Směsi - ssvos.cz

Směsi - ssvos.cz

Jmno autora: Mgr. Ladislav Kaimr Datum vytvoen: 18.05.2013 slo DUMu: VY_32_INOVACE_11_Ch_OCH Ronk: II. Vzdlvac oblast: Prodovdn vzdlvn Vzdlvac obor: Chemie Tematick okruh: Organick chemie Tma: Alkoholy Metodick list/anotace: Prezentace je urena pro tma Alkoholy v rozsahu S. Zopakovn zkladnch fyziklnch a chemickch vlastnost, reakc a vskytu. Seznmen student se systematickm nzvoslovm i trivilnm, lze doplnit o dal pklady . Typit zstupci, jejich vlastnosti, prmyslov vroba a vyuit. HYDROXYDERIVTY ALKOHOLY Obr.1 ALKOHOLY, PPRAVA A VROBA NZVOSLOV ALKOHOL FYZIKLN VLASTNOSTI CHEMICK VLASTNOSTI METHAN

OL ETHANO L PROPANO L BUTANO L CERYLALKOH OL GLYKOL (ETHAN-1,2DIOL) GLYCEROL (PROPAN-1,2,3 TRIOL) BENZYLALKOH OL Alkoholy Hydroxyderiv ty Alkoholy jsou nearomatick hydroxylov de rivty uhlovodk - skupina OH na C, kter nen soust benzenovho jdra. charakteristick skupina OH dlme dle jejich struktury na primrn, sekundrn ,

tercirn R2CHO RCH2O H H R3COH Alkoholy Pprava a vroba alkohol kvaen cukernch roztok C6H12O6 2 C2H5OH + 2CO2 hydrolza krobu adice vody na nenasycen uhlovodky CH2=CH2 + H2O CH3CH psobenm 2OH zednch roztok hydroxid na halogenderivty CH3I + NaOH CH3OH + NaI psobenm roztok alkalickch uhliitan na halogenderivty

redukce aldehyd a Nzvoslov alkohol sloenm nzvu zkladnho uhlovodku s pponou ol sloenm nzvu uhlovodkovho zbytku s pponou alkohol Charakteristick skupina OH m pi slovn uhlovodkovho etzce pednost ped alkylem, nsobnou vazbou, halogenem, nitroskupinou a aminoskupinou. Vy prioritu vak maj karboxylov a sulfonov kyseliny. 4-methylpentan2-ol 3-brompropan-1ol 2-methylprop-2-en1-ol 2-methylcyklohexan1-ol 2-nitrobut-3-yn- Fyzikln vlastnosti prvnch dvanct homologick ady jsou kapaliny alkoholy s potem atom uhlku 12 vce jsou pevn ltky methanol, ethanol a propanol se neomezen

ms s vodou s rostoucm potu atom C v jejich molekule, v n m dl mn rozpoutj s klesajc rozpustnost ve vod se zvyuje rozpustnost v nepolrnch rozpoutdlech (cyklohexan, samotn alkoholy jsou dobrmi chloroform) rozpoutdly alkoholy maj, oproti uhlovodkm o stejnm potem C, vy body tn i varu, a to Chemick vlastnosti alkoholy jsou slab kyseliny majc schopnost odtpovat proton CH3CH2OH + KOH CH3CH2OK + + H2 O mohou reagovat rovn se silnjmi kyselinami CH3OH + HCl CH3O-H2+ + Cl reakc alkoholu se silnjmi kyselinami vznik alkoxoniov sl proto je adme mezi amfotern ltky primrn a sekundrn alkoholy se snadno oxiduj

k oxidaci alkohol tercirnch vzhledem k jejich vysok stabilit nedochz Chemick vlastnosti oxidac primrnch alkohol vznikaj nejprve aldehydy CH3CH2OH + 1/2O2 CH3CHO + H2O aldehydy se mohou dle oxidovat a na karboxylov kyseliny CH3CHO + 1/2O2 CH3COOH oxidac sekundrnch alkohol vznikaj ketony (CH3)2CHOH + 1/2O2 (CH3)2CO + H2alkohol O Oxidace Alkohol Oxidace produkt I Oxidace produkt II primrn

sekundrn tercirn Aldehydy Ketony dn reakce Karboxylov kyseliny dn reakce Chemick vlastnosti pro alkoholy je charakteristickou reakc substituce nukleofiln SN dky volnm elektronovm prm na atomu kyslku psobenm halogenovodkovch kyselin vznikaj halogenderivty CH3CH2OH + HI CH3CH2I + H2O dehydratace - odtpovn vody z molekuly psobenm dehydratanho inidla koncentrovan H2SO4 CH3CH2OH CH2=CH2 + H O Methanol

