Some Research Findings

Some Research Findings

2005 m. balandio 29 d. Duomenys sprendimams priimti: Naujoji valdymo kultra vietimo sistemoms tobulinti HAIYAN HUA TOM CASSIDY Harvard University Graduate School of Education Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 1 Kodl reikia naujos vietimo valdymo kultros? Norint efektyviau ir veiksmingiau valdyti veikianias sistemas Priimti efektyvesnius sprendimus Veiksmingiau teikti paslaugas Norint kurti ir planuoti geresnes politikos investicij programas ir projektus Siekiant stebti ir vertinti mintj program ir projekt poveik Harvard University Graduate School of Education Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 2 vietimo specialistams reikia duomen ir informacijos, kad galt atlikti daugyb funkcij: Tiksliai apibdinti vietimo sistem Veiksmingai ir efektyviai paskirstyti las ir teikti vietimo paslaugas mokykloms vertinti visos vietimo sistemos efektyvum ir veiksmingum Stebti, kaip siekiama usibrt tiksl ir udavini Stebti ir vertinti prioritetini vietimo politikos krypi ir program poveik Nuo apraomosios iki analitins funkcijos Nuo administracins iki vadybins ir politikos formavimo funkcijos Nuo mokyklos lygmens iki savivaldybs ir nacionalinio

lygmens Harvard University Graduate School of Education Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 3 VIS udavinys Padti vietimo specialistams kurti efektyvesnes ir veiksmingesnes vietimo sistemas, teikiant AKTUALIUS, PATIKIMUS ir SAVALAIKIUS duomenis ir informacij. Harvard University Graduate School of Education Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 4 Aktualumas Norint teikti reikalingus duomenis reikia: inoti, koki duomen reikia turimus duomenis susieti su skirting lygmen sprendimus priimani asmen, analitik, planuotoj, vadov ir administratori poreikiais Harvard University Graduate School of Education Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 5 Patikimumas Norint teikti tokius duomenis ir informacij, kuriais galima tikti ir

pasitikti reikia: kiek manoma sumainti grsmes, kurios turi neigiamos takos duomen ir informacijos kokybei ir naudingumui turti gerai parengtas duomen suvedimo formas, taikomsias programas ir duomen bazi struktras diegti gerai apgalvotus duomen surinkimo, tikrinimo, palaikymo ir platinimo procesus ir procedras Harvard University Graduate School of Education Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 6 Savalaikikumas Norint laiku ar net anksiau nei reikia suinteresuotuosius asmenis aprpinti duomenimis ir informacija reikia: duomen surinkimo, apdorojimo ir sklaidos sistem veikl derinti su metiniais administravimo, valdymo ir sprendim primimo ciklais Harvard University Graduate School of Education Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 7 Duomen surinkimo pavyzdys VIETIMO SISTEMOS DUOMEN BAZ Mokyklos Lankomumas Vadovliai Mokytojai Darbuotojai

Administratoriai Patalpos Maitinimas Egzaminai Projektai Finansavimas Primimas Harvard University Graduate School of Education Gyventojai Sveikata Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 8 REZULTATAS/PAKLAUSA vietimo ir mokslo ministras Valstybs sekretorius Administravimo depart. Mokslo ir tyrim reikal sekretorius Bendrojo ugdymo depart. vietimo politikos depart. Eur. integr. ir tech. pagalb. Finans depart. Prof. Ir auktesn. mokslas kio dalis Sporto depart. Valstybin inspekcija Mokyklos Auktojo mokslo depart. Jaunimo reikalai Vaik teiss Mokykl tarybos

VIETIMO SISTEMOS DUOMEN BAZ Harvard University Graduate School of Education Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 9 Vizija Vieningas, stabilus, saugus, lengvai naudojamas, centralizuotas integruot duomen bei taikomj program rinkinys, esantis vietimo Ministerijoje, pasiekiamas internetu, kur lengvai pasiekti ir juo naudotis gali visi mokykl, savivaldybi, apskrii ir ministerijos lygmens duomen tiekjai ir naudotojai, priklausomai nuo jiems suteikiam teisi. Harvard University Graduate School of Education Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 10 Harvard University Graduate School of Education Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 11 Harvard University Graduate School of Education Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 12 VIS moduliai Atskiri moduliai Funkciniai moduliai

