Bi 1 Tm hiu v du lch Ti

Bi 1 Tm hiu v du lch Ti

Bi 1 Tm hiu v du lch Ti liu ny c xy dng vi s h tr ti chnh ca Lin minh Chu u. T chc SNV v ILO hon ton chu trch nhim v ni dung ca ti liu ny v ni dung khng th hin quan im ca Lin minh Chu u. bit thm thng tin v s h tr ca Lin minh Chu u (EuropeAid), xin vui lng truy cp http://ec.europa.eu/europeaid/ Gii thiu bi Ch 1: H thng du lch Ch 2: Khch du lch l ai? Ch 3: Ti sao khch du lch n Vit Nam? Ch 4: Hng dn vin du lch l g ? 2 Ch 1 H thng du lch nh ngha v du lch?

4 Cc hot ng: i khi ni c tr thng xuyn ca khch; Nhm tha mn nhu cu tham quan, hc tp, vui chi gii tr, ngh dng; Trong mt khong thi gian nht nh (Lut du lch Vit Nam, nm 2005) Ti sao phi phc v khch mt cch tt nht? 5 1. Khch hi lng hn 2. Lin tc c khch 3. Qung b truyn ming 4. Tng thu nhp

5. Cng vic n nh 6. Ting tm cho lng bn 7. Ngnh du lch Vit Nam pht trin Con ang c k ngh tuyt vi Vit Nam c bit l c s gip tn tnh ca hng dn vin Hot ng 1. Tc ng ca du lch Chia cc hc vin thnh 4 nhm . 1. Dng giy A0/A1, bt vit/v phc ha hnh nh theo cc ch sau: Nhm 1 v 2: li ch ca du lch Nhm 3 v 4: nhng nh hng tiu cc ca du lch

2. Phc ha hnh nh v gii thch 3. Cc nhm nhn xt 4. Bnh bu nhm trnh by tt nht 6 Cc tc ng tch cc ca du lch 1. To thu nhp 2. To vic lm 3. Pht trin c s h tng 4. Nng cao cht lng cuc sng 5. C hi giao lu vn ha. 7 Cc tc ng tiu cc ca du lch 8

LLm m xxuu ccnh nh qquuaann m iim h h n n ii vv h t h t

RRcc nn xxin in AAnn nnin inhh vv a ann ttoon n 9 Cc tc ng tiu cc ca du lch vvtt g g n n tt

h t h TTnn t dd g g n n a hhooa c vvtt muu c CChhyy m TThhaayy i

i vvnn hha a nnggooii m moonngg m muunn llnngg n n d hhiinn d p p m m LL

10 Ngnh du lch Cung cp dch v v phng tin phc v nhu cu ca khch du lch n V Vn LL u u ttrr n n

y y u u h h cc H H n ng gd d n n

Cc thnh phn ca du lch v ngnh du lch Ti nguyn Ti nguyn t nhin Ti nguyn vn ha H tng c bn Giao thng in nc Dch v y t v sc khe An ton v an ninh Dch v Lu tr n ung Hng dn v l hnh Vn chuyn Ca hng lu nim, mua sm Dch v khc: sc khe, chp nh...

11 Hot ng 2. Yu t ca ngnh du lch: Chia cc hc vin lm 3 nhm. 1. a cho mi nhm t nht 6 th tranh. Trn mi th ghi mt yu t ca ngnh du lch 2. Cc nhm tho lun trong 5 pht v xc nh xem cc yu t du lch h nhn c thuc nhm yu t no. 3. Tng ngi i din ca mi nhm s gn th ca h vo gc ph hp ca tam gic . 12 13 Chu trnh i du lch L mt qu trnh tun t m khch du lch s dng cc dch v

Mi n v kinh doanh trong chu trnh ny phc v mt hoc mt s nhu cu ca khch, tuy nhin tt c cc n v ny u gp phn cung cp cc tri nghim gi tr cho khch. Hotels, gueshouses Restaurants Tour (tour guide) Tranport vehicle Flights Trains(Stations) Hot ng 3: Cc nhn t trong chu trnh du lch 14 Mi hc vin nhn mt th vi hnh nh l mt nhn t trong ngnh du lch