CH3O H devn lh methylalkoh ol bezbarv, alkoholicky pchnouc kapalina tkav, holav a Obr. Obr. Obr. 4 2 3 siln jedovat podrdn o, ke, hornch cest dchacch, bolest hlavy, ospalost, zvrat, nevolnost, zvracen, poruchy zraku, pokozen optickho nervu (slepota), smrt vstebv se k (260 2 mg /m slepotu) me zpsobit ji poit 715 ml

methanolu smrtelnou dvku pro lovka je povaovno 30 200 ml a PP - dv deci kvalitnho 40% alkoholu zpomal tvorbu formaldehydu a poskytne as lkask zsah. pro neomezen msitelnou s Methanol CH3O H devn lh methylalkoh Obr. 3 ol Sm o sob nen methanol toxick, ale vytv velmi toxick metabolity. Z relativn netoxick ltky vznikne ltka toxick teprve po jej biotransformaci. Methanol se metabolizuje jatern alkoholdehydrogenzou na formaldehyd (CH2O) a ten pak dle na kyselinu mraven

aldehyddehydrogenzou Tyto dva metabolity, zejmna kyselina (HCOOH). mraven, jsou zodpovdn za toxicitu methanolu. Akumulace kyseliny mraven v organismu toti zpsobuje metabolickou acidzu a tlum bunnho dchn. vznikajc kyselina mraven neme bt dle Methanol methylalkoh ol CH3O H devn lh Obr. 3 Methanol vznik i pi alkoholovm kvaen, avak nikoliv v mnostv ohroujcm ivot (povolen mnostv je Vroba 12 g/l). Pvodn se vyrbl suchou destilac deva odtud nzev. Prmyslov se vyrb katalytickou hydrogenac CO z vodnho plynu, tj. smsi H2 a COza vysokch

teplot (250 C) a tlak (5 a 10 MPa) a za ptomnosti katalyztor na bzi smsi Cu, ZnO a Al2O3. CO + 2H2 Methanol Pouit CH3O H Obr. 3 Bionaf ta rozpoutd Obr.6 Obr.8 lo pepracovn epkovho (pp. jinho rostlinnho) oleje na tzv. bionaftu (smsi methyl-ester Obr.7 mastnch kyselin) psada do nemrznoucch Obr.5 sms psada do pohonnch ltek

samostatn pohonn ltka pouit v palivovch lncch surovina pro vrobu formaldehydu, kyseliny mraven, kyseliny octov, dimethyletheru (ekologick hnac plyn pro aerosolov spreje) CH3 CH2OH lh piritus ethylalkohol bezbarv, alkoholicky pchnouc kapalina tkav, holav a Obr. Obr. Obr. 2 4 3 jedovat podrdn o, ke, hornch cest dchacch, bolest hlavy, ospalost, zvrat, nevolnost, zvracen, poruchy zraku, pokozen optickho nervu (slepota), smrt vstebv

se k (1900 3 mg /m ) neomezen msitelnou s vodou 50 ml H2O + 54 ml etanolu = 100 ml roztoku Ethanol CH3 CH2OH lh piritus ethylalkohol Oxidace etanolu probh v jtrech ve dvou stupnch. V prvm je oxidovn na acetaldehyd, ve pak acetaldehyd na kyselinu druhm Odbourvn probh rychlost 1 g/10 kg octovou. tlesn vhy hodinu. Hladina kles cca o 0,15 za za K detoxikaci 100 g alkoholu obsaench asi