Institucijos Patalpos Moksleiviai Mokytojai Vadovliai Mediaga ir priemons Egzaminai Gyventojai Duomen vedimas Duomen tikrinimas Duomen agregavimas Duomen integravimas Palaikymas Ataskaitos (standartins) Ataskaitos (ad hoc) Duomen eksportavimas Harvard University Graduate School of Education Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 13 rodymais grindiam sprendim kultra: Nauji valdymo poslinkiai Pereinama nuo administracins kontrols prie veiklos rezultatais grindiamo valdymo Nuo indliu grindiamo prie rezultatais grindiamo valdymo Nuo asmenini deryb prie institucijos taisyklmis grindiamos kultros Nuo prast prie rodymais grindiam sprendim Nuo sudedamaisiais komponentais grindiamo prie rodikliais grindiamo strateginio planavimo Nuo IT pasila grindiamos prie informacijos poreikiu grindiamos VIS Nuo itekli ribojamos prie krybikum skatinanios darbo aplinkos Nuo akademin lov garantuojani prie politikos poreikiais grindiam tyrim ir analizs

Nuo taikomosiomis programomis grindiam prie analizs principu pagrst duomen bazi krimo Cassidy, Hua ir Welsh 2003 Harvard University Graduate School of Education Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 14 vietimo politikos strategijos rengimo schema Goals Objectives Budget Preparation Budget Defense Expenditure Review Tasks & Actions KP Indicators Targets Existing Status Resources Allocation System Planning Strategic Planning Project Planning

Policy Scenarios Indicator Development Planning and Budgeting Routine Reporting Monitoring Procedures Monitoring & Evaluation Business Cycle Analysis Core Management Functions Policy Development R&D Pre-Policy Analysis R&D Risk-Benefit Analysis Post-Policy Analysis R&D EMIS Harvard University Graduate School of Education Data Processing Data Integration

Data Release Multi-year Data Multi-level Data Literature Review Theory & Framework Research Questions Data Validation Policy Impact Scale-up Strategies Data Collection Dept. & Personnel Design Re-alignment & Re-adjustment Data Definition Data Needed ICT Infrastructure Multi-source Data ICT Maintenance

Statistical Analysis Policy Implication ICT Support @1992-2004 (9 th Edition) Dr. Haiyan Hua, HGSE Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 15 vietimo produkt gamybos modelis Politika Standartai Planavimas Biudetas Indlis Indlis Procesas Stebsena ir vertinimas Rezultatas Procesas ? Kiti itekliai Pedagogika Pasekm aliava Pokyi variklis Gamybos mon

? Teisinga formul ir sveika Nauji produktai Apmokyti darbuotojai Harvard University Graduate School of Education Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 16 tak vaiko mokymuisi rodantis modelis Kiti mokyklos rodikliai: Politin aplinka Kultrin Politin Socialin Ekonomin lytis amius gebjimai motyvacija testas Mokyklos aplinka Mokytojai Bendraamiai Rengimas Grups Tobulinimasis Pasirinkimas Darbo staas Savybs Mokomosios valandos Atlyginimas Mokymo metodai Ko tikisi i moksleivi Motyvacija

Pradeda lankyti mokykl Naudojimasis bibliotekos paslaugomis, pajgum inaudojimas, vadovliai vienam moksleiviui, parengt pedagog skaiius, moksleivi-mokytoj santykis, moksleivi skaiius klasje, atviri klausimai, suol idstymas, laiko inaudojimas, kaip danai rengiami kontroliniai darbai, kaip danai uduodama nam darb, grtamosios informacijos pateikimo danis. Direktoriai Rengimas Tobulinimasis Prieira Parama Laikas Patalpos Suolai, kds Biblioteka Technologijos Apvietimas Tualetai Ugdymo programa Vadovliai Vadovai mokytojams Dalykui skirtas laikas Aktualumas Nam darbai Tikrinamos inios Mokymasis Tikrinama vert Tikrinami gdiai Tikrinamas elgesys Bendruomens aplinka Partneryst Paslaugos Bendravimas Investicijos Harvard University Graduate School of Education Nam aplinka Pajamos Tv isilavinimas

