh phn nh thc t hot ng ca doanh nghip. Nhiu s liu c gi tr c tnh Thc o tin t ti nhs theo ga gc Thu nhp thu c ca doanh nghip lun phi c hch ton, ghi chp y , chi ph din ra nhng cha c tr cng c hch ton y . 4.5. H thng bo co ti chnh doanh nghip. Theo quy nh ca Lut k ton, chun mc v ch k ton hin hnh th Gim c doanh nghip chu trch nhim v lp v trnh by bo co ti chnh.

- Bng cn i k ton (Mu s B01-DN) - Bo co kt qu hot ng kinh doanh (Mu s B02-DN) - Bo co lu chuyn tin t (Mu s B03-DN) - Bn thuyt minh bo co ti chnh (Mu s B09-DN) - Ngoi bo co ti chnh, doanh nghip c th lp bo co qun l, 4.5.1. Bng cn i k ton: Bng cn i k ton cung cp thng tin v gi tr ti sn hin c v ngun hnh thnh ti sn ca doanh nghip ti mt thi im nht nh (cui ngy cui qu, cui nm). c im c bn ca bng cn i k ton: - Cc ch tiu trn bng cn i k ton c biu hin gi tr (tin) nn c th tng hp c ton b ti sn hin c ca doanh nghip ang tn ti di cc hnh thi (c vt cht v tin t, c hu hnh v v hnh). - Bng cn i k ton c chia hai phn theo hai cch phn nh ti sn l cu thnh ti sn v ngun hnh thnh ti sn. - Bng cn i k ton phn nh vn v ngun vn ti mt thi im. Thi im thng l ngy cui cng ca k hch ton. - Bng cn i k ton l ti liu quan trng nghin cu nh gi mt cch tng qut tnh hnh v kt qu hot ng kinh t, trnh s dng vn v nhng trin vng v kinh t ti chnh ca doanh nghip. Kt c u t ng qu t c a Bng c n i k t o n Ti sn u nm Cui k Ngun vn A. Ti snngnhn A. N phi tr B. Ti sndi hn B. Vnchs hu Tng ti sn Tng ngun vn u nm Phn ti sn: Phn nh ton b gi tr ti sn hin c ca doanh nghip n cui k hch ton, ang tn ti di cc hnh thi v trong tt c cc giai on, cc khu ca qu trnh hot ng. Cc ch tiu phn nh trong phn ti sn c sp xp theo ni dung kinh t ca cc loi ti sn ca doanh nghip trong qu trnh ti sn xut, ph hp vi yu cu qun l kinh t tng thi k. Gm ti sn ngn hn v ti sn di hn

Phn ngun vn: Phn nh ngun hnh thnh ti sn th hin trch nhim v ngha v php l ca doanh nghip i vi Nh nc, ngn hng, ch n v cc n v kinh t khc v cc khon vay v n phi tr, Th hin quyn s hu v li ch ca cc ch s hu vn trong ti sn thun ca doanh nghip. B n g CN i K To n T i ngy ... thng ... nm ...(1) V tnh:u s d Ti Sn 1 M S S s cui nm u nm 2 4 5 a ti sn ng n h n 100 6.354.030 ? I. Ti n vcc khon t ngng tin 110 92.700 72.250 II. Cc khon ut ti ch nh ng n hn 120

489.600 499.600 III. Cc khon phi thu ng nhn 130 ? 2.289.700 IV. Hngtnkho 140 3.125.800 3.525.800 V. Ti sn ng n hn khc 150 56.230 46.230 B - Ti Sn Di H n 200 ? 3.85.8770 I- Cc khonphi thu di hn 210 167.300 150.000 II. Ti sn c nh 220 ? 2.374.600 III. Bt ng sn u t 240

1.124.170 1.124.170 IV. Cc khon ut ti ch nhdi hn 250 176.000 ? V. Ti sn di hn khc 260 54.000 50.000 270 ? ? a n phi tr 300 6.998.500 7.342.150 I. N ng n hn 310 3.998.500 ? II. N di hn 330 ? 3.342.150 B - Vn Ch S Hu 400 3.001.500 ?

