Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint

stav automatizace inenrskch loh a informatiky FAST VUT v Brn Zklady informatiky a vpoetn techniky 1 Perifern zazen osobnch pota st 3 1999 2002, Michal Vojkvka 1 2 TISKRNY Podle principu tisku se dl na

jehlikov derov technologie (umouje tisk nkolika kopi souasn) inkoustov laserov tepeln bezderov technologie dal typy Dleit parametry tiskren poizovac cena hustota tisku (rozliovac schopnost) udv se v DPI (Dots Per Inch bod na palec) rychlost tisku znak za sekundu i strnek za minutu nklady na vytitn jedn strany

Jehlikov tiskrny znaky na pape jsou vytveny sri der jehliek tiskov hlavy pohybujc se pes barvic psku jednotliv jehliky jsou ovldny elektromagnety obvykle tiskrny 9- a 24-jehlikov pomrn velk hlunost kvalita tisku zvis na opotebovn barvic psky hustota tisku obvykle 100 a 300 DPI nzk provozn nklady 3 4 Jehlikov tiskrny

elektromagnet V klidu papr tiskov vlec jehlika pruina V provozu barvic pska vodic otvory Inkoustov tiskrny znak vznik podobn jako v jehlikov tiskrn, jen msto jehliek tiskov hlavy dopadaj na papr kapky

rychleschnoucho inkoustu rychlost tisku srovnateln s jehlikovmi tiskrnami kvalita tisku srovnateln s laserovmi tiskrnami tm bezhlun provoz kvalita tisku zvis na kvalit pouitho papru po del dob nepouvn me inkoustov npl zaschnout vy provozn nklady ne u jehlikov tiskrny nzk poizovac cena 5 Inkoustov tiskrny 6

Technologie Bubble Jet tryskov komrky tiskov hlavy se pln automaticky kapilrnmi silami inkoustem o objemu piblin 10 pl m-li se tisknout, zapne se na krtkou dobu (asi 2s) topn tlsko, kter zaheje inkoust na teplotu zhruba 300 C vznikajc parn bublinka vytlauje inkoust z tla trysky inkoust nakonec opout trysku ve form mal kapiky rychlost piblin 100 km/h a dopad na list papru levnj tiskov hlava ne u technologie Piezzo poprv v roce 1985 (Hewlett Packard Thinkjet) Inkoustov tiskrny 7

Technologie Piezo k vystelen kapiky inkoustu se pouv piezoelektrick mni (destika, kter se po piloen elektrickho napt deformuje prohne) deformac piezoelektrickho mnie vznikaj v kanlku s inkoustem tlakov vlny, kter vysteluj kapiky inkoustu vhoda oproti Bubble Jet: elektrick napt je pmo pevdno na mechanick pohyb (vy rychlost) poprv v roce 1977 (Siemens PT 80i) Tepeln tiskrny 8

teplem vyvolan chemick reakce zpsob zmnu barvy papru nutnost pouit specilnho tzv. teplocitlivho papru (jako nap. u faxu) nzk kvalita, rychlost i trvanlivost tisku tm bezhlun provoz pouit: tiskrny elektronickch pokladen v autobusech, tiskrny laboratornch pstroj, Laserov tiskrny Laserov tiskrna pracuje obdobn jako u koprka vyuv fotoelektrickch vlastnost polovodi (selenu), kter je nanesen na kovovm tiskacm (fotocitlivm) vlci. Neosvtlen selen se chov jako izoltor, a proto lze povrch fotocitlivho vlce nabt elektrostatickm nbojem.

Zjednoduen princip innosti Fotocitliv vlec je nejprve nabit. Pot se na nabit povrch fotocitlivho vlce laserovm paprskem nakresl obraz, kter m bt vytitn. Msta, kter byla laserem osvtlena, se vybij. Na povrchu vlce tak vznikne skryt (latentn) obraz, kter je nutno v dalch krocch zviditelnit a penst na tiskov mdium. 9 Laserov tiskrny Zviditelnn obrazu se provd nanesenm barvicho prku (toneru), kter se pichyt na vlci jen na vybitch mstech. Toner obvykle mv stejn nboj jako povrch vlce, proto tam, kde vlec zstal nabit, se toner neuchyt. Z vlce se toner penese na papr,

na kterm je tepeln fixovn (zaehlen) prchodem papru pes vyhvan vlce. 10 11 Laserov tiskrny Zjednoduen princip innosti Laser Rotujc zrcadlo Nabjen povrchu vlce Zsobnk

toneru Papr ist papr istic bit Papr s nanesenm tonerem Zaehlovac jednotka Hotov vtisk