Tv darboviet Broliai ir seserys Aktyvumas popamokinje veikloje Pagalba ruoiant nam darbus Laikas, praleidiamas su vaiku Socialinis ir ekonominis pasirengimas Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 17 Politikos raidos ciklo suvokimas Kaip atsiranda politikos kryptys? I kur inome, kad susidrme su problema ir kokio ji dydio? Kaip suprantame problem ir jos santyk su kitais veiksniais? Kaip parenkame ir rekomenduojame problemos sprendimo strategijas? I kur inome, kad politikos priemons veiksmingos? Harvard University Graduate School of Education Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 18 Pavyzdys: rodikli grups, padedanios imatuoti dalyvavim vietimo sistemoje Tv ir bendruomens nari traukimas vietimo verts realizacija Malonesnis vietimo procesas vietimo aktualumo gerinimas

Daugiau mokykl ariau nam Geriau rengtos mokyklos ir klass Daugiau vadovli ir mediagos Daugiau mokytoj, dstymo valand, bet maesnis mokestis Mokyklos prieinamumas Noras mokytis Daugiau besimokanij Maitinimas mokykloje Absolvent paklausa rinkoje Dana sportin veikla ir fiz. pratimai Motyvacija mokytis Sveikos gyvensenos mokymas ir sveikatos prieira Gebjimas mokytis mokykloje vertintas gebjimas mokytis Harvard University Graduate School of Education Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 19 Duomenys gaunami sigilinus troktamam siekiniui

priskiriamus pasiekiamus tikslus. Skaiiuojant neapdoroti duomenys virsta rodikliais, o analizuojami rodikliai virsta politikams reikminga informacija. Harvard University Graduate School of Education Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 20 Nuo neapdorot duomen iki politikams reikmingos informacijos (pavyzdys) Neapdoroti duomenys Apskaiiuotos rodikli verts Objektyvi interpretacija M-klos ID Klas 1001 5 1001 6 1019 5 M-klos_ID 1001 1001 1019 Klas 5 6 5 Mergaits 43 29 74 Berniukai 56

47 79 Angl. k. mokyt.Angl. k._test.t Mat_test Kaim./Miest. 1 79 95 1 2 84 90 2 3 65 73 2 Merg. santykisMoksl. / angl k. mok. 0.43 99 0.38 38 0.58 51 Analiz Vidutinis mergaii test vertinimas yra 78, o berniuk 72 balai. 66 proc. mokykl yra kaimo vietovse 5 klasje vienam angl kalbos mokytojui tenka 60 moksleivi Test rezultatai priklauso nuo vienam mokytojui tenkani moksleivi skaiiaus i ssaja ilieka nepriklausomai nuo klass ir geografinsl vietovs Politikams reikminga informacija Sumainus vienam angl kalbos mokytojui tenkani moksleivi skaii galima veiksmingai pagerinti moksleivi angl kalbos inias. Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad moksleiviai gyja daugiau anglu kalbos ini, jei vienam angl kalbos mokytojui tenka maiau moksleivi. i ssaja yra stipri ir bdinga tiek kaimo, tiek miesto mokykl 5 ir 6 klasms. Dar prie gyvendinant i politikos priemon atliktos analizs rezultatai rodo, kad bt rekomenduotina MM per ateinanius 5 metus sumainti vienam angl kalbos mokytojui tenkani moksleivi skaii nuo dabartini 60 iki 40. Tai i viso kainuot 3,4 mln. doleri.

Harvard University Graduate School of Education Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 21 Metini mokykl ataskait ir kit duomen srautai i mokykl VIS Duomen surinkimo, integracijos ir apdorojimo MM viduje modelis Politikos tyrim uir analizes depart. Stebesenair vertinim as Kiti SMM departam entai SMM m inistras ir kiti sprendim us priim antys asm enys SMM ir uz jos ribu EMIS Center VISatliekama duomenintegracij a Interneto rysys Gyventoju duomenys (mokyklinioamziaus vaikai) Kompiuterizuoti rajonu skyriai, turintys elektronini rysi suSMM Interneto ryys