I. Vn ch s hu 410 ? 2.650.000 II. Ngun kinh phvqukhc 430 201.500 300.200 440 ? ? T ngc ng ti sn Ngun Vn T ng cngngunvn 4.5.2. Bo co kt qu hot ng kinh doanh 1. Doanh thu bn hng v cung cp dch v: L tng gi tr cc li ch kinh t doanh nghip thu c trong k k ton, pht sinh t cc hot ng sn xut, kinh doanh thng th ng ca doanh nghip, gp phn lm tng vn ch s hu nhng khng lin quan n cc khon ng gp ca ch s hu. Doanh thu bn hng c ghi nhn khi ng thi tho mn tt c nm (5) iu kin sau: Doanh nghip chuyn giao phn ln ri ro v li ch gn lin vi quyn s hu sn phm hoc hng ho cho ngi mua; Doanh nghip khng cn nm gi quyn qun l hng ho nh ngi s hu hng ho hoc quyn kim sot hng ho; Doanh thu c xc nh tng i chc chn; Doanh nghip thu c hoc s thu c li ch kinh t t giao dch bn hng; Xc nh c chi ph lin quan n giao dch bn hng. 2 Cc khon gim tr - Chit khu thng mi, - Gim gi hng bn, - Gi tr hng bn b tr li, - thu gi tr gia tng phi np theo phng php trc tip, thu tiu th c bit, thu xut khu. 3. Thu nhp khc: L khon thu gp phn lm tng vn ch s hu t hot ng ngoi cc

hot ng to ra doanh thu, nh: Thu v thanh l TSC, nhng bn TSC; Thu tin pht khch hng do vi phm hp ng; Thu tin bo him c bi thng; Thu c cc khon n phi thu xo s tnh vo chi ph k trc; Khon n phi tr nay mt ch c ghi tng thu nhp; Thu cc khon thu c gim, c hon li; Cc khon thu khc. 5. Chi ph hot ng Chi ph hot ng l cc chi ph pht sinh cn thit thc hin cc hot ng m doanh nghip tin hnh. Trong : Gi vn hng bn phn nh tng gi tr mua hng ho, gi thnh sn xut ca sn phm v cc chi ph trc tip ca cc dch v bn trong k bo co nh cc chi ph bn hng, chi ph qun l. Cc s liu ghi vo chi ph l s liu ca cc thc t pht sinh trong k. B o C o Kt Qu Ho t n g KI NH DOANH N m...... n vtnh:............ Ch TIU M Thuy t Nm Nm s m inh nay tr c 1 2 3 4 5

1. Doanh thu bn hngvcungcpd ch v 01 VI.25 2. Cc khon gimtr doanh thu 02 3. Doanh thu thun vbn hng v cung 10 cpd chv (10=01- 02) 4. Gi vn hngbn 11 5. L i nhun gp vbn hng vcung cp 20 VI.27 d ch v (20=10- 11) 6. Doanh thu hot ngti ch nh 21 VI.26 7. Chi phti ch nh 22 VI.28 - Trong : Chi phl i vay 23 8. Chi phbn hng 24 9. Chi phqun l doanh nghi p 25 10. L i nhunthunt hot ng kinh

30 doanh { 30=20+(21- 22) - (24+25)} 11. Thu nhpkhc 31 12. Chi phkhc 32 13. L i nhun khc (40=31- 32) 40 14. T ng l i nhun k ton tr c thu 50 (50=30+40) 15. Chi phthuTNDNhi n hnh 51 VI.30 16. Chi phthuTNDNho n li 52 VI.30 17. L i nhun sau thu thu nhp doanh 60 nghi p(60=50 51- 52) 18. L i cbntrnc phi u (*) 70 L p, ngy ... th ng ... n m ... Ng i lp biu (K , h tn) Kto n tr ng (K , h tn) Gi m c (K , h tn, ng du)