Laserov tiskrny vysok kvalita tisku rozlien obvykle 600 DPI, u kvalitnjch tiskren a 1200 DPI. vysok rychlost tisku obvykle 6 a 40 strnek za minutu (podle typu tiskrny) tm bezhlun provoz vy poizovac cena a dra provoz ml by se pouvat xerografick papr z dvodu menho opoteben tiskovho vlce a vy kvality tisku stejn jako u koprky pi provozu laserov tiskrny vznik lidskmu zdrav kodliv ozn, kter zpsobuje drdn sliznice, kael a bolesti hlavy (stejn jako u koprky), proto bvaj modern laserov tiskrny vybaveny oznovm filtrem

12 Princip barevnho zobrazen (tisku) Tiskrna subtraktivn mechanismus skldn barev model CMY (Cyan, Magenta, Yellow azurov, purpurov, lut) plat: azurov + purpurov + lut = ern Monitor aditivn mechanismus skldn barev model RGB (Red, Green, Blue erven, zelen, modr) plat: erven + zelen + modr = bl 13

14 Barevn model CMY (tiskrna) Y C M 15 Barevn model RGB (monitor) R G

B 16 Srovnn barevnch model RGB a CMY RGB CMY 17 Barevn obrazovka Delta

Inline Trinitron Grafick karta 18 pdavn karta slouc k ovldn grafiky na obrazovce nazv se t grafick adaptr, videokarta apod. nkdy bv pmo integrovna na zkladn desce je schopna ovldat zobrazovn na obrazovce po jednotlivch bodech (zhasnat je nebo rozsvcovat, piazovat jim barvu) m vlastn grafick procesor a pam (tzv. videopam) m vt st prce s ppravou zobrazen grafick

procesor vykon, tm vce asu zbude centrlnmu procesoru na ostatn kony a tm rychleji pota pob podle typu roziovac sbrnice (kad m jin konektor a jin zpsob komunikace) meme grafick karty rozdlit na AGP (nejmodernj), PCI a ISA (zastaral) Grafick karta 19 v souasn dob je standardem grafickch karet SuperVGA (dve nap. CGA, EGA, Hercules, VGA ke kadmu typu grafick karty musel bt pipojen odpovdajc typ monitoru) pixel zkratka z angl. picture element (obrazov bod) dleit parametry grafick karty: maximln

rozlien a maximln poet barev, kter je schopna grafick karta souasn zobrazit; kapacita videopamti dnes je bn rozlien nejmn 1024 768 bod s vce ne 16 miliony barev tzv. reim TrueColor kapacita videopamti bv dnes 4 a 64 MB bn jsou grafick karty s podporou trojrozmrnch (3D, 3-dimensional) operac Grafick karta 20 Pklad Jak velkou st videopamti musme vyhradit pro uloen vech bod na obrazovce, pracujeme-li v reimu TrueColor (24 bit) s rozlienm 1280 1024 bod?

V reimu TrueColor je pro kad bod na obrazovce vyhrazeno 24 bit, tj. 3 bajty. Kad barevn sloka R, G, B je uloena v jednom bajtu, souasn tedy meme zobrazit 224 = 16 777 216 barev. Pi rozlien 1280 1024 bod potebujeme vyhradit ve videopamti prostor s kapacitou 1280 1024 3 B, co je 3 932 160 B, tedy necel 4 MB. Monitory Nejdleitj parametry hlopka 14, 15, 17, 19, 21 max. rozlien 640 480, 800 600, 1024 768, 1152 864, 1280 1024, 1600 1200 max. obnovovac frekvence (refresh frequency) 60 a 160 Hz (optimln 85 a 100 Hz), udv poet snmk zobrazench za jednu sekundu

splovan normy MPR II, TCO92, TCO95, TCO99 typ obrazovky monosti OSD resp. OSM (On Screen Display resp. On Screen Menu), vestavn reproduktory, USB, ... 21 Monitory Poznmka Obnovovac frekvence nen zvisl jen na monitoru, ale i na grafick kart a jejm ovladai. Pokud grafick karta zvld pi zvolenm rozlien nap. 75 Hz a monitor 100 Hz, bude monitor pracovat s obnovovac frekvenc 75 Hz. Pokud vak

nastavme na videokart obnovovac frekvenci nap. 100 Hz a monitor bude zvldat pouze 85 Hz, zobraz se na monitoru nkolik pes sebe pekrytch obraz. U novjch monitor zstane ern 22 23 Nastaven vlastnost zobrazen Y

C M Displeje s kapalnmi krystaly (LCD) 24 polarizan flie kapaln krystaly, kter jsou schopny psobenm elektrickho pole mnit rovinu kmit polarizovanho svtla Liquid Crystal Display

