Stopové prvky - Pavol Jozef Šafárik University

Stopové prvky - Pavol Jozef Šafárik University

Poruchy metabolizmu stopovch prvkov kolsk rok 2009/10 2012/13 Oliver Rcz, stav patologickej fyziolgie UPJ LF Koice 30/10/2012 stop09.ppt 1 Stopov prvky - osnova Prvky ivota a stopov prvky Sasn stav problematiky a nezodpovedan otzky Metabolizmus eleza Zinok a me Ostatn kovy Nekovy - seln, jd a flr

30/10/2012 stop09.ppt 2 Poruchy metabolizmu stopovch prvkov I. vod a veobecn prehad 30/10/2012 stop09.ppt 3 Prvky ivota Hlavn biognne prvky - 6 C, H, N, O, ale aj P a S

Elektrolyty Na+, K+, Mg++, Ca++ oproti Cl- (?) Stopov < 1 g s dvoma vnimkami kovy: Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, Cr, Co, V, Sn nekovy: F, I, Se, Si, B 30/10/2012 stop09.ppt 4 Prvky ivota - pozor! Nezodpoved zloeniu udskho tela: As, Au, Pb, Hg. Siln selekcia: Zemsk kra - O, Si, Al, Fe, Ca

Morsk voda ? More v ase vzniku ivota ? Prvkov zloenie rastln sa viac podob na pdu ivot je ahk - prv polovica tabuky, len 4 maj atmov . > 30: 34Se (79) ,42Mo (96), 50Sn (119), 53I (127) 30/10/2012 stop09.ppt 5 Stopov prvky - sasn stav poznatkov - 1 Prvkov zloenie tela, tkanv, buniek, O.K. Ltkov forma - kovy len ako komplexy! Stabiln s znme (hm, molybdoptern, at) Menej stabiln sa ako skmaj

Pridvaj sa k biochemickm truktram po ich syntze - vnimka je Se 30/10/2012 stop09.ppt 6 Stopov prvky - sasn stav poznatkov - 2 Cykly v biosfre - prrodn a po udskom zsahu (ekolgia) vplyv na zdravie Cykly v udskom tele - vea otznikov Klinickobiochemick diagnostika Okrem eleza (a jdu) nie s rutinn vyetrenia O om hovoria plazmatick hladiny ??? Nepriame markery - napr. GPX pre Se 30/10/2012

stop09.ppt 7 Uiton alebo toxick ? +---------------------------------------------------------------------+ BIOGNNE PRVKY +-----------------------------------------+--------------------- HLAVN ELEKTROLYTY STOPOV TOXICK

a b +-----+--------+-----------+-------------+------+--------------------- I 1H 11Na 19K 29Cu 47Ag 79Au II 12Mg 20Ca 30Zn 4Be 48Cd 56Ba 80Hg III 5B

5B 13Al IV 6C 50Sn 14Si 82Pb V 7N 15P 23V 33As 73Ta 83Bi VI 8O 16S 24Cr 42Mo 34Se 24Cr 34Se 42Mo VII 17Cl 25Mn 9F 53I 9F 35Br

VIII 26Fe27Co28Ni 26Fe 27Co 28Ni +---------------------------------------------------------------------+ 30/10/2012 stop09.ppt 8 Koko ? Ktor ? RDA = recommended daily allowance od 1949, pre stopov prvky od 1989. Sta na prevenciu deficity Nov systm - DRI = daily recommended intake

Estimated average requirement RDA Adequate intake Upper limit NO - Fe, Zn, Cr, Se, I, F (nie vdy a u kadho) NIE - Cu, V, Mn, Ni, Co, Sn, Si (zdra mo) 30/10/2012 stop09.ppt 9 Poruchy metabolizmu stopovch prvkov II. Metabolizmus eleza

30/10/2012 stop09.ppt 10 Distribcia eleza C e lk o v m n o s tv o 4000 m g 100 % H e m o g lo b n 2500 63 M y o g lo b n

160 4 E n z m y ( k a ta l z a a i.) 8 0 ,2 Z s o b y (fe ritn ) 1350 33 T ran sp o rt (tra n s fe rn ) 5 0 ,1 2

30/10/2012 stop09.ppt 11 Bilancia eleza Rozpad erytrocytov (0,8 % denne 20 ml) 20 - 25 mg denne 90 - 95 % recyklcia! Straty len 1 - 2 mg/d Ben strava 10 - 15 mg denne kontrolovan rezorbcia 1 - 2 mg/d Fyziologicky zven straty: Mentrucia: 30 mg, gravidita 300 mg, laktcia 180 mg Darcovstvo krvi = 200 ml Er = 200 mg eleza, 15 % zsob