B o C o L U Ch u yn Ti n T (Theo ph ng ph p trc tip) (*) N m..... n vtnh: ........... Ch tiu 1 M Thuy t Nm Nm s minh nay tr c 2 3 4 5 I. L u chuy nti n t hot ngkinhdoanh 1. Tin thu t bn hng, cung cp d ch v v doanh 01 thu khc 2. Ti n chi tr cho ng i cung cp hng ho v d ch v 02 3. Tin chi tr cho ng i lao ng 03 4. Tin chi tr l i vay 04 5. Tin chi np thuthu nhp doanh nghip

05 6. Tin thu khc t hot ng kinh doanh 06 7. Tin chi khc cho hot ng kinh doanh 07 L u chuy nti n thun t hot ng kinhdoanh 20 II. L u chuy nti nt hot ng u t 1.Ti n chi mua s m, x y dng TSC v cc ti 21 sn di hn khc 2.Ti n thu t thanh l, nh ng bn TSC v cc ti 22 sn di hn khc 3.Ti n chi cho vay, mua cc cng c n ca nvkhc 23 4.Ti n thu hi cho vay, bn li cc cng c n ca 24 n vkhc 5.Ti n chi u t gp vn vo n vkhc

25 6.Ti n thu hi u t gp vn vo n vkhc 26 7.Ti n thu l i cho vay, ctc v l i nhun c chia 27 L u chuy nti n thun t hot ng ut 30 III. L u chuy nti nt hot ngti ch nh 1.Ti n thu t pht hnh cphiu, nhn vn gp ca 31 ch s h u 2.Ti n chi tr vn gp cho cc ch s h u, mua li c 32 phi u ca doanh nghi p pht hnh 3.Ti n vay ng n hn, di hn nhn c 33 4.Ti n chi tr n gc vay 34 B o C o L U Ch u y n Ti n T (Theo ph ng ph p gi n ti p) (*)

N m.... n vtnh: ........... Ch tiu 1 M Thuy t Nm Nm s m inh nay tr c 2 3 4 5 I. L u chuy nti n t hot ngkinh doanh 1. L i nhuntr c thu 01 2. i u ch nh cho cc khon - Khu hao TSC 02 - Cc khon d phng 03 - L i, l chnh l ch tgi hi oi ch a thc hi n 04

- L i, l t hot ng u t 05 - Chi phl i vay 06 3. L i nhun t hot ng kinh doanh tr c 08 thay i vn l u ng - Tng, gimcc khon phi thu 09 - Tng, gimhng tn kho 10 - Tng, gimcc khon phi tr (Khng kl i vay 11 phi tr, thuthu nhp doanh nghi p phi np) - Tng, gimchi phtr tr c 12 - Ti n l i vay tr 13 - Thuthu nhp doanh nghi p np 14 - Ti n thu khc t hot ng kinh doanh 15 - Ti n chi khc cho ho t ng kinh doanh 16

L uchuy nti nthunt hot ngkinhdoanh 20 II. L u chuy n ti n t hot ng u t 1.Ti n chi m ua s m, x y dng TSC v cc ti 21 sn di hn khc 2.Ti n thu t thanh l, nh ng bn TSC v cc ti sn di h n khc 22 Bn Thuyt MINH Bo Co Ti Chnh Nm ....(1) I- c im hot ng ca doanh nghip 1- Hnh thc s hu vn 2- Lnh vc kinh doanh 3- Ngnh ngh kinh doanh 4- c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chnh c nh hng n bo co ti chnh. II- K k ton, n v tin t s dng trong k ton 1- K k ton nm (bt u t ngy..../..../.... kt thc vo ngy ..../..../...). 2- n v tin t s dng trong k ton. III- Chun mc v Ch k ton p dng 1- Ch k ton p dng 2- Tuyn b v vic tun th Chun mc k ton v Ch k ton 3- Hnh thc k ton p dng III- Chun mc v Ch k ton p dng 1- Ch k ton p dng 2- Tuyn b v vic tun th Chun mc k ton v Ch k ton 3- Hnh thc k ton p dng IV- Cc chnh sch k ton p dng 1- Nguyn tc ghi nhn cc khon tin v cc khon tng ng tin. Phng php chuyn i cc ng tin khc ra ng tin s dng trong k ton. 2- Nguyn tc ghi nhn hng tn kho: - Nguyn tc ghi nhn hng tn kho;

