Snímka 1 - stranka.info

Snímka 1 - stranka.info

Deti sa uia tomu v om ij, pokia diea ije s akceptciou a priatestvom, u sa nachdza vo svete lsku... Dorothy Lew Ven itatelia. Matersk kola - voda, Sdlisko Sever v Galante si v tchto doch zapisuje do svojej histrie nov slo. Je nm slo 20. U plnch 20 rokov sa z tchto priestorov ozva vesel davot det. o znamen 20 rokov v ivote jednej materskej koly? Stovky o malch lovieikov, stovky malch ivotov, stovky novch udskch osudov. Ale aj mnoho dobrodrustiev a kamartstiev mono aj na cel ivot. Uiteky s vekm srdcom, ktor vedeli by deom oporou v akch chvach. Ako sme zanali? Bolo to 2. janura 1992. Za asti vtedajch predstaviteov kolskej sprvy a mesta Galanta bola slvnostne otvoren matersk kola s kapacitou 160 det. Tak ako pred 20 rokmi, aj dnes je v skorch rannch hodinch pou cupotanie detskch topnoiek po kolskom chodnku a nhliv kroky rodiov. Ke dnes rekapitulujeme innos naej M, meme s uspokojenm kontatova, e to boli roky naplnen svedomitou prcou mnohch uiteliek, kuchrok, upratovaiek, kolnka, roky zameran na plnenie nronch loh vo vchove a vzdelvan tch, ktor s nam najvm

bohatstvom naich det. Poas 20 rokov sa naa matersk kola postupne menila na modern vchovno-vzdelvaciu intitciu. Svoju koncepciu a vchovno-vzdelvaciu prcu sme zamerali na rozvoj zdravho ivotnho tlu so zameranm na rozvoj pohybovej vchovy. Svedia o tom aj aktivity, ktor uskutoujeme u niekoko rokov Jesenn varicie, Detsk portov olympida, projekt Sprvaj sa bezpene. Triedy s pestr s mnostvom podnetnho materilu pre hru a rozvoj zrunost naich det. V edukanom procese vyuvame modern uebn pomcky Lego Dacta, Logico primo, digitlne hraky a PC s vukovmi programami..., rozvja sa spoluprca s rodinou a organizciami v meste. Pripravujeme s demi kultrne programy pre rodiov, starch rodiov a irok verejnos pri rznych prleitostiach, organizujeme pre deti vlety a kultrne podujatia, prehliadky, sae, exkurzie. U tradciou sa stala rozlka s predkolkmi, ktorch ak zkladn kola. A ak je sasnos? K materskej kole pribudla alokovan trieda Hodsk. Do kolektvu prili nov kolegyne, pracujeme poda novej koncepcie kolstva, a novho kolskho zkona, poda ktorho u nie sme klka ale kola, mme kolsk vzdelvac program s nzvom Ume sa i zdravo. ivot v naej materskej kole je pestr, s v nej mil, hrav deti, tolerantn zamestnanci. Nech teda optimizmus a lskavos pedaggov ovplyvuje a motivuje deti tejto koly ete vea

rokov. Elena emetkov riaditeka M Alokovan trieda Hodsk 1237 Matersk kola v Hodoch zaala svoju histriu psa v roku 1953 v budove zkladnej koly. Przemn budova, ktor dcha histriou slila ako zkladn devron kola, kolsk byt, sklad pedagogickho strediska a od roku 2003 aj denn centrum, s ktorm susedme dodnes. Prve v tej dobe sa uskutonila vek rekontrukcia naej M zavedenie plynu, oprava strechy, fasdy a vmena okien. Arel alokovanej triedy sa nachdza v centre prmestskej asti , ktor je sa vyznauje tichm prostredm a mnostvom zelene. Prve toto pokojn prostredie je typick pre nae zariadenie. Nau triedu navtevuje toho asu 17 det vo veku od 3 do 6 rokov. Pracuj tu 2 uiteky a jedna prevdzkov pracovnka. Okrem benho vchovno-vzdelvacieho procesu sa zastuj nae deti rznych aktivt. Organizujeme kadorone Tekvikov slvnos, Mikulske oslavy, Vianon posedenie, Karneval, De matiek, De det, rozlku so kolkmi. Pravidelne chodme vystupova do dennho centra pri rznych prleitostiach