Pouit: displeje kalkulaek penosnch pota, digitlnch hodinek, mobilnch telefon, ... Zvukov karta 25 roziujc karta (v proveden ISA nebo PCI) do sbrnice zkladn desky zajiujc zvukov vstup a vstup nkdy bv pmo integrovna na zkladn desce vstup je mon bu z mikrofonu pipojenho ke konektoru Microphone nebo z externho zdroje zvukovho signlu (audio vstup z televize, rdia, hudebn ve) prostednictvm konektoru Line-In

vstup zvukov karty me bt bu linkov (konektor Line-Out) pro pipojen k hudebn vi i zesilovai, nebo vkonov pro pipojen sluchtek i reproduktor (konektor oznaen Phone-Out nebo Speakers) vtinou obsahuje i tzv. Game Port pro pipojen joysticku nebo klves s rozhranm MIDI pro zjemce o tvorbu hudby Reproduktory ke zvukov kart 26 reproduktory (reprobedny) mohou bt bu pasivn nebo aktivn pasivn reprobedny obsahuj pouze samostatn reproduktory (bez zesilovae) a nevyaduj extern

napjen aktivn reprobedny obsahuj vkonov zesilova spolen s dalmi obvody (nap. pro regulaci hloubek, vek atd.), vyaduj extern napjen, jsou kvalitnj, po pepnut se daj pouvat i jako pasivn pi koupi reproduktor se nenechme zmst udvanm ist teoretickm maximlnm vkonem obou reproduktor dohromady (P.M.P.O.); nap. pro dan P.M.P.O. 240 W zskme jednoduchmi vpoty skuten pouiteln vkon kolem 6 W na jednu reprobednu Sov karta 27

roziujc karta slouc ke vzjemn komunikaci mezi potai v proveden ISA nebo PCI typ sov karty mus odpovdat typu potaov st (Ethernet, Token Ring nebo Arcnet) dleitm parametrem je penosov rychlost dat (obvykle 10Mb/s nebo 100 Mb/s) me obsahovat tzv. konektor Wake-On-LAN (WOL), kter slou k probuzen potae nachzejcho se v reimu SLEEP ve chvli, kdy potebujeme mt na tento pota pstup z jinho potae. Tento konektor se mus propojit se stejnojmennm konektorem na zkladn desce potae.

Modem 28 perifern zazen umoujc komunikaci prostednictvm bn telefonn st (nap. pro pipojen k Internetu) nzev vznikl z angl. modulator/demodulator podle proveden se dl na intern v proveden ISA (star) nebo PCI, nepotebuj napjec zdroj, levnj; nejnovj modemy jsou pro slot AMR (Audio/Modem Riser) extern snadn pemsovn k jinm potam; pipojuj se bu prostednictvm sriovho portu COM1, COM2 (vyaduj extern napjec zdroj) nebo na sbrnici USB (nepotebuj napjec zdroj)

max. rychlost 56000 bps (bits per second) = 56 kbps obvykle doplnn faxem (tzv. faxmodem) Dal perifern zazen Scanner snma obrazov pedlohy (dleitm parametrem je rozliovac schopnost v DPI) Digitln fotoapart Snma rovho kdu Streamer magnetopskov zlohovac jednotka Plotter souadnicov zapisova Datov projektor Prostedky virtuln reality brle, helma, rukavice, ... ... 29

30 Rzn perifern zazen Stoln scanner Digitln fotoapart Grafick karta Extern modem 31 Rzn perifern zazen 3D-obrazovka

Kamera http://www.elumens.com/products/visionstation.html ISDN Router LCD monitor Literatura http://www.zive.cz http://www.1pcrevue.cz http://www.readrite.com/html/magbasic.html http://www.tomshardware.com http://www.howstuffworks.com http://www.svethardware.cz http://www.pctechguide.com

http://www.fi.muni.cz/usr/brandejs/AP http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/Vyuka/Vyuka.html http://www.elco.cz 32 Literatura 33 Vrtil, Z.: Postavte si PC. BEN, Praha 1999. Hork, J.: Uebnice hardware. Computer Press, Praha 1998. Precht, M. Meier, N. Kleinlein, J.: EDV-Grundwissen: Eine Einfhrung in Theorie und Praxis der modernen EDV. Addison-Wesley, 1996.

, . , .: . , - 1999. , .: : , , . , - 2000. Graphics Supercomputing on Windows NT. Intergraph Computer Systems, Huntsville 1998. Kontroln otzky m je dna kapacita diskov pamti? Jak jsou nejdleitj parametry pevnch disk? Jakou kapacitu maj dov souasn pevn disky? Jakou kapacitu m disketa 3 DS HD? Co vyjaduje pstupov doba pevnho disku? Jak je jej hodnota u souasnch pevnch disk? Uvete a strun charakterizujte rozhran souasnch

pevnch disk. V em se odliuje princip pevnho disku od disketov mechaniky? Pro se nedoporuuje pouzdro pevnho disku otvrat? Vysvtlete princip innosti mechaniky CD-ROM. Uvete hlavn rozdl mezi CD-ROM, CD-R a CD-RW. 34 Kontroln otzky Uvete hlavn odlinosti DVD oproti CD. Vysvtlete princip potaov myi (s kulikou). Co to je trackball, trackpoint, touchpad? K emu slou tablet? Uvete a strun charakterizujte nejastji pouvan hern ovladae.