- Phng php tnh gi tr hng tn kho; - Phng php hch ton hng tn kho; - Phng php lp d phng gim gi hng tn kho. 3- Nguyn tc ghi nhn v khu hao TSC v bt ng sn u t: - Nguyn tc ghi nhn TSC (hu hnh, v hnh, thu ti chnh); - Phng php khu hao TSC (hu hnh, v hnh, thu ti chnh). 4- Nguyn tc ghi nhn v khu hao bt ng sn u t - Nguyn tc ghi nhn bt ng sn u t; - Phng php khu hao bt ng sn u t. 5- Nguyn tc ghi nhn cc khon u t ti chnh: - Cc khon u t vo cng ty con, cng ty lin kt, vn gp vo c s kinh doanh ng kim sot; - Cc khon u t chng khon ngn hn; - Cc khon u t ngn hn, di hn khc; - Phng php lp d phng gim gi u t ngn hn, di hn. 6- Nguyn tc ghi nhn v vn ho cc khon chi ph i vay: - Nguyn tc ghi nhn chi ph i vay; - T l vn ho c s dng xc nh chi ph i vay c vn ho trong k; 7- Nguyn tc ghi nhn v vn ho cc khon chi ph khc: - Chi ph tr trc; - Chi ph khc; - Phng php phn b chi ph tr trc ; - Phng php v thi gian phn b li th thng mi. 8- Nguyn tc ghi nhn chi ph phi tr. 9- Nguyn tc v phng php ghi nhn cc khon d phng phi tr. 10- Nguyn tc ghi nhn vn ch s hu: - Nguyn tc ghi nhn vn u t ca ch s hu, thng d vn c phn, vn khc ca ch s hu. - Nguyn tc ghi nhn chnh lch nh gi li ti sn. - Nguyn tc ghi nhn chnh lch t gi. - Nguyn tc ghi nhn li nhun cha phn phi. 11- Nguyn tc v phng php ghi nhn doanh thu: - Doanh thu bn hng; - Doanh thu cung cp dch v; - Doanh thu hot ng ti chnh; - Doanh thu hp ng xy dng. 12. Nguyn tc v phng php ghi nhn chi ph ti chnh. 13. Nguyn tc v phng php ghi nhn chi ph thu thu nhp doanh nghip hin hnh, chi ph thu thu nhp doanh nghip hon li. 14- Cc nghip v d phng ri ro hi oi. 15- Cc nguyn tc v phng php k ton khc. V- Th n g t i n b su n g c h o c c k h o n m c t r n h by t r o n g B n g c n i k t o n 01- Tin - Tin m t - Tin gi ng n hng - Tin ang chu Cng 02- Cc khon u t ti chnh ng n hn: - Chng khon u t ng n hn - u t ng

n hn khc - D phng gimgi u t ng n hn Cng 03- Cc khon phi thu ng n hn khc - Phi thu vcphn ho - Phi thu vctc v l i nhun c chia - Phi thu ng i lao ng - Phi thu khc Cng 04- Hng tn kho - Hng mua ang i ng - Nguyn liu, vt liu - Cng c, dng c - Chi phSX, KD d dang - Thnh phm - Hng ho - Hng gi i bn - Hng ho kho bo thu - Hng ho bt ng sn Cnggi gc hngtnkho Cui nm ... ... ... ... Cui nm ... ... ... ... Cui nm ... ... ... ... ... Cui nm ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ( n vtnh:......) u nm ... ...

... ... u nm ... ... ... ... u nm ... ... ... ... ... u nm ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... * C c tr ng h p ho c s kin dn n phi trch thm ho c hon nhp d phng gim gi hng tn kho:.... 05- Thuv cc khon phi thu Nh n c Cui nm u nm - Thuthu nhp doanh nghip np tha ... ... - ... ... - Cc khon khc phi thu Nh n c: ... ... ... ... - Cho vay di hn ni b

... ... -... ... ... - Phi thu di hn ni b khc ... ... 07- Phi thu di hn khc Cui nm u nm - K qu, k c c di hn ... ... - Cc khon tin nhn uthc ... ... - Cho vay khng c l i ... ... - Phi thu di hn khc ... ... Cng 06- Phi thu di hn ni b Cng Cng