(napr. jubilantom) a zko spolupracujeme s Obianskym vborom. Zastujeme sa vstav organizovanch mestom a inmi organizciami, sa v kreslen a porte. Sme pyn na to, e tak mal zariadenie dosiahlo spechy ako s: ocenenia v medzinrodnch saiach v maovan, zbere PET flia a aj popredn umiestenie v portovej olympide. Andrea Burkuov triedna uiteka Nae aktivity a projekty Detsk portov olympida Jesenn varicie, Sprvaj sa bezpene ZDRAVO A CHUTNE Pre telesn a duevn vvin det je pestr a vyven strava nevyhnutn, preto v naej klke zohrva dleit lohu zdrav viva. Aby boli deti astn, musia by predovetkm zdrav. Deti by si mali u od tleho veku osvoji nvyky zdravho stravovania pre pestovanie svojho zdravia. Nae ikovn pani kuchrky pripravuj a ponkaj deom vlune erstv stravu s prihliadanm na pravideln as podvania,

zachovanie primeranch intervalov medzi jedlami a ich vzjomn vyvenos a rozloenie v priebehu da. V jedlnom lstku det zohrvaj dleit lohu aj klkarsk ntierky. Pripravuj sa z rznych druhov potravn, a tak zabezpeuj vyvjajcemu sa detskmu organizmu dostatok mlienych vrobkov, hydiny, rb, zeleniny, strukovn a inch zdraviu prospench surovn. Ponkame niekoko tipov na prpravu chutnch a zdravch ntierok, ktor mete ponknu svojim deom: Bc. Erika Dinuov uiteka 1. Ntierka kuracia s jablkami Suroviny: Kuracie prsia 12 dkg, maslo 15 dkg, syr tvrd 5 dkg, smotanov syr 5 dkg, jablk 6 dkg (2 3 PL), smotana 5 dkg (asi 2 PL), patka, so poda chuti. Prprava: Kuracie prsia umyjeme, uvarme v mierne osolenej vode. Po uvaren zomelieme. Maslo vymieame so strhanm syrom, smotanovm syrom, oistenmi postrhanmi jablkami a smotanou. Pridme zomlet kuracie mso a dobre premieame. Dochutme soou a dobre umytou posekanou patkou. 2. Ntierka oovicov s jogurtom

Suroviny: oovica 6 dkg (asi 3 PL), maslo 20 dkg, cibua 5 dkg, cesnak 1 dkg, jogurt biely 3 dkg (1 2 PL), so poda chuti. Prprava: oovicu preberieme, umyjeme a vsypeme do vriacej vody uvari. Uvaren rozmixujeme, pridme do vymieanho masla s jogurtom a oistenou na jemno pokrjanou cibuou. Dochutme oistenm, prelisovanm cesnakom a soou. 3. Ntierka z ovsench vloiek s kapiou Suroviny: Ovsen vloky 3 dkg (asi 2 PL), maslo 16 dkg, mlieko 1 dcl, mkk syr 10 dkg, kapia sterilizovan 3 dkg, so poda chuti. Prprava: Ovsen vloky preberieme, oprame nasucho, zomelieme a zalejeme mliekom. Nechme napua. Maslo vymieame so syrom do peny, pridme kau z ovsench vloiek, dochutme soou a na jemn kocky pokrjanou kapiou. DOBR CHU! Grafomotorika