Kom piuterizuoti rajonu skyriaisu elektroniniu rysiu Interneto ryys Kompiuterius ir elektroninirysisu rajonoskyrium i turincios m okyklos Egzaminu duomenys (nacionaliniai standartizuoti) Biudzeto/islaidu duomenys (rajono lygio) Popierins formos Diskai Kompiuterizuoti rajonu skyriai be elektroniniorysio Diskai Kompiuterius turincios mokyklos be elektroninio rysio su rajono skyriumi Nekompiuterizuoti rajonuskyriai Popierins formos Kompiuteriu neturincios mokyklos,esancios netoli rajono skyriaus

Popierins formos Kompiuteriu neturincios mokyklos,esancios toli nuo rajono skyriaus Pastaba: apdorota informacija grinama visiems lygiams,skaitant mokyklas (1998, Tom Cassidy ir Haiyan Hua) Harvard University Graduate School of Education Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 22 Mokyklos profilis (rodikliai) I. Main Characteristics School Name: School Code: Region: Address: District: School Type: ZIP Code: Community: School Level: Phone: Settlement: PrincipalName: Principal Phone:

Total Students: Total Teachers: Other Personnel: Total Shifts: Ins. Language :I Total Classes: Total Hrs/Week: FTE: Total Capacity: Ins. Language II: II. Students and Classes by Levels Levels Primary Classes I II III IV IV. Facilities Lower Sec. V VI VII VIII IX Upper Sec . X XI

XII Classes Total Electricity (1-YES, 0-NO) Central Heating(1-YES, 0-NO) Water Supply (1-YES, 0-NO) Canalization (1-YES, 0-NO) Students Library (1-YES, 0-NO) Female (only) Computer Lab (1-YES, 0-NO) Internet Access(1-YES, 0-NO) Classrooms (Total Number): III. MainSchoolIndicators School 1 Student-Teacher Ratio 2 Students Per Class District Region Country Labs & Cabinets (Total Number) : Computers (Total Number): V. Teachers Total 3 Student-Computer Ratio 4 Capacity Utilization (%) 5 Highly qualified teachers(%) National language 6 Average Age English

7 Average Teaching Hours Per Week Math 8 Local to Total Budget (%) Sciences 9 Per Student Budget Other 10 Teachers to Total Staff (%) Age (Average) 11 Math Exam (Grade 8) Teaching Experience (Average) 12 LanguageExam (Grade 8) Hours per Week (Average) 13 Science Exam (Grade8) 14 VI. Budget & Expenditures Total BudgetAmount (Central & Local): 15 Total Salaries (teaching & non-teaching staff): 16 Central Government Allocated BudgetAmount: Harvard University Graduate School of Education Female Only Teachers (Total) Data for Decisions Dr. Haiyan Hua

Page 23 vietimo srityje kyla vis didesni sunkum Daug Tai sunkiausiai pasiekiami 10 procent Vargingiausia kohorta Imigrantai Pastangos ir itekliai (vienam moksleiviui) Spec. poreiki moksleiviai Nemotyvuoti Pagrindini m-kl moksleivi skaiius neto (2004 STD) kt. Vidurini mokykl moksleivi skaiius (2004 STD) Tai gana paprasta 30% 40% 50% 60% Maai 70% 80%

Besimokani sk.(ar kitas skms Harvard University Graduate School of Education 90% 100% matas ) Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 24 School average m ath exam result (2001/2002) Egzamin rezultat ir vienam moksleiviui tenkani biudeto l santykis alies vidurkis 1.0 Maiau l ir geresni pasiekimai Daugiau l ir geresni pasiekimai .8 alies vidurkis .6 .4 Maiau l ir prastesni pasiekimai .2 Daugiau l ir prastesni pasiekimai 0.0 -200 0

200 400 600 800 1000 Total budget per student Harvard University Graduate School of Education Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 25 Pavyzdys Sistemos analiz: mokyklinio egzamino rezultatai dviejuose rajonuose A rajonas B rajonas 60 60 Rajono vidurkis = 17 Rajono vidurkis = 24 50 Testo rezultatai (0-58) Testo rezultatai (0-58) 50 40 30 20 40