08 - Tng, gim ti sn c nh hu h nh: Khon mc Nh My Ph ng ca, vt mc, kin ... TSC T ng tin vn ti, hu h nh cng thit b truyn dn khc trc Nguyn gi TSC hu h nh S d u nm - Mua trong nm - u t XDCB hon thnh - Tng khc (...) (...) (...) (...) (...) (...) - Chuyn sang bt

ng (...) (...) (...) (...) (...) (...) sn u t (...) (...) (...) (...) (...) (...) - Chuyn sang bt ng (...) (...) (...) (...) (...) (...) sn u t (...) (...) (...) (...) (...) (...) - Thanh l, nh ng bn

(...) (...) (...) (...) (...) (...) - Thanh l, nh ng bn - Gimkhc S d cui nm Gi trhao mn luk S d u nm - Khu hao trong nm - Tng khc - Gimkhc S d cui nm Gi trcn li ca TSC hu h nh - Ti ngy u nm - Ti ngy cui nm 09- Tng, gim ti sn c nh thu ti chnh: 10- Tng, gim ti sn c nh v hnh: * Thuyt minh s liu v gii trnh khc: 11- Chi phxydngcbnd dang: Cui nm unm ... ... +Cngtrnh.. ... ... +Cngtrnh.. ... ... +.

... ... - Tng s chi phXDCB d dang: Trong (Nhng cng trnhl n): 12- T n g , g i m b t n g s n u t Khonmc Nguyngi bt ngsn ut - Quyn s dng t - Nh - Nh v quyn s dng t - Cs h tng Gi trhao mnluk - Quyn s dng t - Nh - Nh v quyn s dng t - Cs h tng Gi trcnli cabt ngsn ut - Quyn s dng t - Nh - Nh v quyn s dng t - Cs h tng S Tng Gim S unm trongnm trongnm cui nm : * Thuyt minh s liu v gii tr nh khc: khc:

Cui nm u - u t cphiu ... nm - u t tri phiu ... ... - u t tn phiu, kphiu ... ... - Cho vay di hn ... ... ... - u t di hn khc Cng ... ... 14- Chi phtr tr c di hn Cui nm u nm - Chi phtr tr c vthu hot ng TSC ... ... - Chi phthnh lp doanh nghip ... ... - Chi phnghin cu c gi trl n ... ...

- Chi phcho giai on trin khai khng tiu chun ghi ... ... ... ... ... ... nhn l TSC v h nh - ... Cng 15- Vay v n ng n hn Cui nm u nm - Vay ng n hn ... ... - N di hn n hn tr ... ... ... ... Cng 16- Thuv cc khon phi np nh n c Cui nm u nm - Thugi trgia tng ... ... - Thutiu th

c bit ... ... - Thusut, nhp khu ... ... - Thuthu nhp doanh nghip ... ... - Thuthu nhp c nh n ... ... - Thuti nguyn ... ... - Thunh t v tin thu t ... ... - Cc loi thukhc ... ... - Cc khon ph,lphv cc khon phi np khc ... ... 17- Chi phphi tr Cui nm u nm - Trch tr c chi phtin l ng trong thi gian nghphp ...

... - Chi phsa cha l n TSC ... ... - Chi phtrong thi gian ngng kinh doanh ... ... ... ... - Cng 18- Cc khon phi tr, phi np ng n hn khc Cui nm u nm - Ti sn tha ch gii quyt ... ... - Kinh phcng on ... ... - Bo himx hi ... ... - Bo himy t ... ... - Phi tr vcphn ho ... ... - Nhn k qu, k c c ng n hn

... ... - Doanh thu ch a thc hin ... ... - Cc khon phi tr, phi np khc ... ... ... ... Cng 19- Phi tr di hn ni b Cui nm u nm - Vay di hn ni b ... ... ... ... ... ... Cui nm u nm -... - Phi tr di hn ni b khc Cng 20- Vay v n di hn a - Vay di hn - Vay ng n hng ... ... - Vay i t ng khc ...