30/10/2012 stop09.ppt 12 30/10/2012 stop09.ppt 13 Ako na to ? Anmia - podozrenie na sideropniu elezo v sre (m: 14 - 29, : 12 - 23 mol/l) je o niom !!! Vzbov kapacita (TIBS, total iron binding capacity) je jednoduch a lacn meranie Meranie feritnu ? ak mte dos peaz, je to dobr ukazovate celkovch zsob (plazma: 40 - 50 ng/l)

Meranie transfernu ? (2 - 3 mg/l), kole Solubiln transfernov receptor 30/10/2012 stop09.ppt 14 Vzbov kapacita (TIBC) 1. Meranie eleza zo sra (16) Pridanie eleza k sru - nastenie transfernu na 100 % Odstrnenie neviazanho eleza 2. Meranie eleza zo sra (64) Saturan index = 16/64 = 0,25 (25 %) < 0,2 = sideropnia; > 0,55 = nadbytok 20-02-11 30/10/2012 stop09.ppt

15 Nedostatok a nadbytok eleza Sideropnia je ast u ien v rozvojovch krajinch. ast prody, infekcie, nedostaton stravovanie. U ns - choroby GIT (achlrhydria), choroby spojen s chronickmi stratami krvi (obliky, gynekologick, vredov choroba v minulosti) Prsni vegetarini deti 3 stupne, na konci je mikrocytov hypochrmna anmia (eny na obrazoch starch holandskch majstrov) 30/10/2012 stop09.ppt 16

1. Deplcia zsob krvn obraz a parametre OK 2. Deplcia eleza krvn obraz OK, parametre nie 3. Sideropenoick anmia 30/10/2012 stop09.ppt 17 Nedostatok a nadbytok eleza Popeye (staton nmornk) a pent Omyl - pent nie je dobrm zdrojom eleza (mso) Ete v omyl - nadbytok eleza je rizikovm faktorom ischemickej choroby srdca a rakoviny (?) Primrna hemochromatza - dedistvo E spred 10 - 15 tisc rokmi Sekundrna hemochromatza aj s anmiou! Naprklad po opakovanch transfziach pre

hemolytick anmie 30/10/2012 stop09.ppt 18 Hemochromatza a regulcia rezorbcie Fe OMIM *235200; carrier frequency 4,5 7,1 % (!) Homozygotes 2 - 5/1000 HFE gene in HLA region, 1 common mutation A in gny, in mutcie

1999 HFE2 - long arm, ch. 1 2000 HFE3 - 7q22, transferrin receptor 2 2001 HFE4 - ch 2; SCL40A1 gene for ferroportin 2003 HAMP gene; ch 1 for hepcidin 2004 HJV gene for hemojuvelin ??? 2025 ??? 30/10/2012 stop09.ppt 19 Hemochromatza a regulcia rezorbcie Fe Pre praktick medicnu zriedkav formy hemochromatzy nie s dleit, ale poznatky zskan na zklade tdia tchto chorb pomu objasni fyziologick regulciu rezorbcie eleza

Hlavnm regultorom je hepcidn z peene zven expresia v experimente - Fe deficit znen expresia pri mutcii alebo pri mutcii v gne pre hemojuvelin - nadbytok Fe A akumulcia Fe v substantia nigra pri Parkinsonovej chorobe preo, ako ? 30/10/2012 stop09.ppt 20 20-02-11 30/10/2012 stop09.ppt 21 Transfernov receptor a solubiln

receptor v krvi 30/10/2012 stop09.ppt 22 Feritn multimr, v strede vek mnostve atmov Fe 30/10/2012 stop09.ppt 23 Klinick manifestcia hemochromatzy

Bronzov sfarbenie koe Hepatomeglia, neskr cirhza, aj rakovina peene Bolesti v kboch Pokodenie endokrinnch liaz (bronzov diabetes) Kardiomyopatia Chronick navov syndrm Strata libida, impotencia Oxidan stres a akcelerovan ateroskleza pravdepodobne u v latentnom tdiu Faktory manifestcie: pohlavie (m>), strava (mso), alkohol 30/10/2012 stop09.ppt

