Mezinrodn inovace v oblasti zplyovn a pyrolzy Semin

Mezinrodn inovace v oblasti zplyovn a pyrolzy Semin

Mezinrodn inovace v oblasti zplyovn a pyrolzy Semin Nov technologie pro energetick vyuit odpad pyrolzou a zplyovnm 5.12.2013 Business Hotel Jihlava European Commission Enterprise and Industry Srovnn R s inovativn zamenmi ekonomikami 2010 - 2011 Zdroj: WEF - The Global Competitiveness Report 2010 - 2011 Srovnn R s inovativn zamenmi ekonomikami 2012 - 2013

Zdroj: WEF - The Global Competitiveness Report 2012 - 2013 Srovnn R s inovativn zamenmi ekonomikami 2013 - 2014 Zdroj: WEF - The Global Competitiveness Report 2013 - 2014 Srovnn R s inovativn zamenmi ekonomikami 2010/11 2012/13 2013/14 Poet patentovch pihlek v pouze cca. 10% EP validovanch pro R vlastn domc pihlaovatel

Technologick centrum AV R Technologick centrum Akademie vd esk republiky vzniklo v roce 1994 jako neziskov zjmov sdruen prvnickch osob. leny sdruen jsou pracovit Akademie vd R Fyzikln stav, Mikrobiologick stav, stav chemickch proces, stav fyziky plazmatu, stav molekulrn genetiky a spolenosti Technology management, s. r. o. MISE podporovat zapojen esk republiky do Evropskho vzkumnho prostoru (ERA) pipravovat analytick a koncepn studie pro vzkum a inovace podporovat vznik a rozvoj malch inovanch firem uskuteovat mezinrodn technologick transfer

Technologick centrum AV R Nrodn informan centrum pro evropsk vzkum Zabezpeuje innost nrodnch kontaktnch pracovnk (NCP) pro 7. rmcov program (7. RP) EU, kte organizuj hromadn informan a kolic akce o 7. RP a poskytuj odborn konzultace jednotlivm tmm, kter se astn ppravy a een konkrtnch projekt 7. RP, zvltn pozornost je pitom vnovna malm a stednm podnikm.

Strategick studie Centrum pipravuje koncepn podklady pro sttn sprvu a jej poradn orgny, koordinuje nrodn a regionln projekty zamen na nvrh vzkumnch priorit, strategickch vzkumnch smr, ppravu vzkumnch a inovanch politik a inovanch strategi. esk styn kancel pro vzkum a vvoj v Bruselu Hlavnm kolem CZELO je napomhat spnmu zapojen eskho vzkumu do

evropsk vzkumn spoluprce, a to zejmna prostednictvm rmcovch program pro vzkum a vvoj EU. Kancel poskytuje sluby vzkumnkm ze vech obor a vvojovch organizac v esk republice. Transfer technologi Realizovn v rmci projektu Enterprise Europe Network (EEN) . Projekt je podporovn Evropskou

uni z Rmcovho programu EU pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Ministerstvem prmyslu a obchodu R Technologick centrum AV R Technologick inovan centrum KD Praha Inovan centrum a podnikatelsk inkubtor (ICPI) je zazen vybudovan za elem podpory firem nachzejcch se v potench stdich vvoje a tm i podpory rozvoje podnikn a ekonomickho prosted v praskm regionu. Mladm, inovativnm,

rozvjejcm se firmm poskytuje ICPI nejen pronjem kancelskch a laboratornch prostor za vhodn ceny, ale tak soubor vzjemn se doplujcch podnikatelskch a administrativnch slueb, kter jim pomhaj pekonat poten problmy a doshnout spchu na trhu. Projekt Inovanho centra a podnikatelskho inkubtoru byl pipraven a realizovn sdruenm Technologick Inovan Centrum KD Praha (TIC KD Praha), jeho leny a zakladateli jsou KD NOV ENERGO, a.s., Technologick centrum Akademie vd R a Energieteam Consult GmbH. Dky tomuto projektu, kter byl spolufinancovn Evropskou uni, Ministerstvem pro mstn rozvoj a Hlavnm mstem Prahou v rmci Jenotnho programovho dokumentu - Cle 2, byl ze star tovrn haly v Praze 9 -Vysoanech vybudovn architektonicky zajmav objekt s modernm zzemm slouc rozvoji podnikn v Praze. Dalmi partnery projektu jsou Hospodsk komora hlavnho msta Prahy, Fakulta elektrotechnick VUT v Praze a