... ... ... - Thu ti chnh ... ... - N di hn khc ... ... ... ... - Tri phiu pht hnh b - N di hn Cng c- Cc khon n thu ti chnh Nmnay Thi hn Tng khon Tr tin Tr n thanh ton tin li thu thu ti chnh T 1 nm tr xung Trn1nm n5nm Trn5nm Nmtr c gc Tng khon Tr tin Tr n thanh ton tin li thu thu ti chnh gc 21- Ti sn thuthu nhp ho n l i v thuthu nhp ho n l i phi tr a- Ti sn thuthu nhp ho n l i: - Ti sn thuthu nhp ho n li lin quan n khon chnh

Cui nm u nm Cui nm u nm lch tmthi c khu tr - Ti sn thuthu nhp ho n li lin quan n khon l t nh thuch a s dng - Ti sn thuthu nhp ho n li lin quan n khon u i t nh thuch a s dng - Khon hon nhp ti sn thuthu nhp ho n li c ghi nhn t cc nmtr c Ti sn thuthunhphonli b- Thuthu nhp ho n li phi tr - Thuthu nhp ho n li phi tr pht sinh t cc khon chnh lch tmthi ch u thu

- Khon hon nhp thuthu nhp ho n li phi tr c ghi nhn t cc nmtr c - Thuthu nhp ho n li phi tr 22- Vn ch s hu a- Bng i chi u bi n ng ca vn ch s hu Vn u t ca ch s h u A S d u nmtr c Tng vn trong nmtr c - L i trong nmtr c - Tng khc Gim vn trong nmtr c L trong nm tr c - Gimkhc S d cui nm tr c S d u nmnay Tng vn trong nmnay L i trong nmnay - Tng khc Gim vn trong nmnay L trong nmnay - Gimkhc

S d cui nmnay b- Chi ti t vn u t 1 Th ng d vn c phn 2 Vn khc ca ch s h u 3 ca ch s h u C phi u qu Chnh l ch nh gi l i ti sn Chnh l ch tgi hi oi ... 4 5 6 7 Ngu

n vn u t XDC B 8 C ng 9 Cui nm u nm - Vn gp ca Nh n c ... ... - Vn gp ca cc i t ng khc ... ... ... ... - ... Cng * Gi trtri phiu chuyn thnh cphiu trong nm * S l ng cphiu qu: c- Cc giao dch vvn v i cc ch s hu v phn phi c Nmnay Nmtr c - Vn u t ca ch s hu ... ... +Vn gp u nm ... ... +Vn gp tng trong nm ... ...

+Vn gp gimtrong nm ... ... +Vn gp cui nm ... ... - Ctc, l i nhun chia ... ... tc, chia l i nhun d- Ctc - Ctc cng b sau ngy kt thc k kton nm: + Ctc cng b trn cphiu phthng:................. + Ctc cng b trn cphiu - Ctc ca cphiu u i:.................. u i lu kch a c ghi nhn:.... - Cphiu Cui nm u nm - S l ng cphiu ng k pht hnh ... ... - S l ng cphiu bn ra cng chng ... ... +Cphiu phthng ... ...

+Cphiu u i ... ... ... ... +Cphiu phthng ... ... +Cphiu u i ... ... - S l ng cphiu ang l u hnh ... ... +Cphiu phthng ... ... +Cphiu u i ... ... - S l ng cphiu c mua li * Mnh gi cphiu ang l u hnh :.............................. e- Cc qu ca doanh nghip: - Qu u t pht trin - Qu d phng ti chnh - Qu khc thuc vn ch s hu * Mc ch trch lp v s dng cc qu ca doanh nghip g- Thu nhp v chi ph, li hoc l c ghi nhn trc tip vo Vn ch s hu theo qui nh ca cc chun mc k ton c th. VI- Thng tin b sung cho cc khon

mc trnh by trong Bo co kt qu hot ng kinh doanh ( n vtnh:.............) Nmnay Nmtr c ... ... - Doanh thu bn hng ... ... - Doanh thu cung cp d ch v ... ... ... ... n thi imlp bo co ti ch nh; ... ... 26- Cc khon gimtr doanh thu (M s 02) ... ... - Chit khu th ng mi ... ... - Gimgi hng bn ... ... - Hng bn btr li ... ...

