Snímka 1 - Vincentini.sk

Snímka 1 - Vincentini.sk

II LK 13, 1-9 MONO NABUDCE PRINESIE OVOCIE. III. PSTN NEDEA - C 28-2-2016. SLOVO NA DNES: Exodus 1-8.13-15; 102; 1 Kor 10,16.10-12; Lk 13, 1-9 Pomcky: Poas celho pstu: cesta vyroben z papiera.

Vek pka z papiera s nzvom: Obra sa. . a s Obra Vhodn piese UVEDENIE:

Pst sa vyznauje tm, e je obdobm konverzie, zmeny, nvratu k Pnovi, aby sme sa takto pripravili na vekonon sviatky. Tieto sviatky s predzvesou a pozvanm k plnosti ivota. n d o v

1. ba t i l d o m Zutujc sa nad naou biedou, zostupuje z neba, aby sme sa stali slobodnmi,

Pane, ktor si pozorn na vetko! Dnes ns pozva , aby si ns upozornil na tvoj prchod slobody; Aby sme zapouli tvoje volanie v de nho obrtenia, aby si prostrednctvom neho otvoril brnu, skrze ktor prdi milos, pre nau zmenu. Pom nam akopdnym krokom smerujcim k tvojmu domu, urob ns schopnch k plodom obrtenia: skutkami

viery a spravodlivosti a plodom tejto spravodlivosti nech je pokoj. Nech tvoja milosrdn nvteva dnes nenjde, Ote dobr a blzky, nae srdcia przdne a ahostajne, ale naplnene tou tbou, aby sa tvoje cesty stvali aj naimi. Amen. I. LECTIO

o hovor text? Lk 13, 1-9 Povzbudenie: Jei nanovo vyzva k obrteniu, k zmene ivota svojich nasledovnkov; je to naliehav loha, a mus sa prejavova a potvrdzova skutkami, postojmi, sprvanm sa. Ak ns obrtenie nevedie k zmene, nestalo sa iadne obrtenie; a ak sa neobrtime staneme sa planm figovnkom. Povajme: Evanjelium poda Luka Lk 13, 1-9

Niektor z tch, o tam boli v tom ase, rozprvali Jeiovi o Galilejanoch, ktorch krv Pilt zmieal s krvou ich obet. On im povedal: Myslte si, e tto Galilejania boli v hrienici ako ostatn Galilejania, ke tak trpeli? Nie, hovorm vm, ale ak nebudete robi poknie, vetci

podobne zahyniete. Alebo si myslte, e t osemnsti, o na nich padla vea v Siloe a zabila ich, boli v vinnci ako ostatn obyvatelia Jeruzalema? Columna Torre de Silo Nie, hovorm vm, ale ak nebudete robi poknie, vetci zahyniete podobne.

A povedal toto podobenstvo: Ktosi mal vo vinici zasaden figovnk a priiel hada na om ovocie, ale nenaiel. Preto povedal vinohradnkovi: Pozri, u tri roky chodm hada ovocie na tomto figovnku, a ni nenachdzam. Vytni ho! Nao ete aj zem vyerpva? On mu odvetil: Pane, nechaj ho ete tento rok. Okopem ho a pohnojm. Mono nabudce

prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytne. Pouli sme slovo Pnovo. Evanjelium poda Luka Lk 13, 1-9 Niektor z tch, o tam boli v tom ase, rozprvali Jeiovi o Galilejanoch, ktorch krv Pilt zmieal s krvou ich obet. On im povedal: Myslte si, e tto Galilejania boli v hrienici ako ostatn Galilejania, ke tak trpeli? Nie, hovorm vm, ale ak nebudete

robi poknie, vetci podobne zahyniete. Alebo si myslte, e t osemnsti, o na nich padla vea v Siloe a zabila ich, boli v vinnci ako ostatn obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorm vm, ale ak nebudete robi poknie, vetci zahyniete podobne. A povedal toto podobenstvo: Ktosi mal vo vinici zasaden

figovnk a priiel hada na om ovocie, ale nenaiel. Preto povedal vinohradnkovi: Pozri, u tri roky chodm hada ovocie na tomto figovnku, a ni nenachdzam. Vytni ho! Nao ete aj zem vyerpva? On mu odvetil: Pane, nechaj ho ete tento rok. Okopem ho a pohnojm. Mono nabudce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytne.

Otzky k pretanmu: Ak sprvy sa dostvaj k Jeiovi skrze osoby, ktor nemu prichdzaj? Ako im odpoved Jei v oboch prpadoch? Ak o d p o

rania im dva? omu ich chce naui Jei podobenstvom o figovnkov? Kto oroduje za figovnk, aby nebol vyat? IIAko sa zachov vlastnk vinice?

II. MEDITATIO o mne/nm hovor text? Povzbudenie: Jei vinohradnk ns sti svojm Slovom, aby sme mohli prina ovocie ivota pred sdom, ktor sa zapual jeho prchodom. Dios castiga.

En qu aspectos cambia el texto esta visin equivocada de Dios? Boh trest. V akch aspektoch tento text men tento pomlen nzor o Bohu?