Mstsk st Praha 9. TT v rmci projektu Enterprise Europe Network Celoevropsk s slueb pro podporu inovanho podnikn: Enterprise Europe Network Zahrnuje: 550 hostitelskch organizac sdruench v 85 konsorcich Psob ve 44 zemch lensk stty EU, asociovan zem a tzv. tet zem; > 4000 profesionlnch pracovnk; Vytv: Potencil pro pedvn zkuenost a informac Prosted pro trval zvyovn znalost Pm napojen na Evropskou komisi a ostatn instituce EU

Posln: Poskytovn slueb a informac pro podnikatele z jednoho msta Spoluprce s podnikateli, znalost jejich poteb a problm, operativn pizpsoben potebm podnikatel Zptn vazba z podnikatelskho prosted Evropsk komisi Vzjemn propojen a spoluprce vech konsorcilnch partner astnk st Enterprise Europe Network v R V R bylo ustaveno konsorcium 11 instituc s dlouholetmi zkuenostmi v sti EIC, IRC a v poradenstv k Rmcovm programm EU pro VaV 1. Technologick centrum AV R koordintor 2. Centrum pro regionln rozvoj R 3. BIC Plze 4. Jihomoravsk inovan centrum Brno 5. BIC Ostrava

6. Regionln rozvojov agentura steckho kraje 7. Agentura regionlnho rozvoje Liberec 8. Regionln hospodsk komora Brno 9. Krajsk hospodsk komora Moravskoslezskho kraje 10. Regionln rozvojov agentura Pardubickho kraje 11. Vzkumn stav textilnch stroj Liberec Asociovan partnei projektu CzechInvest Hospodsk komora R

Asociace inovanho podnikn R Asociace regionlnch rozvojovch agentur R Metodika st EEN Aktivity st jsou rozdleny do 3 hlavnch lini: A. Sluby pro zven konkurenceschopnosti podnik: informace o trhu, financch, legislativ, spoluprci, mezinrodnch vazbch a slubch; vyhledvn obchodn spoluprce; zptn vazba: podnikatel EK; B. Inovace, transfer technologi a znalost: informace o inovanch aktivitch, vzkumnch vsledcch, novch technologich, relevantn legislativ, podprnch programech; zprostedkovn technologick spoluprce, partnerstv; C. Podpora asti MSP v rmcovch programech EU pro vzkum: informace o vzvch; pomoc pi identifikaci tmat a vyhledvn partner; projektov poradenstv; informace v oblasti ochrany duevnho vlastnictv;

Podpora MSP a technologickho transferu Poradenstv: - legislativn otzky, - informace o trhu R i EU, - financovn rozvoje firem, - mezinrodn obchodn spoluprce, - k projektm v programech EU pro podporu podnikn; Technologick spoluprce: - informace o technologich,

- evropsk on-line databze nabdek a poptvek technologi, - evropsk on-line databze slueb a vrobk; Asistence: - pi veletrzch a prezentanch akcch, - pi technologickch burzch, - pi obchodnch organizovanch setknch, - pi zajitn expert/enk pro organizovan akce klastr; Databze inovativnch technologi Databze Inovativnch technologi, Databze technologickch nabdek a poptvek, D atabze BBS ( Bulleting Board System):

Databze obsahuje cca. 7000 technologickch nabdek a poptvek. Technologie nabzen/poptvan prostednictvm databze mus mt inovan potencil. Prostednictvm databze lze nabzet/poptvat cel spektrum typ spoluprce: License Agreement Technical Co-operation - Joint further development , Testing of new applications , Adaptation to specific needs Joint Venture Agreement Manufacturing Agreement (Subcontracting & Co-contracting) - Transfer of knowledge in new raw materials, New way to use an existing production line, Change in the partner sought's currently used technologies (installations,

process, facilities), Absolutely novel process Commercial Agreement with Technical Assistance - Assembly, Engineering, Technical consultancy, Quality control, Maintenance Financial Resources Jednotliv technologick profily jsou zadvny do databze pracovnky st Enterprise Europe Network a text je koncipovn podle stejnho vzoru lep orientace pi vyhledvn. Databze inovativnch technologi Mobile gasification of PAH-polluted wood (PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) ref. no. 11 FR 38m9 3LVH A French company has developed a mobile gasification unit to solve the waste management problem of PAH-pollutec wood (PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon), like wooden beams on railways (called railway ties) or wooden poles

used for telecoms. PAH-polluted wood is declared in France by regulator as a dangerous waste to be eliminated because it is highly nocive. Incineration is a possible path but a more efficient valorisation is required with regards to energy ratio outpout and also to carbon credits. Gasification,which is a high temperature pyrolise combined with partial oxidation, is proposed to valorise as syngas this particular PAH polluted biomass. Gasification is believed to offer a better energy conversion ratio than incineration (30% as power, 45% as heat) and it is also believed to be more carbon neutral. Two options shall be proposed for valorisation : a) syngas sold for industrial processes and installations b) Heat and power from a micro-turbine in a CHP-like installation where the syngas is fed in. Country: Type: France OFFER