1 hodinu. v jednom litru vna, kdy hladina doshne piblin 2,2 , je nutnch zhruba 13 hodin. Pro piblin uren hladiny etanolu v krvi lze pout vzorec: Ethanol poit alkohol v gramech / (tlesn hmotnost mue 0,68, nebo tlesn hmotnost eny CH3 CH2OH lh piritus ethylalkohol smrteln dvka pro dt je 3 g na kg celkov hmotnosti smrteln dvka pro dosplho je 6-8 g/kg celkov hmotnosti V malch dvkch ethanol krtkodob zpsobuje euforii a pocit uvolnn. Ethanol Ve vych dvkch zpsobuje ztrtu koordinace pohyb tla (psobenm na mozeek), snenou vnmavost, prodlouen reakce a tlum rozumovch schopnost, ztrtu smyslu pro realitu (zhoren sudku), ppadn agresivitu.

iDelirium tremens 5-15% mrtnost (dve bez a 30%) lby Delirium tremens (tesouc lenstv) ivot ohroujc stav, kter vznik u alkoholik po CH3 CH2OH lh piritus ethylalkohol Hodnoty 0,30,5 svd o poit alkoholickho npoje. Hodnoty 0,5-1,0 jedn se o podnapilost. Hodnoty 1,01,5 znamen mrn stupe opilosti. Hodnoty 1,52,0 pak stedn stupe opilosti s jasnmi klinickmi pznaky. Ethanol Hodnoty 2,03,0 je hodnoceno jako tk stupe opilosti Pi hodnotch vych ne 3,0 hovome o akutn otrav alkoholem. Ethanol ethylalkohol

CH3 OH lhCH2piritus Obr.9 rok 2009 rok spoteba na obyvatele (15 +), v litrech istho alkoholu cirhza jater v jednotlivch zemch na 100.000 obyvatel Obr.1 Ethanol ethylalkohol Vroba CH3 2OH

lhCHpiritus alkoholov kvaen psobenm rznch druh kvasinek, pedevm rznch lechtnch kmen druhu cerevisiae. Saccharomyces pouv se k tomu cukern roztoku o maximln koncentraci 20 %. Pouvj se i pmo prodnch surovin sacharidy obsahujc, jako jsou nap. brambory nebo cukrov ttina. C6H12O6 2C2H5OH + vznik 2CO 2 zpara - zedn vodn roztok ethanolu 15 % max. obsahuje nedouc pmsi (piboudlina) alkoholy vy itn se provd na Ethanol ethylalkohol Vroba CH3

2OH lhCHpiritus Lze zskat absolutn alkohol, obsahujc 95,57 % ethanolu a 4,43 % vody. Zbytek vody lze odstranit destilac s bezvodm sranem vpenatm nebo oxidem kter vou vodu. vpenatm, Nebo dlouhodobm psobenm hygroskopickch ltek jako nap. bezvodho uhliitanu draselnho (potae) Tmito postupy lze zskat ethanol o istot nebo bezvodho sranu mnatho (modr a 99,9 %. skalice). azeotropick metoda, spovajc v destilaci s pdavkem benznu nebo benzenu, kterou lze zskat produkt Ethano ethylalkoh l ol Vroba

lh piritus CH3 CH2OH Vroba syntetickho ethanolu katalytick hydratace ethenu (etylenu) CH2=CH2 + H2O C2H5OH Jako katalyztor se pouv kyselina trihydrogenfosforen oxidu kemiitm. na Takto pipraven ethanol m mnohem mn neistot ne kvasn a je tedy kvalitnj. katalytick hydrogenace acetaldehydu, kter je prmyslov vyrbn hydratac acetylenu HCCH + H2 + H2O CH3 CH CHOCHO + H CH 3

2 3 Ethanol Pouit CH3 CH2OH vroba alkoholickch npoj pdavek do pohonnch hmot biopalivo pro spalovac motory lkastv se pouv jako rozpoutdlo (jd, tm vznik jodov tinktura) pprava nkterch kapalnch ppravk pro vnitn ivnj pouit Pi poit je teba dt pozor a bezprostedn pot nedit motorov vozidla. teplomry (teplota tn 114C) parfumerie a Propan-1-ol n-propanol Propan-2-ol