24 Poruchy metabolizmu stopovch prvkov III. Zinok a me 30/10/2012 stop09.ppt 25 Zinok, Zn 2 - 3 g; RDA 12 - 15 mg Sas vekho mnostva enzmov (300) a inch bielkovn ( inzuln, transkripn faktory, receptory - a 3000) Chuov a uchov receptory,

inov kanly Stabilizuje priestorov truktru pecilnych domn - zinkov prsty 30/10/2012 stop09.ppt 26 20-02-11 30/10/2012 stop09.ppt 27 Zinok histria Nihil album (ZnO) pouivali u v stredoveku na liebu onch chorb 1746 A.S. Margaff, Nemecko, objav Zn 1869 - 1957 esencialita zinku u rastln a zvierat,

experimenlny a klinick deficit (hovdz dobytok, hydina) 1940 - 1961 prv Zn-metaloenzmy, esencialita u loveka 1974 stanoven RDA 2004 intenzvny vskum - marginlny deficit je ast, deficit v ivonej vrobe je vny problm 20-02-11 30/10/2012 stop09.ppt 28 Zn-metaloenzmy a proteny, funkcie DNA polymerza Zn-Cu SOD Retinoldehydrogenz a

Kolagenza Metalotionen Zn prsty Thymulin Receptory hormnov 30/10/2012 Syntza NK, delenie buniek Antioxidan ochrana Regenercia zrakovho purpuru Spojivo, cievna stena Transport

Transkripn faktory Diferencicia T lymfocytov Endokrinn funkcie stop09.ppt 29 Zinok, 2 - 3 g; RDA 12 - 15 mg/d Zdroje: vntornosti, huby, cvikla Mal zsoby, fytty obilnn zhrouj rezorbciu Marginlny deficit je pravdepodobne ast aj u ns ast infekcie, rastov retardcia ak deficit: Blzky Vchod - cerelie Alkoholici, cirhotici, nefrotick a malabosrpn sy. Vroden porucha absorbcie - acrodermatitis enteropathica (ADEMA u prasiat), Th: ZnO 30/10/2012

stop09.ppt 30 Zinok zdroje Hovdzie mso 6,4 mg/100 g Biely chlieb 0,6 Orechy 2,7 Kva, aj 0,02

Kraby 4,6 Ustrice 79,0 Mlieko 0,3 Ovsen vloky 3,O 30/10/2012 Pitn voda 0,03 stop09.ppt 2,2 31 Me, Cu 2 - 5 mg 100 - 150 mg; RDA Najviac vo svaloch, kostiach a peeni Aktvne centrum mnohch enzmov, predovetkm oxidoreduknch

Cu++ + eCu+ Superoxiddismutza, lyzyloxidza, cytochrmoxidza a i. Ceruloplazmn je transportnou bielkovinou medi 30/10/2012 stop09.ppt 32 Cu-metaloenzmy a proteny Cytochrm-C-oxidza Superoxiddismutza Monoaminooxidza (Katecholamny) Tyroznza (melann) Lyzyloxidza (kolagn) Ceruloplazmn a metalotionen (transport, detoxikcia)

30/10/2012 stop09.ppt 33 Metabolizmus medi, deficit a nadbytok Zdroje: orechy, ustrice, morsk ryby Viae sa na albumn, transcupren a v peeni na ceruloplazmn Vyluuje sa lou Deficit - experimentlne a pri akej malnutrcii - anmia, leukopnia, poruchy kost Hromadenie pri obtruknom iktere, je mon aj intoxikcia - hnaky, pokodenie peene 30/10/2012 stop09.ppt

34 Poruchy metabolizmu medi m. Wilson je vroden deficit ceruloplazmnu hepatolenikulrna degenercia AR dedinos Kayser a Fleischer 1903 (cornea), Wilson 1912 Von kov pokodzuje tkaniv Mierne a ak formy (len transaminzy a KF prstenec a po ak pokodenie peene, neurologick a psychiatrick spt., hemolza, obliky... 200 rznych mutci, 1 ast (ch 13, 1985, ATP7B 13q14) 1/30 000 30/10/2012 stop09.ppt 35 m. Wilson Ukazovate

Norma m. Wilson Ceruloplazmn 1,8 2,5 mol/l < 1,8 mol/l Cu plazma 16 31 mol/l < 16 mol/l Cu pee 30 50 g/g 100 150 g/g Cu mo stopy

100 g/d 30/10/2012 stop09.ppt 36 m. Wilson - kazuistika 22 ron mu, zven transaminzy pri vyetren na darcovstvo krvi Po roku (vylenie inch monch prin) Cielen laboratrne vyetrenia - m. Wilson, peeov forma Dve sestry - asymptomatick forma Kayser - Fleischerov prstenec nemali Myslie na to! - molekulovo-genetick dg. je mon 20-02-11 30/10/2012

stop09.ppt 37 m. Wilson - kazuistika Myslie na to! - molekulovo-genetick dg. je mon Najastejia manifestcia 8 - 20 r. Vinou peeov forma, pri cirhze a psychickch prznakoch je neskoro! Dysartria, dysfgia, rigidita a tremor, aj psychiatrick zmeny zmena osobnosti, zhoren pam Th: penicilamin, Zn, trietyltetramin, v prpade fulminantnej formy transplantcia peene 30/10/2012 stop09.ppt