Deti, ktor pravidelne navtevuj matersk kolu aspo tri roky pred vstupom do I. ronka zkladnej koly s ovea viac pripraven na kolsk edukan proces. Kad de v materskej kole je pln rznych innost, hier, edukanch aktivt, ktor plnujeme poda kolskho vzdelvacieho programu. Kadodenne sa venujeme rozvoju jemnej motoriky a grafomotorickch zrunost det nasledujcimi aktivitami: Stimulan aktivity s pouitm hraiek a drobnch materilov, kontruktvne hry: mozaiky hrbikov, korlkov, kolkov puzzle skladanie rozstrihanch obrzkov, puzzle rznych vekost kubusy vkladanie tvarov do zhodnch otvorov korlky - navliekanie dreven a PVC stavebnice napr. LEGO, LEGO DUPLO, stavebnicov hraky a pod. Hry s loptikami jednoduch cvienia na uvonenie zpstia a prstovho svalstva Cvienie na koordinciu vizuomotorickch a jednomotorickch pohybov: motivovan pohyby prstov solenie, drobenie, napodobovanie padania lstia, kvapky daa....... mvanie prstami na rozlku, strieka dotyky dlan nad hlavou, prsty sa zdravia konek palca pravej ruky sa dotka konekov na avej ruke a naopak, mlynek krenie rukami v zpst a pod. Vizuomotorick koordincia pohybov pri orientcii na vlastnom tele: hra na ZOO napodobovanie pohybov zvierat bocian chod po pikch a pritom dvha kolen

aba ske skoky v podpore drepmo vtk let be a pritom mva rukami jeko lezie, be po tyroch...... Eva Rtzov uiteka Podporujte spolone s nami diea v innosti ako kreslenie, vymaovanie, strihanie, lepenie, skladanie, navliekanie korlikov, itie a pod., pretoe podporuj vvoj jemnej motoriky, vemi dleitej k psaniu. Fitt ball labda, mint az vodai nevels hasznos eszkze vodnk az szak laktelepen tallhat. Az 5 osztly mellett mkdik egy vegyes csoport magyar osztly is, amely a bka csoport. A csoportot 20 gyerek ltogatja. 3-6 ves gyerekek jrnak ide. Az vods korban nagyon fontos a mozgs s a napi oktat nevel munkban elengedhetetlen a rendszeres testmozgs. Az voda rendelkezik tornateremmel, amelyben klnfle segdeszkzk tallhatk tbbek kztt a fitt ball labda. A labda a tornark elengedhetetlen kellke. Hogy mire is j ez a labda? Tartsjavt, htgerincjavt. Fejleszti a gyermek koordincis

kpessgt s nem utolssorban a ritmusrzkt. Pros s egyni gyakorlatok is vgezhetk rajta. Mivel a labda instabil, javtja a gyermek egyenslyozsi kpessgt. Egyszer, knnyen beszerezhet, azonban nem mindegy milyen a labda mrete. 152cm alatt 152 - 165 cm 165 - 185 cm 185 - 202 cm 45cm tmrj 55cm tmrj 65cm tmrj 75cm tmrj labda a megfelel. A testnevelsi edukcis tevkenysgen rendszeresen hasznljuk s a gyerekek nagyon lvezik. Mivel ilyen kzkedvelt eszkz, a jv iskolai vben Fitt ball krt fogunk indtani a gyerekek rszre heti 1 alkalommal. Kedvcsinlknt nhny gyakorlat a szlk s gyerekek rszre. Dek Erika osztlyfnk

Fit lopta ako prostriedok vchovnovzdelvacieho procesu Sasou naej materskej koly je aj trieda s vyuovacm jazykom maarskm. Navtevuje ju 20 det vo veku od 3 do 6 rokov. V triede sa kolegyne zameriavaj na rozvoj pohybovch zrunost det aj netradinmi metdami. V edukanom procese vyuvaj fit loptu. Tto lopta je vemi obben pomcka medzi demi. Preo prve fit lopta? V prvom rade na sprvne dranie tela a chrbtice. U det pomha rozvja koordinciu a rytmick ctenie. Cvienia sa daj vykonva pomocou lopty individulne a vo dvojici. Lopta je nestabiln, tm nti vzpriamen dranie tela dieaa. Vborne nm sli ako masny a relaxan prostriedok. Je dleit cvii s loptou sprvnych rozmerov, o zvis od vky dieaa nasledovne: 152cm v priemere 45cm lopta 152 -165 cm v priemere 55cm lopta 165 185 cm priemer 65 cm lopta 185 202 cm priemer 75cm lopta V telovchovnom edukanom procese pravidelne pouvame fit loptu a v budcnosti plnujeme aj krok zameran na cvienie s touto loptou.