CH3 CH2 CH2OH 1propanol CH3 CHOH CH 3 Isopropylalkoho Isopropanol l organick sloueniny se sumrnm polohov vzorcem C3H8O izomerie tkav, holav Obr. Obr. Obr. 2 11 12 kapaliny podrdn o, ke, hornch cest dchacch, bolest hlavy, ospalost, zvrat, nevolnost, poruchy zraku zvracen,

siln pchno uc vstebv se k (500 mg /m2, 980 /m2) mg podobn inky jako ethanol 2-4 krt Propan-1-ol n-propanol Propan-2-ol 2propanol Pouit CH3 CH2 CH2OH 1propanol CH3 CHOH CH 3 Isopropylalkoho l Isopropanol extrakce a itn prodnch produkt srec inidlo nukleovch Obr.16

Obr.1 5 Obr. 5 kyselin vroba dezinfeknch prostedk prmyslov a domc odmaovadla nemrznouc kapaliny v chladic Obr.1 4 soustav rozpoutdla - kosmetick, farmaceutick ppravky rozpoutdlo pro tuky , pryskyice , barvy , i nkousty rozpoutdlo pro krystalizaci a itn Obr.1 3 Butan-1-ol n-butanol Butan-2-ol Butan-2-ol

CH3 CH2 CH2 CH 2OH 1-butanol CH3 CH2 CHOH CH 3 2-butanol (L) (-) Isobutanol CH3 CH(CH3 ) CH OH 2-methylpropan- 2 1-ol terc CH3 C(CH3 )OH butanol CH3 2-methyl-2propanol (D) (+) Cerylalkohol C26H53O H

1Obr. hexacosanol 12 soust vosk Glyko HOCH2 l CH2OH ethan-1,21,2diol ethandiol bezbarv, viskzn kapalina sladk chuti, bez zpachu pry jsou se vzduchem vbun 3,2 - 43% podrdn o, ke, hornch cest dchacch, bolest hlavy, ospalost, zvrat, nevolnost, deprese CNS Dky sladk chuti nebezpe konzumace Glyko ethan-1,2l diol Pouit HOCH2

CH2OH vrobci polyesteru , polyethylentereftaltu ( PET ) jako absorbent pro odstrann vodn pry ze plynu zemnho rozpoutdlo , a souasn jako redukn inidlo Obr. vroba nemrznoucch 17 sms 60% etylenglykolu a 40% voda mrzne pi -45C (Fridex) v kapalnch chladicch systmech pro osobn potae psada do krmu na boty a v nkterch inkoustech a Obr.18 barvch konzervan prostedek pro uchovn Obr. 19

Glycero glycer HOCH2 CHOH l n CH2OH propan-1,2,31,2,3triol propantriol hygroskopick bezbarv viskzn ka palina sladk chuti, bez zpachu trojsytn alkohol, slab Obr. 4 jedovat V mench dvkch zpsobuje bolesti hlavy, aluden pote a zvracen. Ve vtch dvkch me zpsobit pokozen jater. Prmrn lovk by jej musel pot nejmn 90 a 120 g. Hlavnm zdrojem glycerolu byly prodn tuky. Glycero glycer l n propan-1,2,3triol Pouit

HOCH2 CHOH CH2OH 1,2,3propantriol kosmetick vrobky hydratan krmy a mdla zvlhovadlo v zubnch pastch zmkovadlo pi vrob plastickch hmot potravinsk prmysl oznaen E 422 pravu npoj a mn kvalitnch vn sladidlo nap. v lehaky ve sprejch 27 kcal na ajovou liku (cukr 20) m vroba Obr.2 4 Obr.2 5

Obr.2 6 Obr.2 Glycero glycer l n 1,2,3propantriol Pouit HOCH2 CHOH CH2OH propan-1,2,3triol Obr.2 2 vroba bezvodho ethanolu pro odstrann vody pmsi v e-liquidech (npln) do elektronickch cigaret nemrznoucch smsi v kombinaci s ethylenglykolem lkastv

pi lb otoku mozku jako psada infuz sniovn nitroonho tlaku pi zcpch ve form glycerinovch pk soust klyst Obr. 5 Obr.2 3 Glycero glycer l n 1,2,3propantriol Pouit HOCH2 CHOH CH2OH propan-1,2,3triol trinitrt glycerolu, znmj pod nzvem nitroglycerin psobenm nitranch inidel (HNO3 a H2SO4)