38 Wilsonova choroba vek Otec 59 S-Cu mol/l 16,1 Matka 56 12,0 0,42

0,24 Syn 22 2,7 1,50 0,00 Dcra1 31 2,6 0,88 0,03

Dcra2 29 15,7 0,54 0,39 Dcra3 25 3,8 1,9 0,00

30/10/2012 stop09.ppt U-Cu mol/d 0,35 CPL g/l 0,37 39 Menkes kinky hair syndrome Zriedkav, ale fatlne ochorenie X chromosome related, ATP7A (1/250 000) disorder of intracellular transport of Cu Low activity of key copper enzymes (SOD, Cytochromoxidase, etc.)

Severe fatal disease with progressive neurological spts., connective tissue, skin, digestion 20-02-11 30/10/2012 stop09.ppt 40 Poruchy metabolizmu stopovch prvkov IV. Ostatn kovy 30/10/2012 stop09.ppt 41

Chrm, Cr kles 1 mg, vekom Silne toxick kov Vo forme komplexov (pikolint a i.) zlepuje citlivos tkanv na inzuln Prevencia poruenej tolerancie glukzy Pomocn lieba pri diabete 2. typu V roku 2003 bol objasnen inok aktivuje jeden z krokov intracelulrnej signalizanej cesty po vzbe inzulnu na jeho receptor 30/10/2012 stop09.ppt 42 Vand, mangn, nikel, kobalt a

molybdn Vand Neexistuje deficit, intoxikcia je mon Inzulnu podobn inok ? Mangn a nikel Neexistuje deficit Kobalt silne toxick aditvum do piva kardiomypatia jedine ako sas vitamnu B12 Molybdn (molybdoptern) Neexistuje deficit, intoxikcia je mon 30/10/2012 stop09.ppt 43

Poruchy metabolizmu stopovch prvkov V. Nekovy 30/10/2012 stop09.ppt 44 Seln, Se Toxick ltka (polovodie) m. Keshan (na), ak kardiomyopatia Deficit selnu v pde, rastlinch, potrave Aktvne centrum glutatinperoxidzy (GPX),

kovho enzmu antioxidanej ochrany Zasahuje aj do metabolizmu jdu Selenocysten je zabudovan do bielkovn poas syntzy 30/10/2012 stop09.ppt 45 Seln, Se Zdroje: cesnak, kvasinky, morsk ryby U ns (a v H, PL, CZ) marginlny nedostatok Potrebn dvka m: 70 g; 50 g, Novie a 200 g Odpora sa suplementcia v rmci prevencie aterosklerzy a malignt v roku 2001 tdia dokzala vrazn znenie rakoviny prostaty a hrubho reva

po 10 rokoch suplementcie Nie je zzran liek proti starnutiu a pod. 30/10/2012 stop09.ppt 46 Poruchy metabolizmu jdu Halogn, vyskytuje sa hlavnie ako NaI Dov voda vyplavuje jd z pdy, hlavnm rezervorom je morsk voda Morsk ryby a in ivochy, niektor minerlne vody Deficit ohrozuje 500 milinov 1 miliardu ud Na Slovensku do r. 1950 vysok vskyt endemickej strumy 30/10/2012 stop09.ppt

47 Poruchy metabolizmu jdu Hormny ttnej azy, metabolizmus, ale aj diferencicia tkanv a intrauteriinn rozvoj CNS!!! Jodidovan kuchynsk so Prvod ani dnes nie je idlny (USG ttnej azy) Aj strumigny (kapusta, cigaretov dym, polychlrovan bifenyly) mu narui metabolizmus jdu a ttnej azy 30/10/2012 stop09.ppt 48 Doporuen prvod jdu S k u p in a

R D A , g / d J o d r ia g / l d o s p e l a a d o le s c e n ti te h o tn e n y 150 100 200 200 200 300 n o v o ro d e n c i 90 > 150

d e ti 6 m 6 r 90 180 220 d e ti 6 1 2 r 120 100 200 30/10/2012 stop09.ppt 49 Ukazovatele metabolizmu jdu

J o d r ia , g /l D e fic it < 20 ak 20 50 50 100 100 200 zvan a h k Volumen ttnej azy ml (USG) mui