Erika Dek uiteka PRE MAMIKY Moja drah mamika, po bozkm a na lka. In ti da nemem, ve som ete malik. Pokaj a, ke vyrastiem, rukvy si vyhrniem. U nebude unaven, vo vetkom ti pomem. Meseltl s mesltl Velem voltl oromben, velem voltl bajban. Velem voltl ha srtam, velem ha kacagtam.

Mesltl s mesltl, igazakat szpet, kvantam, hogy a mesd sose rjen vget. Mit adtam n cserbe, te azt sose krted, Az taln a kt szemem elrulta nked. Barborka Halszov 6 r. Petra Megov 6 r. Lenka tcov 7r. Digitlne technolgie v predkolskom veku ijeme 21.storoie, kedy sa digitlne technolgie objavuj v kadej sfre nho ivota. Preto niet sa o udova, ke ich nachdzame u aj pri vzdelvan najmench det. Mnoh dnen deti maj u bohat sksenosti s rznymi digitlnymi technolgiami aj z domu, sam doku obsluhova jednoduch zariadenia. Deti v M o digitlne technolgie javia

vek zujem a vhodou je, e k nim maj rovnak prstup vetky deti bez ohadu na to, i v rodine pota je, alebo nie je. Na potaoch deti vyuvaj rzne vubov programy, kde si precviuj svoje pozorovacie schopnosti, pam aj svoje nadobudnut vedomosti. Mu si overi znalos farieb, geometrickch tvarov, sel i psmen. Mu pova piesne i rozprvky, mu kresli... V naej M mme viac edukanch programov, spomeniem napr. Cirkus aa Toma, ktor sli pre rozvoj algoritmickho myslenia det, pre rozvoj priestorovej orientcie... Medzi obben programy patr aj Alk, ne pjdem do koly, v ktorom si okrem predchdzajcich zrunost deti precviuj poty predmetov, ktor prezentuj jednotliv sla, zoznamuj sa s selnm radom... Vhodou programu je, e v 1. asti deti poznatky zbavnou formou zskavaj a nsledne v 2. asti si ich u aj mu precvii. V programe Detsk ktik 2 si deti precviuj orientciu v priestore, sprvne pouvanie predloiek, urovanie poradia... Vetky vubov softvry, ktor v M pouvame repektuj vvinov rove myslenia det, podporuj ich poiaton matematick gramotnos. alej ich vyuvame na rozvoj logickho myslenia, kde deti rieia doplovaky, hdanky. Vek monosti vyuitia poskytuje aj programovaten elektronick hraka BEE_BOT. Okrem toho, e ju vyuvame na rozvoj matematickho myslenia, deti si pomocou hraky

precviuj pojmy vpravo vavo, dopredu dozadu. Tto pomcku meme vyui takmer pri kadej tme vchovno-vzdelvacch innost, sta si pripravi rzne obrzky - pomcky k priehadnej tvorcovej podloke a deti s radosou bud programova poda zadanej lohy. Vvoj detskej kresby v predkolskom veku : Predkolsk deti svoj vlastn nzor na svet vyjadruj v kresbe. Kresba je neverblna symbolickou funkciou. Prejavuje sa v nej tendencia zobrazi realitu tak ako ju diea chpe. Fzy: Presymbolick, senzomotorick fza Fza prechodu na symbolick rove diea postupne zist, e mranie me by prostriedkom k zobrazeniu reality, stva sa symbolom. Deti kreslia vetko, o ich nejako zaujme, vemi asto zobrazuj ud: 1. tdium hlavonocov najv vznam pre nich m udsk tvr, ktor je dleit pri navzovan socilneho kontaktu. Vvojovo nasledujcim detailom s konatiny. Diea si uvedomuje na o slia. Charakteristick tdium pre 3 ron deti. 2. tdium subjektvne fantazijnho spracovania resp. prelogickho prstupu typickm prkladom s priesvitn kresby. Diea postavu postupne oblieka, prikresuje mu alie asti