Tho lun v sp sp cc th theo l trnh ca khch du lch, xut pht t ni h sinh sng n im cui (l im du lch lng bn) Tho lun xem cc th c t ng v tr hay cha 15 Cc nhn t trong hnh trnh du lch 1. Vn chuyn 2. im tham quan 3. Lu tr 4. n ung Homestay Boat Operator 5. Cc nhn t chnh khc??? Meal

? ? ? Travel agent Tour operator Attraction operator Ch 2 Khch du lch l ai? Khch du lch l ai? 17

Khch du lch l ngi i du lch hoc i vi mc ch khc kt hp vi du lch, ngoi tr nhng ngi i hc tp, lm vic hay thc hin cc cng vic c tr tin ti im n . (Lut du lch Vit Nam nm 2005) Hot ng 4: Xc nh khch du lch Lin h h hng, bn b hay ng nghip ca bn v tr li. H c i u khng? H i u v ti sao h n ni ? Bn c ngh h l khch du lch khng? Ti sao? Ghi li nu h l khch du lch hoc khng 18 Ti sao con ngi i du lch? ii ttrr

i i G G K ngh Thm thn h h n n a a o o d

d h h n i n i K K Chung S kin 19 Khch du lch n t u? 20

1. Vit Nam: khch du lch ni a 2. Cc nc khc: khch quc t n t: Chu Chu u u Chu Chu Vit Vit Nam Nam Chu Chu khc? khc? Hot ng 5. Nhu cu ca khch

21 Tho lun nhm (bi tp ng no): Khch du lch CN G khi i du lch? ! 22 Khch du lch cn g? V V n n cch hu

uy y n n h h g g n n h C Ch g ng n

u nu n ii cch h , , m em xxe i i

C C H cng cn 23 Cc tin nghi: ngn hng, in Thng tin lin lc: Internet, bu chnh gi bu thip An ninh, an ton: cm gic h khng b nguy him Ch 3 Ti sao khch n thm Vit Nam? Hot ng 6. Tm hiu v Vit Nam

25 Chia hc vin lm 3 nhm tho lun: 1.Tho lun v vic khch du lch tm hiu v du lch Vit Nam nh th no 2.Lit k cc knh cung cp thng tin cho du khch v Vit Nam 3.Tho lun k v mi knh thng tin. Knh no hiu qu nht v v sau? 4.Nhm trnh by kt qu tho lun Vit Nam ? 26

Khch tm hiu v Vit Nam qua phng tin no? o o b b h h c c S S IIn ntte errn ne ett T

Trru uy y n nm mii n ng g T Tiiv vii,, ii v v p ph h

n ng g ttii n n k kh h cc Khch n Vit Nam v lng bn ca ta nh th no? 27 Ti sao khch n Vit Nam? 28

1. Tri nghim ch thc, th v v thin nhin v vn ha. 2. Khm ph cnh quan tuyt p. 3. Tham gia cc hot ng ngoi tri v th thao mo him 4. Chim ngng v tri nghim nn vn ha a dng ca Vit Nam 5. Tip xc vi ngi dn v tm hiu li sng ca h 6. Tri nghim v cc loi ng thc vt cc vn quc gia 7. Hnh hng. Hot ng 7: Cc im du lch Vit Nam Chia hc vin thnh 3 nhm; mi nhm chn cho mnh mt im du lch. 1. Mi nhm s dng cc ti liu c cung cp ti lp (nh tp gp, sch hng dn, ) nghin cu v mt im chn 2. Nhm c th vit 1 bng giy thuyt trnh nu c thi gian 3. Thuyt trnh v im n nh khi bn tour. 4. Phn thuyt trnh tt nht (c bu chn bi cc nhm) s c nhn gii thng.