- ThuGTGT phi np (ph ng php trc tip) ... ... - Thutiu th c bit ... ... - Thuxut khu ... ... - Doanh thu thun trao i sn phm, hng ho ... ... - Doanh thu thun trao i d ch v ... ... 25- T ng doanh thu bn hng v cung cp d ch v (M s 01) Trong : - Doanh thu h p ng x y dng ( i v i doanh nghip c hot ng x y l p) +Doanh thu ca h p ng x y dng c ghi nhn trong k; +T ng doanh thu lu kca h p ng x y dng c ghi nhn Trong :

27- Doanh thu thun vbn hng vcung cp d ch v (M s 10) Trong : 28- Gi vn hng bn (M s 11) Nmnay Nmtr c - Gi vn ca hng ho bn ... ... - Gi vn ca thnh phm bn ... ... - Gi vn ca d ch v cung cp ... ... - Gi trcn li, chi phnh ng bn, thanh l ca B S u t bn ... ... - Chi phkinh doanh Bt ng sn u t ... ... ... ... (...) (...) - D phng gimgi hng tn kho ...

... Cng ... ... - Hao ht, mt mt hng tn kho - Cc khon chi phv t mc b nh th ng 29- Doanh thu hot ng ti chnh (M s 21) Nmnay Nmtr c - L i tin gi, tin cho vay ... ... - L i u t tri phiu, kphiu, tn phiu ... ... - Ctc, l i nhun c chia ... ... - L i bn ngoi t ... ... - L i chnh lch tgi thc hin ... ... - L i chnh lch tgi ch a thc hin ... ... - L i bn hng tr chm ...

... - Doanh thu hot ng ti chnh khc ... ... ... ... Cng 30- Chi phti chnh(M s 22) - Li tinvay - Chit khuthanhton, l i bnhngtrchm - L do thanhlcc khonut ngnhn, di hn - L bnngoi t - L chnhlchtgi thc hin - L chnhlchtgi ch a thc hin - D phnggimgi cc khonut ngnhn, di hn - Chi phti chnhkhc 31- Chi phthuthu nhp doanh nghip hin hnh (M Nmnay Nmtr c 32- Chi phthuthunhp doanhnghip ho n li (M s 52) Nmnay Nmtr c - Chi phthuthu nhp doanh nghip ho n li pht sinh t ()

() () () () () s 51) - Chi phthuthu nhp doanh nghip tnh trn thu nhp chu thunmhin hnh - iu ch nh chi phthuthu nhp doanh nghip ca cc nmtr c vo chi phthuthu nhp hin hnh nmnay - T ng chi phthuthu nhp doanh nghip hin hnh cc khon chnh lch tmthi phi chu thu - Chi phthuthu nhp doanh nghip ho n li pht sinh t vic hon nhp ti sn thuthu nhp ho n li - Thu nhp thuthu nhp doanh nghip ho n li pht sinh t cc khon chnh lch tmthi c khu tr - Thu nhp thuthu nhp doanh nghip ho n li pht sinh t cc khon l tnh thuv u i thuch a s dng - Thu nhp thuthu nhp doanh nghip ho n li pht sinh t vic hon nhp thuthu nhp ho n li phi tr - T ng chi phthuthu nhp doanh nghip ho n li 33- Chi phsnxut, kinhdoanhtheo yut Nmnay Nmtr c - Chi phnguynliu, vtliu .. .. - Chi phnhncng .. .. - Chi phkhuhao ti sncnh .. .. - Chi phdchvmuangoi ..