Databze inovativnch technologi Mobile gasification of PAH-polluted wood (PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) Databze inovativnch technologi Technology for the full mineralization of solid and semi - solid organic waste in pyrolysis process ref. no. 10 PL 64BF 3G9I A company from Southern Poland specializing in environmental protection developed and offers a technology for the ecological mineralization of solid and semi-solid industrial, organic and municipal waste. The technology is based on a lowtemperature, quasi-pyrolysis technique combined with catalytic and adsorptive cleaning of post-pyrolytic gasses with recovery of post-reaction heat. The Company is looking for commercial and technical cooperation.

On the basis of a 30-year experience in the field of catalytic and adsorptive techniques of air purification, solid and semi-solid organic waste utilization a company form Southern Poland has developed a technology of full mineralization of sludge from municipal bio-sewage treatment plants and industrial sewage treatment plants. Country: Type: Poland OFFER Databze inovativnch technologi Technology for the full mineralization of

solid and semi - solid organic waste in pyrolysis process Databze inovativnch technologi A Danish SME specialized in biomass combustion is offering license agreements to industrial partners that give them the rights to manufacture and sell the Danish company's patented and award winning combustion technology (a biomass/waste furnace). ref. no. 12 DK 20B7 3RAR The technology combines updraft gasification and gas combustion. In the bottom part, the solid fuel is converted into a burnable gas and fine ash. In the top layer, the fuel is dried and pyrolyzed. The heat for the drying and pyrolysis process is a combination of convective heat from the gasification gases below and radiation heat from the gas combustion part above. The gas velocity in the bottom part is very low. Consequently, particles remain here and the dust emission of the furnace is very low. Gas from the bottom part is combusted in the top section. The

gas combustion (flow, temperatures, emissions etc.) is very stable. The company holds several patents and their business model is that the technologies are brougth to the market with partners through license agreements. Apart from the biomass furnace, the company also holds patented technologies within gas-cooling and cleaning Country: Type: Denmark OFFER Databze inovativnch technologi A Danish SME specialized in biomass combustion is offering license agreements to industrial

partners that give them the rights to manufacture and sell the Danish company's patented and award winning combustion technology (a biomass/waste furnace). Databze inovativnch technologi Pulse compression reactor technology enables new efficient chemical processes ref. no. 12 NL 60AH 3O5E A Dutch research and development company developed a pulse compression reactor for chemical processes. This new technology enables to develop new processes for production of fuels or important chemicals against a much lower energy input, capital costs and much higher throughput. The Dutch partner is looking for companies to further develop the technology and for cooperation project based on this pate thus making processes more profitable or open possibilities to economical

production processes. Many industrial chemical reactions require high temperatures, often in combination with high pressures. Heating and compressing of the feed and subsequent recovering of heat of the products entail high capital and operating costs and large sizes of the plants. These costs increase considerably with the process temperature and pressure. A fundamentally new chemical reactor concept based on the principle of compressive heating and subsequent cooling by expansion promises substantial improving many chemical processes at high temperatures and pressures in terms of energy efficiency, capital costs and portability... Country: Type: Denmark OFFER

Databze inovativnch technologi Pulse compression reactor technology enables new efficient chemical processes Databze inovativnch technologi The NOTAR Gasifier (biomass, SRF) XYLOWATT spent the first six years of development building its industrial experience, and can now offer complete green fuel production facilities based on its innovative technology: the NOTAR technology. The fruit of our R&D unit, NOTAR produces clean, green gas.

The gas obtained through this process can be used in a cogeneration engine or in industrial processes, while the heat released during the different gasification phases is collected and used for various purposes (production of hot water, drying, etc.). - See more at: http://www.xylowatt.com Databze inovativnch technologi The NOTAR Gasifier Databze inovativnch technologi

Belgie Katholieke Universiteit Leuven - Department of Mechanical Engineering powerMEMS projekt - vvoj genertoru s mikroturbnou 20 mm a vstupem 1kW Databze inovativnch technologi CLEANSTGAS - Technology CLEANSTGAS technology is unique in producing a high purity gas right in the gasification stage. The problems that led to the failure of earlier attempts to popularize this technology have therefore been solved in the first stage. The remaining process stages involve increasing efficiency and then converting the wood gas into electrical power and heat in a gas motor.