29 Khch thch lm g Vit Nam? ii o o g g n n d d b b g iin

ng ii k k k k e T Trre n on go n ng n n

m cc m n cc n 30 T Tm mh hii u un ng g ii d

d n n a ap ph h n ng g ii tth hu uy y n n ttrr

n n ss n ng g Ngm cnh 31 32 Khch thch lm g Vit Nam? 1. Mua hng th cng m ngh 2. p xe 3. Chp nh 4. Thm di tch vn ha lch s 1

4 2 3 33 Khch thch lm g Vit Nam? 1. Tham gia cc l hi 2. Tham quan thc nc v hang ng 3. Tm hiu v ngh nng a phng 4. Xem chim v ng vt hoang d 1 4 3

2 Thm cc im du lch 34 Cc khu di sn v yu t thu ht t nhin 35 Tham d s kin 36 Vn ha 37

m thc 38 Ch 4 Hng dn du lch l g? Hot ng 8.Trng on khch v thuyt minh vin 40 Chia hc vin thnh 4 nhm 1.Xem phn biu din ca ging vin 2.Tho lun v s khc bit gia phn biu din u v phn biu din ln hai? 41

Trng on khch v HDV n n o o g g n n T

Trr a khch n lng bn Phin dch (nu cn) Cung cp thng tin tng qut Qun l hnh trnh

m bo khch hi lng Chi tr cc dch v trong tour X l tai nn, m au iu phi cc hot ng Tip th cc tour n

n o o g g n n T Trr n khch n bn

Chuyn sang ngn ng a phng Chia s kin thc v lng bn, vn ha v thin nhin Gii thiu cc im tham quan du lch chnh Gip trng on qun l khch

Gip trng on x l tai nn/ m au Gip HDV sut tuyn cc hot ng ti thn bn hay trong rng Phn loi HDV 1. HDV ti im 2. HDV a phng 3. HDV khu vc 4. HDV quc gia 5. HDV chuyn (vn ha/lch s/t nhin) 6. Ngi dn on/Trn on tour/iu hnh tour. 42 43

Hot ng 9: Vai tr ca cc loi HDV Chia hc vin chia thnh 5 nhm. Mi nhm s tho lun v vai tr v trch nhim ca mi loi hng dn vin: Mi nhm trnh by kt qu tho lun. Nhm 1: Hng dn ti a im Nhm 2: Hng dn vin a phng Nhm 4: Hng dn vin chuyn

Nhm 3: Hng dn vin quc gia Nhm 5: Ngi trng on/ qun l tour/ iu hnh tour Vai tr ca HDV a phng 1. Qun l v gim st lch trnh 2. T chc tour theo chng trnh 3. Cung cp thng tin chung v a phng theo chng trnh 4. Cung cp thng tin c th chi tit v im tham quan. 44 Hot ng 10. Nhim v chnh ca HDV a phng

Cc hc vin chia lm 3 nhm; mi nhm nhn 68 tm th mu 1.Mi i tho lun xem vai tr chnh ca hng dn vin a phng l g. 2.Vit vo mi tm th mt vai tr. 3.Cc nhm i nhng tm th ca h cho nhau. 4.Nhm nhn c nhng tm th s chn ra trch nhim m h ng v sau dn tm th ln tng/bng/giy. 5.So snh cc kt qu vi nhng nhim v ti Slide 46, 47. Ging vin s gii thch r nhng im khc nhau. 45 Trch nhim ca HDV a phng 46 1. Dn on v ch ng

2. Gii thiu cho khch v a khch n lng bn v gia nh bn 3. Gip khch v gip HDV sut tuyn hiu vn ha a phng 4. Gip khch v HDV sut tuyn tm hiu ng vt hoang d trong khu vc 5. Ch ra cc loi thc vt hay cy thuc m bn thy hay cc loi khc trong rng 6. Ch cho khch thy cc tha rung v gii thch tp qun trng la v hoa mu Trch nhim ca HDV a phng 7. Gip khch mang vc cc hnh l nng, cng knh m bn thn khch khng mang c . 8. Gip khch chun b cc mn n bn u thch 9. Gip v m bo an ton cho tour 10. Bo v bn sc vn ha ch cho khch cch ng x ph hp 11. Bo v mi trng v ng vt hoang d.