.. - Chi phkhc bngtin .. .. VII- Thng tin b sung cho cc khon mc trnh by trong Bo dch khng bng ti n nh h ng n bo co l u chuyn tin t co34-lCc u giao chuyn tin t a- Nmnay Nmtr c - Mua doanh nghip thng qua pht hnh cphiu: - Chuyn n thnh vn ch s hu: - T ng gi trmua ho c thanh l; - Phn gi trmua ho c thanh l c thanh ton bng Mua ti sn bng cch nhn cc khon n lin quan trc

tip ho c thng qua nghip v cho thu ti chnh: b- Mua vthanh l cng ty con ho c n vkinh doanh khc trongkbo co. tin v cc khon t ng ng tin; - S tin v cc khon t ng ng tin thc c trong cng ty con ho c n vkinh doanh khc c mua ho c thanh l; - Phn gi trti sn (T ng h p theo tng loi ti sn) v n phi tr khng phi l tin v cc khon t ng ng tin trong cng ty con ho c n vkinh doanh khc c mua ho c thanh l trong k. c- Tr nhby gi trvl do cacc khontinvt ng ng tin l n do doanh nghip n m gi nh ng khng c s dng do c s hn chcaphp lut ho c cc rng buc khc m doanh nghip phi thc hin. VIII- Nhng thng tin khc 1- Nhng khon n tim tng, khon cam kt v nhng thng tin ti chnh khc: 2- Nhng s kin pht sinh sau ngy kt thc k k ton nm:........................................................................................... ..... 3- Thng tin v cc bn lin quan:........................................ 4- Trnh by ti sn, doanh thu, kt qu kinh doanh theo b phn (theo lnh vc kinh doanh hoc khu vc a l) theo quy nh ca Chun mc k ton s 28 Bo co b phn(2):. ....... 5- Thng tin so snh (nhng thay i v thng tin trong bo co ti chnh ca cc nin k ton trc):......................... 6- Thng tin v hot ng lin tc:....................................... 7- Nhng thng tin khc. (3) ...............................................

Recently Viewed Presentations

 • The Challenge: To Create More Value in All Negotiations

  The Challenge: To Create More Value in All Negotiations

  Tom Peters' EXCELLENCE. ALWAYS. MassMutual/Leaders Conference 2006 Washington/29July Slides* at … tompeters.com *also "final" and "long #2" 25 The Irreducible209+/ Sal
 • Re-Viewing Australia:

  Re-Viewing Australia:

  Den Jinda - i laig orla jilipela wajula - wari, wari, wari abad dame. Awl-da-dime i bin luk, luk la waj. Den i bin run op an i bin looj one pela jinabootba. Ore raid. Nambawanbala i bin luk luk...
 • All non-fiction text types cover have the same

  All non-fiction text types cover have the same

  All non-fiction text types cover have the same five key issues to look at. These are: Audience Purpose Examples Typical structure Typical language features Persuasive writing is for arguing a case or point of view and is intended for anyone...
 • Technologies for Adaptation to Climate Change

  Technologies for Adaptation to Climate Change

  2. Work and contribution from bodies under the Convention . This section provides an overview of work and contribution from various relevant bodies under the Convention on climate change adaptation matters, and analyses the impact of these, if any, to...
 • GI Bill Trademark VETERANS BENEFITS ADMINISTRATION AVECO June

  GI Bill Trademark VETERANS BENEFITS ADMINISTRATION AVECO June

  GI Bill® Trademark In 2012, Executive Order 13607 required VA to trademark GI Bill and any military and veteran-related terms. In the same year, a group of State's Attorneys General led an effort to sue a company that owned the...
 • Routed Information Protocol - Napier

  Routed Information Protocol - Napier

  Routed Information Protocol Presenter Graham C Herd Agenda Introduction Limitations of the protocol Specifications for the protocol Overview Introduction Routed Information Protocol known as RIP Describes one protocol in a series of routing protocols based on the Bellman-Ford (or distance...
 • Three Dimensional Visual Display Systems for Virtual Environments

  Three Dimensional Visual Display Systems for Virtual Environments

  Oculomotor cues Physiological cues based on our ability to sense the tension in the muscles that control eye movement and lens focus. Accomodation The angular muscles in the eye relax and contract to change the shape of the lens. Effective...
 • Department of Defense AT Level I OCONUS-B Training

  Department of Defense AT Level I OCONUS-B Training

  Department of Defense AT Level I OCONUS-B Training Introduction September 2013*