More on http://www.cleanstgas.com Technologick burzy Obchodn a technologick burza Biomasa 2014 Kdy: 15.1.2014 Kde: Graz, Rakousko Kooperan setkn Biomasa 2014 se kon 15.1.2014 v rakouskm Grazu u pleitosti konference Central European Biomass Conference 2014. Partnersk setkn v rmci

kooperanho setkn se konaj na zklad pedem naplnovanch schzek podle zjmu a profil jednotlivch astnk akce. Vce informac o principu fungovn kooperanho setkn naleznete na strnkch akce zde. ast na akci je zdarma, je teba se pedem registrovat tak na strnkch konference. Na mst jsou k dispozici k zakoupen pouze nvtvnick vstupenky. Kalend vech akc projektu Enterprise Europe Network : http://een.ec.europa.eu/tools/ services/EVE/Event/ListEvents spn spoluprce univerzit prostednictv EEN Fakulta elektrotechniky a informatiky z VB-TU Ostrava (CZ) - School of Chemical Engineering (GB), The University of Birmingham spoluprce na vzkumn projektu Utilization of hydrogen fuel cells in transportation. Partnei se poprv kontaktovali bhem technologick burzy Smart Hydrogen and Fuel Cell Power, Birmingham (UK) v roce 2009, pot probhlo nkolik oboustrannch nvtv kter vyvrcholili v dohodu na

spolenm projektu. Informace o sti Enterprise Europe Network R www.enterprise-europe-network.cz / www.een.cz Enterprise Europe Network EU http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network Koordintor projektu v R Technologick centrum AV R Ve Struhch 27 160 00 Praha 6 Bubene www.tc.cz Dkuji za pozornost

Ing. Ondej imek [email protected]

Recently Viewed Presentations

 • Brave New Discussion Questions

  Brave New Discussion Questions

  In your groups, write 2 higher-order discussion questions for the novel on the notecards provided.Your questions should be synthetic (synthesize multiple ideas), open-ended (no "correct answer"), and above application on Bloom's taxonomy.
 • Space News Update - February 24, 2017 In

  Space News Update - February 24, 2017 In

  Seven Earth-Sized Planets Orbit Dim Star. In this computer graphic, NASA's Voyager 1 probe, moving toward upper left, nears the edge of the sun's influence, flying through a region of space dominated by a "magnetic highway" that helps mediate the...
 • Bellringer

  Bellringer

  Content relating to THEME. ... On a rooftop near O'Connell Bridge, a Republican sniper lay watching. Beside him lay his rifle and over his shoulders was slung a pair of field glasses. His face was the face of a student,...
 • CERT Organization CERT Basic Training Unit 6 Unit

  CERT Organization CERT Basic Training Unit 6 Unit

  Arial Wingdings Times 1_Cert_ppt_template 2_Cert_ppt_template 3_Cert_ppt_template 4_Cert_ppt_template CERT Organization PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint ...
 • Student Work-Techniques

  Student Work-Techniques

  This is a low angle shot. It shows the moms perspective from the bottom of the stairs. The use of this shot depicts how Kevin is looking down on his family because of how he is treated. He thinks he...
 • Matching Census Voting Tabulation Districts (VTD) to Arizona ...

  Matching Census Voting Tabulation Districts (VTD) to Arizona ...

  Matching Census Voting Tabulation Districts (VTD) to Arizona Election Results. August 22, 2011. Introduction. What are VTDs? Voting Tabulation Districts - the level of census geography at which election results are reported. Based on each county's precincts.
 • Trend Report, TrendHunter.com

  Trend Report, TrendHunter.com

  Taking on the very powerful "Girls Can" statement, the ad features influential women like Queen Latifah, Sofia Vergara, Ellen DeGeneres, Pink, Katy Perry, Janelle Monae, Becky G and a successful hockey player who are all credible and confident in themselves...
 • Race in Hollywood Film

  Race in Hollywood Film

  Ask your professors and instructors. Use the library support staff! They know this stuff very well. * Writing About Film: Using Sources II Part VIII The Shining (1980) Directed by Stanley Kubrick * Summary: Using Sources I Sources should only...