47 Cm n s tham gia ca cc bn! ng gp Ti liu ny c xut bn vi s phi hp ca Chng trnh o to k nng du lch c tc ng cao cho khi lao ng ph thng (HITT) do Lin Minh Chu u ti tr v T chc Lao ng Quc t (ILO) ti Vit Nam. Ti liu ny s c s dng o to k nng du lch cho cc nhm hng li mc tiu trong ngnh du lch Vit Nam nhm nng cao hiu qu lao ng v tnh chuyn nghip, tng c hi vic lm v thu nhp. T chc Pht trin H Lan (SNV) l n v trin khai chng trnh o to ny. Chng trnh HITT hon ton chu trch nhim v ni

dung ca ti liu ny v ni dung khng th hin quan im ca Lin minh Chu u. bit thm thng tin v s h tr ca Lin minh Chu u (EuropeAid), xin vui lng truy cp http://ec.europa.er/europeaid/

Recently Viewed Presentations

 • Protector, Teacher, & Forgiver - Oologah church of Christ

  Protector, Teacher, & Forgiver - Oologah church of Christ

  God the teacher. Good and upright is the Lord; Therefore He teaches sinners in the way. Who is the man that fears the Lord? Him shall He teach in the way He chooses.
 • Fundamentals of Biochemistry

  Fundamentals of Biochemistry

  First step mediated via nucleophilic attack of O atom of fatty acid carboxylate anion on the -phosphate of ATPto generate the acyladenylatemixed anhydride intermediate and PPi—which undergoes exergonic hydrolysis to Pi to drive the reaction to completion ... Carnitine-Acylcarnitine Translocase...
 • Post-WW II & Cold War Terms "LOTS of Words & Pictures" by ...

  Post-WW II & Cold War Terms "LOTS of Words & Pictures" by ...

  Post-Pearl Harbor . 50 nations originally, 193 of 195-6 belong today. UDHR: 4 Essential Freedoms speech & expression, worship, from fear & want. ... US-Soviet confrontation of missile launch sites discovered by the US in communist Cuba in 1962. It...
 • An Overview of Btwc Implementation Initiatives in Pakistan

  An Overview of Btwc Implementation Initiatives in Pakistan

  Depositaries: UK, US and Soviet governments. Pakistan signed on 10-04-72 and ratified 25-09-74. Action to be taken by State Parties. Legislation and other measures:
 • Suicide in Various Populations: Clinical Overview

  Suicide in Various Populations: Clinical Overview

  Suicide in Various Populations: Clinical Overview. Mark L De Santis, MS, Psy.D.Suicide Prevention CoordinatorRalph H Johnson VAMCAssistant ProfessorDept. of Psychiatry and Behavioral SciencesMedical University of South Carolina Cross Cultural ConferenceFebruary 24, 2019
 • Systems of Linear Equations - Carl Schurz High School

  Systems of Linear Equations - Carl Schurz High School

  Using Substitution - Solve the system of linear equations. 1. x y Consider the following system: x - y = -1 x + 2y = 5 Using the graph to the right, we can see that any of these ordered...
 • Telehealth Projects

  Telehealth Projects

  DSNs Anne Currie and Dawn Hardy ... practices responded with additional patients for the Telehealth Project in addition to those already identified Lower Lea Valley and Stort Valleys contacted in the last few months due to cross over of care...
 • Relations - vf-tropi.com Weather Analysis for Subsaharan Africa

  Relations - vf-tropi.com Weather Analysis for Subsaharan Africa

  You can calculate the 10,000th term in an arithmetic sequence using the formula without having to list up the 9,999 that come before it! If a 1 = 5 and d = 2 what are the first four terms of...