HO-CH 2-CH(OH)-CH2-OH + HNO3 O2NO-CH2-CH(ONO2)- CH2-ONO2 + Obr. Obr.2 Obr. 3 H2OObr.2 0 4 1 3 1,2,3-trinitro-oxy-propan (propan-1,2,3triyltrinitr) dynamit, bezdmn steln prach, plastick trhaviny zklidnn srdench arytmi a 1,2,3-trinitro-oxyDynami propan t (propan-1,2,3 Alfred Nobel triyltrinitr) 1867 nitroglycerin s kemelinou Alfred Nobel 1833 1896 Obr.29 Obr.30

A-Kemelina + nitroglycerin B - Ochrann obal C - rozbuka D - Zpaln drt E - Pska Obr.2 8 Benzylalkoho l C6 H 5 CH2OH bezbarv olejovit kapalina s mrnou pjemnou aromatickou vn hok chu snadno rozpustn ve vtin organickch rozpoutdel sten rozpustn ve vod (4 g/ 100 ml) oxiduje na vzduchu pomalu na benzaldehyd benzylalkohol je produkovn pirozen mnoha

rostlinami bn se vyskytuj v ovoci a aji esenciln oleje - Benzylalkoho l Pouit C6 H 5 CH2OH rozpoutdlo pro inkousty, b arvy, laky a epoxidov pryskyice estery se pouvaj mdlech , parfmech v potravinsk pdavn ltka E 1519 pchut nkter npoje, cukrovinky a pro rozpoutdlo peivo. dielektrikum dielektroforzy separace bunk

nebo orientace a manipulace s nanosticemi, oddlen ivch a rekonfigurace mrtvch nanovlken bunk, iv buky jsou Obr.3 9 Obr.4 0 i po separaci ivotaschopn rakovinn buky z krve, bakterie a viry oddlen ervench a blch krvinek, Obr.4

Citac Obr.1 WRIGHT, Joseph. Soubor: JosephWright-Alchemist.jpg - Wikimedia Commons [online]. [cit. e 20.2.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JosephWrightAlchemist.jpg Obr.2 HENNING, Torsten. Soubor:GHS-pictogram-flamme.svg - Wikipedie [online]. [cit. 1.2.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogramflamme.svg Obr.3 TORSTEN HENNING. Soubor:GHS-pictogram-skull.svg Wikipedie [online]. [cit. 1.2.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/ Soubor:GHS-pictogram-skull.svg Obr.4 TORSTEN HENNING. Soubor:GHS-pictogram-silhouete.svg - Wikipedie [online]. [cit. 1.2.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogramsilhouete.svg Obr.5 DNO1967. Soubor: Antifreeze.jpg - Wikimedia Commons [online]. [cit. 16.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antifreeze.jpg Obr.6 SHIZHAO . Soubor: Bionafta-3.png - Wikimedia Commons [online]. [cit. 23.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biodiesel3.png Obr.7 NASA. Soubor: Palivov lnek NASA p48600ac.jpg - Wikimedia Commons [online]. [cit. 23.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fuel_cell_NASA_p48600ac.jpg Obr.8 PICCOLONAMEK. Soubor: Aerosol.png - Wikimedia Commons [online]. [cit. 23.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aerosol.png Obr.9 EMILFARO. Soubor: Alcohol podle Country.png - Wikimedia Commons [online]. [cit. 23.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alcohol_by_Country.png Obr.10LOKAL_PROFIL. Soubor: Cirhza jater mapy svta - Daly - WHO2004.svg - Wikimedia Commons [online]. [cit. 23.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cirrhosis_of_the_liver_world_map__DALY_-_WHO2004.svg Obr.11 ORSTEN HENNING. Soubor:GHS-pictogram-acid.svg - Wikipedie [online]. [cit. 1.2.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHSpictogram-rondflam.svg Obr.12 TORSTEN HENNING. Soubor:GHS-pictogram-exclam.svg - Wikipedie [online].