Pre ns v tomto obdob pstu, Ak dleitos maj dve vzvy, ktormi Pn vol k obrteniu? (Lk 13,3.5) Ak s aktulne pre ns? omusme musmeurobi, urobi,

o obrtisasakkomu, omu, obrti ako? ako? Ak posolstvo nesie podobenstvo o planom figovnku (Lk 13,6-9). Ma o

K omu ns zavzuje a d e v o p trpezlivos Boha? nmu ivotu? Ak ovocie by Pn oakval od

kadho z ns? III. ORATIO Ako odpoviem Pnovi motivovan Jeho Slovom? Povzbudenie: Pst pre ns predstavuje jedinen prleitos, aby sme kopali, aby sme prihnojili, a tak napredovali na naej ceste obrtenia a tak prinali ovocie ivota. V naej modlitbe prosme Jeia, vinohradnka, nech sa

neunav prosi za ns, nech nm pomha prina vea ovocia. Taktie sa me recitova alm na tto nedeu. ( 102). alm 95 Pote, plesajme v Pnovi, * oslavujme Boha, nau spsu. Predstpme s chvlospevmi pred jeho tvr *

a oslavujme ho almami. R. R: R: Pane, Pane, daj, daj, aby aby sme sme povali povali tvoj tvoj hlas hlas aa nezatvrdzovali nezatvrdzovali si

si srdcia srdcia. Pote, klaajme sa a na zem padnime, * kaknime na kolen pred Pnom, ktor ns stvoril. Lebo on je n Boh a my sme ud jeho pastviny * a ovce, ktor vedie

svojou rukou. R. R: Pane, daj, aby sme povali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. Pote, klaajme sa a na zem padnime, * kaknime na kolen pred Pnom, ktor ns stvoril. Lebo on je n Boh a my sme ud jeho pastviny * a ovce, ktor vedie svojou rukou. R.

R: Pane, daj, aby sme povali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. IV. CONTEMPLATIO K omu konkrtnemu ma vedie text? Povzbudenie: Skuton obrtenie ns vedie k tomu, aby sme prinali hojne plody, a n dobr prklad povzbudzuje ostatnch kona tak isto. Toto je to, o navrhuje sv. Vincent svojm misionrom poas opakovania rozjmania 25. novembra 1657.

Nemme iba kona dobro, ale toto dobro mme kona dobre. Pretoe, vimnite si, e nesta iba kona iba dobr skutky, naprklad, dva milodary, posti sa, toto vetko je v poriadku, ale nie je dostaton, lebo okrem toho je dleit kona to v duchu nho Pna, tak ako to konal Pn na zemi a to iba pre Boiu chvlu. Rastliny nie s schopn prina lepie ovocie, ak je ich podstata. My vetci sme ako podstata vetkch

tch, ktor musia prs po ns a pravdepodobn taktie neprines lepie plody ako my, ani nedosiahnu vyiu dokonalos ako my. Ak sme robili dobre, ony bud kona dobre. (XI, 314) San Vicente de Pal (XI, 314) o sa zmen v naom ivote, po tom ako sme videli, ke Pn iada, aby sme

prinali ovocie? o musm robi, aby som il mj ivot a moju vieru prinajc ovocie, ktor Pn ak odo ma? Kde, s km, akm

spsobom, v om musm prina ovocie? Zveren modlitba Dobroreme Ti Ote, pretoe si trpezliv a zhovievav, pomaly k hnevu a bohat

v zhovievavosti a dobrote. Nechce smr hrienika, ale aby sa obrtil a il. Kvli tomu, ns neustle pozva k obrteniu, ale my sme asto krt usaden v naej bohosti, przdnych reiach

a v pretvrke. Obra Pane, nae srdcia k hodnotm tvojho krovstva: chudobe, zriekaniu sa, odpusteniu, bratstva, pokoja a zmierenia, radosti a tedrosti, trpezlivosti a ndeje. Takto sa staneme novmi mumi a enami, synmi tvojej

nehy, zrelmi kresanmi vedench tvojm Duchom. Amen.

Recently Viewed Presentations

 • The application of genetic markers for European Bat

  The application of genetic markers for European Bat

  Times New Roman Arial Wingdings Arial Unicode MS Symbol v4slide Bitmap Image Microsoft Photo Editor 3.0 Photo The application of genetic markers for European Bat Lyssavirus (EBLV) surveillance in bats The application of genetic markers for EBLV surveillance in bats...
 • National 5 Scottish Text

  National 5 Scottish Text

  The speaker of this poem can be said to be Kay herself as it is dedicated and addressed to her son Matthew. She starts by reminiscing about her pregnancy and the subsequent birth of her son. She then flashes forward...
 • Digestive System - National Swine Registry

  Digestive System - National Swine Registry

  Learning Objectives. Identify various parts of the digestive system. Explain the difference between a monogastric animal and a ruminant animal. Explain various functions of parts of the digestive system.
 • DIGESTION

  DIGESTION

  Gall Bladder Anatomy or location of each Function(s) of each Model Overheads DIGESTION 1. Definition 2. Human Digestive Tract 3. Oral Phase of Digestion (a) t;ongue and teeth (b) salivary glands (c) breakdown of starch 4. Esophagus -function Gastric Phase...
 • A Level History A - Learner Resource - China and its rulers ...

  A Level History A - Learner Resource - China and its rulers ...

  China and its rulers activities (China and its Rulers 1839-1989) ... What were the key features of the Hundred Flowers Campaign? Events. Causes. Results. To what extent was the Great Leap Forward a success? To what extent was the .
 • The Masque of the Red Death

  The Masque of the Red Death

  The Masque of the Red Death: Background Poe's fictional Red Death is probably based on the Black Death, which swept fourteenth-century Europe and Asia, killing as many as two thirds of the population in some regions in less than twenty...
 • At the start of World War 2, in September 1939, Poland was ...

  At the start of World War 2, in September 1939, Poland was ...

  At the start of World War 2, in September 1939, Poland was invaded by both Germany and Russia. Germany invaded from the north, south and west and Russia invaded from the east. These invasions marked the start of World War...
 • 先生 Xian sheng

  先生 Xian sheng

  Your travel agent told you that someone from your Chinese family, whom you have seen before, will come to the airport to pick you up. When you arrive at the China airport, you see a young lady who looks like...