Kolik milimetr m jeden palec (inch)? V jakch jednotkch je udvna hustota tisku (rozliovac schopnost) tiskren? Strun, ale vstin, popite princip innosti laserov, inkoustov, jehlikov a tepeln tiskrny. Strun charakterizujte a porovnejte z hlediska kvality a rychlosti tisku laserov, inkoustov, jehlikov a tepeln tiskrny. 35 Kontroln otzky Vysvtlete podstatu barevnho tisku. Srovnejte barevn modely RGB a CMY. Co znamen zkratka CMY-K? Jak jsou nejdleitj parametry grafickch karet?

Co znamenaj zkratky 2D a 3D? Co to je pixel? Popite princip innosti barevn obrazovky. Jak jsou nejdleitj parametry monitor? Co vyjaduje obnovovac frekvence monitoru? Popite princip displeje s kapalnmi krystaly (LCD). Uvete hlavn odlinosti mezi zobrazenm na obrazovce klasickho monitoru a na LCD. K emu slou Game Port zvukov karty? 36 Kontroln otzky Jak je hlavn rozdl mezi pasivnmi a aktivnmi reproduktory? Co to je a k emu slou modem?

Co to je a k emu slou plotter? Co to je a k emu slou scanner? Popite prostedky virtuln reality a jejich vyuit v praxi. Urete, zda jde o vstupn, vstupn i vstupn vstupn perifern zazen potae: disketov jednotka, joystick, klvesnice, modem, monitor, my, plotter, scanner, sov karta, snma rovho kdu, tiskrna, zvukov karta, datov projektor. 37

Recently Viewed Presentations

 • Global POV Contract III

  Global POV Contract III

  35 global vehicle processing centers (VPC) Hard lift locations with 7 CORs CONUS (USTRANSCOM) 30+ CORs OCONUS (Services) POV support: Bluebark, medical, wounded warrior. Customer Support: Customers, IAL, IG, Congressionals . POV Program - GPC Program. 60k NTS lots in...
 • Stacks and Queues Abstract Data Types (ADTs) Abstract

  Stacks and Queues Abstract Data Types (ADTs) Abstract

  Basic queue operations: enqueue (add): Add an element to the back. dequeue (remove): Remove the front element. first: Examine the front element. queue front back 1 2 3 enqueue dequeue, first Queues in Computer Science Operating systems: queue of print...
 • Macbeth - learn.stleonards.vic.edu.au

  Macbeth - learn.stleonards.vic.edu.au

  In a nutshell… What is the context of the passage? (What happens before or after) What is the content of the passage? Examine the reactions of the characters in the passage. What key concerns of the play are highlighted in...
 • Chapter 3 Effects of IT on Strategy and Competition

  Chapter 3 Effects of IT on Strategy and Competition

  Feasibility Study. The goal of feasibility studies is to evaluate alternative systems and to propose the most feasible and desirable systems. Feasibility is assessed across four major categories: Organizational Feasibility. This focuses on how well a proposed information system supports...
 • My theory - storage.googleapis.com

  My theory - storage.googleapis.com

  crescendo-decrescendo relates directly to and connotes a pattern of highs and lowsin observable behaviors with clearly defined criteria. Relationships. an extension of Aristotle's 'tragic hero' paraphrased in today's language as "the bigger they are, the harder they fall."
 • Toggle navigation Help Preferences Sign up Log in

  Toggle navigation Help Preferences Sign up Log in

  - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 4169b3-YjkxY. Roundabouts - PowerPoint PPT Presentation. To view this presentation, you'll need to allow Flash.
 • NMOCD PIT RULE - New Mexico

  NMOCD PIT RULE - New Mexico

  NMOCD Pit Rule. 19.15.17.12 Operational Requirements. General. Prevent contamination of fresh water and protect public health and the environment. Recycle, reuse, reclaim or dispose of all drilling fluids according to division rules. No hazardous waste in a pit, closed-loop system,...
 • Sexual Harassment/Assault Response & Prevention (SHARP) Program Annual

  Sexual Harassment/Assault Response & Prevention (SHARP) Program Annual

  Soldiers post comments on the unit Facebook page expressing their support for the platoon sergeant. SPC Smith reports to the SARC/VA that Soldiers are discussing rumors about her case and are posting favorable comments for the platoon sergeant on Facebook....