[cit. 1.2.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogramexclam.svg Citac Obr.13 MY DNA FRAGRANCE. Soubor: Mj dna vn exkluzivn parfm-2.jpg - Wikimedia Commons [online]. e [cit. 23.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:My_dna_fragrance_exclusive_perfume-2.jpg Obr.14 ARZ. Soubor: Chanel . 5 parfum.jpg - Wikimedia Commons [online]. [cit. 23.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CHANEL_No5_parfum.jpg Obr.15 SENNA, Rodrigo. Soubor: Acqua brasilis.jpg - Wikimedia Commons [online]. [cit. 23.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acqua_brasilis.jpg Obr.16 KARWATH, Andr. Soubor: Canon S520 inkoustov tiskrn - opened.jpg - Wikimedia Commons [online]. [cit. 28.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canon_S520_ink_jet_printer__opened.jpg Obr.17 BLUME, Matti. Soubor: Acer Aspire 5600 open.jpg - Wikimedia Commons [online]. [cit. 23.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer_Aspire_5600_series_open.jpg Obr.18 PETAHOLMES. Soubor: Otevt ern Kiwi.JPG - Wikimedia Commons [online]. [cit. 23.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_black_Kiwi.JPG Obr.19 LASTHERO. Soubor: Soldat Schuhpflege 1982.jpg - Wikimedia Commons [online]. [cit. 23.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soldat_Schuhpflege_1982.jpg Obr.20 TORSTEN HENNING. Soubor:GHS-pictogram-explos.svg - Wikipedie [online]. [cit. 1.2.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogramexplos.svg Obr.21 TORSTEN HENNING. Soubor:GHS-pictogram-pollu.svg - Wikipedie [online]. [cit. 1.2.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogrampollu.svg

Obr.22 MARTEVAX SRO. Soubor: Ecig-ecigareta.JPG - Wikimedia Commons [online]. [cit. 29.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecigecigareta.JPG Obr.23 SHATTONBURY. Soubor: Glycerin suppositories.jpg - Wikimedia Commons [online]. [cit. 29.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glycerin_suppositories.jpg Obr.24 JPLON. Soubor: Hruky-mdlo barbox.jpg - Wikimedia Commons [online]. [cit. 29.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pears-Soapbarbox.jpg Citac Obr.25 GMHOFMANN. Soubor: Zahncremes.jpg - Wikimedia Commons [online]. [cit. e 29.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zahncremes.jpg Obr.26 JONIK. Soubor: Hork okolda se lehakou hrnek cream.jpg - Wikimedia Commons[online]. [cit. 29.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hot_chocolate_mug_with_whipped_cream.jpg Obr.27 MILENAFOTO. Soubor: Zvykacky Orbit.tif - Wikimedia Commons [online]. [cit. 29.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zvykacky_Orbit.tif?uselang=cs Obr.28 FLORMAN, Gsta. Soubor: AlfredNobel adjusted.jpg - Wikimedia Commons [online]. [cit. 22.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AlfredNobel_adjusted.jpg Obr.29 PBROKS13. Soubor: Dynamite-3.svg - Wikimedia Commons [online]. [cit. 22.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dynamite3.svg Obr.30 PBROKS13. Dynamite.svg - Wikimedia Commons [online]. [cit. 22.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dynamite.svg?uselang=cs Obr.31 LINDBERG, Erik; JONATHUNDER. Soubor: Nobel Prize.png - Wikimedia Commons[online]. [cit. 22.4.2013]. Dostupn na WWW:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nobel_Prize.png Obr.32 ARCHIV FCH J.HEYROVSKHO AV R, VVI. Soubor: Heyrovskho Jaroslav.jpg - Wikimedia Commons [online]. [cit. 29.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heyrovsky_Jaroslav.jpg Obr.33 AUTOR NEUVEDEN. Soubor: Jaroslav Seifert 1931.jpg - Wikimedia Commons [online]. [cit. 29.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jaroslav_Seifert_1931.jpg Obr.34 PIETZNER, Karl. Soubor: Bertha-von-Suttner-1906.jpg - Wikimedia Commons [online]. [cit. 29.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bertha-vonSuttner-1906.jpg Obr.35NOBELOVA NADACE. Soubor: Carl Ferdinand Cori.jpg - Wikimedia Commons [online]. [cit. 29.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl_Ferdinand_Cori.jpg Obr.36 NRODN KNIHOVNA MEDICNY. Soubor: Gerty Theresa Cori.jpg - Wikimedia Commons[online]. [cit. 29.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerty_Theresa_Cori.jpg Citac Obr.37 SMITHSONIAN e INSTITUTION. Soubor: Gerty Theresa Cori Radnitz (1896-1957) a Carl Ferdinand Cori (1896-1984) jpg. - Wikimedia Commons [online]. [cit. 29.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerty_Theresa_Radnitz_Cori_(1896-1957)_and_Carl_Ferdinand_Cori_(18961984).jpg Obr.38 FORSCHUNGSZENTRUM JLICH. Soubor: Peter Grnberg.jpg - Wikimedia Commons[online]. [cit. 29.4.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Gr%C3%BCnberg.jpg Obr.39 THYSSEN, Malene. Soubor: Run soap.jpg - Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.5.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Handmade_soap.jpg Obr.40 PINGSTONE, Adrian. Soubor: Parfmy police 536pix.jpg - Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.5.2013]. Dostupn na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perfume_shelf_536pix.jpg Obr.41 ELEKTRONOV MIKROSKOPIE ZAZEN NA NATIONAL CANCER INSTITUTE FREDERICK. Soubor: Red White Blood cells.jpg - Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.5.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_White_Blood_cells.jpg Literatur Honza, J.; Mareek, A. Chemie pro tylet gymnzia (3.dl). Brno: DaTaPrint, 2000;ISBN 80a 7182-057-1 Pack, J. Kotlk B., Rikov K. 7200-337-2 Vack J. a kolektiv 85937-08-5 Chemie pro 2. ronk gymnzi. Praha: SPN, 1985 Chemie I. v kostce pro stedn koly, Fragment 2002, ISBN: 80Pehled stedokolsk chemie, SPN 1995, ISBN: 80-