< 22 ml eny < 18 ml ia d n y deti 30/10/2012 stop09.ppt poda povrchu tela 50 Nsledky deficitu jdu P lo d

a b o r t , p r e n a n ie v v o jo v c h y b y k r e t e n iz m u s p s y c h o s o m a t ic k r e t a r d c ia N o v o ro d e n e c z v e n m rtn o s s tru m a , h y p o ty r e z a p s y c h o s o m a t ic k r e t a r d c ia D ie a s tru m a , h y p o ty r e z a p s y c h o s o m a t ic k r e t a r d c ia D o s p e l s tru m a , h y p o ty r e z a p o r u c h y m e n t ln y c h f u n c k i

30/10/2012 stop09.ppt 51 Opatrenia Jodidcia soli (35 mg/kg KIO3 jodinan) Kmn zmesi v ivonej vrobe (mlieko) Ryby, dary mora Obohaten potravinov vrobky Suplementcia u tehotnch ien a poas laktcie 30/10/2012 stop09.ppt 52 Zven prvod - Japonsko alebo

prehnan suplementcia A miligramy! U strumy - tyreotoxikza Spustenie autoimunity (v experimente) opatrnos u autoimunitnch ochoren Zdrav ttnu azu neohrozuje 30/10/2012 stop09.ppt 53 Flr, F - metabolick jed/prevencia zubnho kazu U 0,1 mmol/l fluoridu blokuje enolzu baktri Fluoroapatit, ktor tvor 10 % zubnej skloviny je ovea rezistentnej na kysl hydrolzu ako hydroxyapatit. Flr pomha pri premene amorfnho

kalciumfosftu na krytalick apatit Zubn pasty, stne vody, tabletky KF, 1 - 2 mg/d 30/10/2012 stop09.ppt 54

Recently Viewed Presentations

 • Hamiltonian Graphs &amp; Drawing graphs

  Hamiltonian Graphs & Drawing graphs

  The toughness of a graph is the maximum t for which it is t-tough. It follows that a 1-tough graph is 2-connected, a 2-tough graph is 4-connected, a 3-tough graph is 6-connected, etc. Testing whether a graph is t-tough is...
 • CRJ325 Criminal Procedure Plain View, Open Fields, Abandonment,

  CRJ325 Criminal Procedure Plain View, Open Fields, Abandonment,

  The Plain View Doctrine. Plain View Defined. Requirements of the Doctrine. Situations in Which the Doctrine Applies. The . plain view doctrine . is defined as a means for police officers to seize items that are within plain view of...
 • Making the Connection: Enslaved People of Hydraulic and Rio Mills

  Making the Connection: Enslaved People of Hydraulic and Rio Mills

  The two women were Maria with her children John and Roberta, and Mary, with Helen, Arthur, and Malvina. * Nathaniel Burnley Estate, Personal Property Sale, April 17, 1860 Dr. Wilson Cary Nicholas Randolph, son of Thomas Jefferson Randolph, was a...
 • Bakteri - WordPress.com

  Bakteri - WordPress.com

  Bakteri nitrogen yang hidup bebas yaitu Azotobacter chroococcum, Clostridium pasteurianum, dan Rhodospirillum rubrum. Bakteri nitrogen yang hidup bersimbiosis dengan tanaman polong-polongan yaitu Rhizobium leguminosarum, yang hidup dalam akar membentuk nodul atau bintil-bintil akar. ...
 • Vitamins and Minerals

  Vitamins and Minerals

  Dietary Supplements $6 Billion Market. They are classified as "Nutritional Supplements" They are not foods, and not drugs.* Supplements are "Product intended to supplement the diet and contains vitamins, minerals, botanicals, amino acids, and their extracts."
 • WELCOME [wvde.state.wv.us]

  WELCOME [wvde.state.wv.us]

  Math teachers discuss how to phrase test questions during a team meeting before morning classes at the Adlai E. Stevenson High School staff cafeteria in Lincolnshire, Illinois. —John Zich for Education Week . What is the Right Work of Teams?...
 • ARM & HAMMER ANIMAL NUTRITION Fast track for

  ARM & HAMMER ANIMAL NUTRITION Fast track for

  † Greco LF, Garcia M, Artiaga BL, Ganda EK, Bisinotto RS, Lima FS, Martines-Patino N, Ribeiro ES, Lock AL, Thatcher WW, Staples CR, Santos JEP. Effects of . Supplemental fatty acids on production reponses and hepatic fatty acid composition and...
 • Foundations of Public School Service Delivery for Students ...

  Foundations of Public School Service Delivery for Students ...

  Pleeeeez don't say things like: ** "I adminstered the CELF-5 to Tony. He averaged in the 2nd percentile rank for all subtests. The subtest that presented the most difficulty was the Morphology subtest, which examined Tony's direct knowledge of comparative,...