30 20 10 10 0 0 Mokyklos Mokyklos Kuri i diagram atitinka dabartin js sistem? Kokia vizija vadovausits patobulin sistem? Kaip planuotumte strategij, nordami patobulinti dabartin sistem? Harvard University Graduate School of Education Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 26 Kas gali turti takos informacijos naudojimui? Isilavinimas gdiai Patirtis Info. rengjai Kokyb Info. naudotojai Politinis spaudimas Institucijos kultra Patikimumas ir tikrumas

Mokslas inios Duomen naudoj. Informacijos naudoj. Politinis aktualumas Pateikimas Harvard University Graduate School of Education Informuotumas Poiris Praktika Visapusikas Savalaikikumas dalyvavimas protis Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 27 Instituciniai potvarkiai, skirti utikrinti sprendimams priimti reikaling sveik duomen-informacijos-ini rengimo cikl Informacijos paklausa Poveikis politikos priemonms politikos priemoni rengimas ir konsultacijos planavimas ir biudeto sudarymas vietimo paslaugos 4 1 3 2

institucijos kultra informavimo politika rodikli rengimas veiklai svarbios uklausos Visiems bendra vizija ir kultra Savalaikis patikimos info. rengimas Patikimi gdiai ir procedros Reikalinga parama ir paslaugos Politikos tyrimai ir analiz politikos analiz prie ir po gyvendinimo stebsena ir vertinimas politikos interpretacija ir aktualumas ataskaitos ir sklaida Harvard University Graduate School of Education Duomen ir info. rengimas duomen rinkimas duomen integravimas duomen idstymas ir pateikimas duomen sklaida Data for Decisions Dr. Haiyan Hua Page 28

Recently Viewed Presentations

 • Prolonged event-free survival in more complex cases of

  Prolonged event-free survival in more complex cases of

  Prolonged event-free survival in more complex cases of heart disease: outcome data from 1,226 patients from 3 randomised trials of nurse-led, multidisciplinary home-based intervention
 • Making Inferences 6th grade ELA lab Inference Take

  Making Inferences 6th grade ELA lab Inference Take

  Inference. Take what you know and make a guess! Draw personal meaning from text (words) or pictures. You use clues to come to your own conclusion. 0. Make an Inference! What does this image tell me? 0. ... PowerPoint Presentation...
 • ACCESS, ASSESSMENT, HOME TREATMENT and BRIEF INTERVENTION PLUS

  ACCESS, ASSESSMENT, HOME TREATMENT and BRIEF INTERVENTION PLUS

  ACCESS, ASSESSMENT, HOME TREATMENT and BRIEF INTERVENTION PLUS THE AMHP HUB. Base: Derwent Centre. Clinical Manager. Cindy Weaver. AMHP . Co-Ordinator. Vacancy
 • RETIREMENT SERVICE OF HONOR AND GRATITUDE Call to

  RETIREMENT SERVICE OF HONOR AND GRATITUDE Call to

  The bishop takes a mantle and places it on the shoulders of the representatives of the retiring class . saying: In the book . of Kings we read of the Prophet Elijah's ministry. The mantle, symbolic of . submission to...
 • Building Accountable Communities of Health Washington State of

  Building Accountable Communities of Health Washington State of

  When the state was searching for regional health collaboratives, they discovered the Benton-Franklin Community Health Alliance. We responded to the COH planning grant opportunity. I reached out to the public health districts, and the behavioral health organizations, and Blake Rose...
 • Conductor Procurement, Research, and Development Roadmap Lance Cooley

  Conductor Procurement, Research, and Development Roadmap Lance Cooley

  Sn R&D (16 T roadmap) has emerged as a priority, it should not compete with conductor priorities on the 20 T HTS roadmap. Fusion is driving REBCO production. High-field magnets outside of HEP define additional research areas for REBCO and...
 • Baking Basics

  Baking Basics

  BAKING BASICS CAKES COOKIES PIES YEAST BREADS QUICK BREADS All baked products need most or all of these basic ingredients: FLOUR LEAVENING AGENTS FATS & OILS SWEETENERS OTHER INGREDIENTS When preparing baked goods it is also important to understand some...
 • Causes of The Great Depression The Great Depression

  Causes of The Great Depression The Great Depression

  There had been credit before for businesses, but this was the first time personal consumer credit was available. By the end of the 1920s, 60% of the cars and 80% of the radios were bought on installment credit. ... dual...