Recently Viewed Presentations

 • Welcome! Take one of the packets stacked near the door.

  Welcome! Take one of the packets stacked near the door.

  Dictionary ADT. Dictionary ADT. Uses of Dictionary ADT. Used to store information with some key and retrieve it efficiently - lots of programs do that! Examples: Contacts in a phone (name: number, email) Orca/Husky cards (account number: balance)
 • Acid-base titration properties

  Acid-base titration properties

  Gran plot uses data from before the end point to find the end point. Consider the titration of a weak acid: HA ↔ H+ + A- 11-6 Finding the end point with indicators Indicator itself is an acid or base...
 • BIOPSYCHOLOG Y TOPIC THE NERVOUS SYSTEM Starter- go

  BIOPSYCHOLOG Y TOPIC THE NERVOUS SYSTEM Starter- go

  Now the tables in your half have been named either brain, spinal cord, somatic, autonomic, sympathetic and parasympathetic. Where do you belong? Go to your table and share your card with your group. Are you in the right place? This...
 • Snímek 1 - dumy.oasoslouny.cz

  Snímek 1 - dumy.oasoslouny.cz

  Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052 Číslo sady
 • MFSC - Pearl Harbor Moanalua Navy Services Center

  MFSC - Pearl Harbor Moanalua Navy Services Center

  Moanalua Navy Services Center 4827 Bougainville Drive, Honolulu (808) 474-1999 ... a networking forum for CIAC that meets every other month * Make a free DVD and stay connected with your children while deployed or separated due to military service....
 • Periodic Table of the Elements

  Periodic Table of the Elements

  Periodic Table Designs Discovering the Periodic Table Metals and Nonmetals Slide 16 The Periodic Table Orbitals Being Filled Electron Filling in Periodic Table Metallic Characteristic Periodic Table Melting Points Densities of Elements Electronegativities Slide 25 Atomic Radii Atomic Radii of...
 • Activating Economics Teaching Ralf Becker (University of Manchester)

  Activating Economics Teaching Ralf Becker (University of Manchester)

  Alvin Birdi (University of Bristol and Economics Network) Cloda Jenkins (University College, London) Humberto Llavador (UniversitatPompeuFabra) Constructivist vs expositional teaching. How do we know it works?
 • The New Imperialism, 1869-1914 - Arbor View High School

  The New Imperialism, 1869-1914 - Arbor View High School

  The New Imperialism: Motives and Methods. New Imperialism: an explosion of territorial conquests, land grab of unprecedented speed. Dependent nations/regions brought into the world economy as suppliers of raw materials and consumers of industrial goods.