obleenia. 3. tdium realistickho zobrazenia resp. prechod k realizmu. Na konci predkolskho obdobia sa detsk vtvory stle viac podobaj skutonosti. zdroj internet: www.psychologia.szm.sk/4.doc Pre ikovn hlaviky maovan sudoku Nai sasn absolventi - budci prvci zkladnej koly Redakn rada: Elena emetkov Bc. Elvra Tarov Rok vydania: 2012 Miesto: Galanta Ukka prce vytvorenej pomocou ART kresliaceho programu Redakn rada:

Elena emetkov Bc. Elvra Tarov Rok vydania: 2012 Miesto: Galanta

Recently Viewed Presentations

 • Diapositiva 1 - WordPress.com

  Diapositiva 1 - WordPress.com

  PLATÓN Y LA FILOSOFÍA ANTERIOR INFLUENCIAS EN LA DOCTRINA PLATÓNICA Inmortalidad del alma humana. Importancia de las matemáticas (los entes matemáticos son Ideas para Platón).
 • HABIB EDUCATION & WELFARE SOCIETYS M. S. COLLEGE.

  HABIB EDUCATION & WELFARE SOCIETYS M. S. COLLEGE.

  HABIB EDUCATION & WELFARE SOCIETY'S M. S. COLLEGE. OF ARTS, SCI, COMMERCE & BMS, MUMBRA (Affiliated to University of Mumbai) Probability Subject - Descriptive Statistics & Introduction To Probability
 • MATTHEW 14:22-36 A FREE CD OF THIS MESSAGE

  MATTHEW 14:22-36 A FREE CD OF THIS MESSAGE

  MATTHEW 14:22-36. Num. 15:37-40 ~ 37Again the Lord spoke to Moses, saying, 38"Speak to the children of Israel: Tell them to make tassels on the corners of their garments throughout their generations, and to put a blue thread in the...
 • Enlightenment and Revolution 1550-1789

  Enlightenment and Revolution 1550-1789

  I. The Scientific Revolution. Terms to Know: Geocentric theory—earth is the center of the universe. Heliocentric theory —sun is the center of the universe. Scientific Revolution —developed during Reformation in mid 1500s, new way of thinking about the natural world,...
 • Argumentative Writing Writing Effective Introductions

  Argumentative Writing Writing Effective Introductions

  The Counterclaim paragraph. Standards require that you "acknowledge" the opposing side, but you do not . need to refute it. This brief paragraph can then be shortened to a sentence and included . in one of the earlier paragraphs, or...
 • Pump Basics Centrifugal Pumps A machine for moving

  Pump Basics Centrifugal Pumps A machine for moving

  Head Pump Flow Rate Circulator 1 Circulator 2 Circulator 3 PUMP SELECTION Controlling Pump Performance Changing the amount for friction loss or "Throttling the Pump" will change the pump's performance Head Pump Flow Rate PUMP SELECTION Valve Open Valve Partially...
 • Ninth Edition CHAPTER 1 VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS:

  Ninth Edition CHAPTER 1 VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS:

  Three of the kinetic units, referred to as basic units, may be defined arbitrarily. The fourth unit, referred to as a derived unit, must have a definition compatible with Newton's 2nd Law, International System of Units (SI): The basic units...
 • Basic Principles of Electrocardiography - ТДМУ

  Basic Principles of Electrocardiography - ТДМУ

  Basic Principles of EKG Basic Principles of Electrophysiology Read a EKG tracing Normal EKG Pathology if any Cellular Basis of the EKG Genesis of the EKG Tracing What are those "squigles" EKG Nomenclature You do need a patient Leads for...