NORMALLETRME Normalletirmenin amac Veri fazlal ile bal sorunlar

NORMALLETRME Normalletirmenin amac Veri fazlal ile bal sorunlar

NORMALLETRME Normalletirmenin amac Veri fazlal ile bal sorunlar Gncelleme sapmalar (anomalileri) levsel bamllklar likilerin normal biimleri Normalletirme sreci Yaygn Kullanlan Normal Biimler Tasarm srecinde Normalletirmenin yeri Kavramsal tasarm Adm 1: ER-liki dnm Kavramsal ema (ER Model)

Mantksal Tasarm Adm 2: Normalletirme: Tasarm gelitirme Mantksal ema (likisel Model likisel Tasarm lkeleri likilerin anlamsal btnl olmaldr Veri tekrarlanmalar nlenmelidir: sapmalar: ekleme, silme, deiiklik yapma Null deerlerden mmkn olduka kanlmaldr Yorumlama zorluu: Belli deil, eriile bilen deil, uygulana bilen deil Yapay birlemelrden kanlmaldr Normalletirme

likisel veri tabanlarnn gelitirilme aamas olan mantksal veri modelinin oluturulmasnda balca hedef, verilerin, veriler arasndaki ilikilerin ve snrlamalarn kesin, tam ifade edilmesidir. Bu hedefe ulamak iin uygun ilikiler kmesi tanmlanmaldr. Byle ilikilerin tanmlanmas ilevine normalletirme denir. Normalletirme- veri gereksinimlerinde tanmlanm olan, arzu olunan nitelikleri bulunan ilikiler kmesinin retilmesi srecidir. Normalletirme (devam) Kt tasarlanm veri tabanlarnn, sapmalar nedeniyle kullanm zorluklar bulunmaktadr: Sapmalar: Deitirme zelliin deerinin deitirilmesi veri tabannn tutarszlna neden ola bilir Ekleme baz tasarm kusurlarndan dolay satr eklenmesi mmkn olmaya bilir Silme - satr silinmesi bilgilerin beklenmeyen kaybna neden

ola bilir Normalletirme tm bu sapmalarn kaldrlmas iin veri taban tasarmnda yaplan dzenli sretir. Deitirme Sapmas (rnek) RKETLER(irket_ad, irket_adresi,kurulu_tarihi, sahip_ad, sahiplik_belgesi, pay Eer irketin sahibi varsa, RKETLER ilikisinde bu irket iin satr olacaktr Eer bu irket yeni adrese tanm olsa, irketin adresi her satrda uyumlu biimde deitirilmelidir. irketin yeni adresinin her satrda deil, bir veya iki satrda kaydedilmesi veya yanl kaydedilmesi veri tabannn tutarsz durumuna neden olacaktr. Ekleme Sapmas (rnek)

RKETLER(irket_ad, irket_adresi,kurulu_tarihi, sahip_ad, sahiplik_belgesi, pay ) Varsayalm ki, kii yeni irket kuruyor: kurucunun henz sahiplik belgeleri (titles) yoktur Sermaye hisseleri henz paylatrlmayp Yeni irket RKETLER ilikisine ilave edilemez, nk satrn tm zelliklerini deerlendirmek iin yeterli bilgi yoktur. satr tamamlamak iin null deer kullanlmaldr Silme Sapmas (rnek) RKETLER(irket_ad, irket_adresi, kurulu_tarihi, sahip_ad, sahiplik_belgesi, pay ) Varsayalm ki, irketin sahiplerinden birisi belirli bir sre iin

sahiplikten ekilmitir. Ama hisseleri irkette kalmaktadr. Eer bu kiiye ait satr RKETLER ilikisinden silinirse, onun irkette ne kadar hissesi olduu hakknda bilgiyi de kaybetmi oluruz. Veri Fazlal ve Gncelleme Sapmalar (rnek) Staff_Branch ilikisinde gncelleme sapmalar (ekleme) 1. Varsayalm ki, Branch_Staff ilikisine yeni personelin kaytlar eklenmelidir. Bu halde personelin alaca ubenin bilgileri de girilmelidir. rnein, yeni personel B7 ubesine kabul edilmise, bu ubenin bilgileri yle kaydedilmelidir ki, bu bilgiler B7 ubesi bilgileri bulunan dier satrlardaki bilgilerle ayn olsun, yani veri tutarszl olumasn. Bu muhtemel hatan nlemek iin Staff_Branch ilikisinin iki ilikiye paralanmas (Staff ve Branch) gerekmektedir. 2. Varsayalm ki, yeni ube oluturulmu, ama bu ubeye henz personel

atanmamtr. Personel bilgileri yerine null deerler yazla bilir. Ama Staff_No ilikide birincil anahtar olduundan null deer alamaz. Bu ikilemi nlemek iin Staff_Branch ilikisinin iki ilikiye paralanmas (Staff ve Branch) gerekmektedir. Staff_Branch(Staff_No,SName,SAddress, Position, Salary, Banch_no,BAddress, Tel_No) Staff_Branch ilikisinde gncelleme sapmalar (silme) 1. Varsayalm ki, Branch_Staff ilikisinden ubede alan sonuncu personel hakkndaki bilgiler de silinmelidir Ama bu bilgilerin silinmesi, ube hakkndaki bilgilerin de kaybna neden olacaktr. (byle ki, bu ube hakknda bilgiler ilikinin dier hibir satrnda bulunmuyor). rnein, ilikiden SA9 (Mary Howe) bilgilerinin silinmesi ile B7 ubesi hakkndaki bilgileri de kaybedeceiz. Bu

olas itkileri nlemek iin Staff_Branch ilikisinin iki ilikiye paralanmas (Staff ve Branch) gerekmektedir. Staff_Branch(Staff_No,SName,SAddress, Position, Salary, Banch_no,BAddress, Tel_No) Staff_Branch ilikisinde gncelleme sapmalar (gncelleme) Varsayalm ki, Branch_Staff ilikisinden her hangi bir ubenin bir veya birka zellik deerini deitirmek gerekmektedir.rnein, B7 ubesinin telefon numaras deitirilmelidir. Bunun iin ise Staff_Branch ilikisindeki B7 ubesinde alan personellere uygun tm satrlar gncellenmelidir. Eer tm gereken satrlar gncellenmezse bu veri tabannn tutarszlna neden olacaktr.Yani, B7

ubesi hakkndaki bilgileri ieren farkl satrlarda ubenin telefon numaralar farkl grnecektir. Staff_Branch(Staff_No,SName,SAddress, Position, Salary, Banch_no,BAddress, Tel_No) Veri Fazlal ve Gncelleme Sapmalar (devam) Ekleme anormallii Silme Anormallii Deitirme anormallii Ne yapmal? Mantksal tasarm srecinde oluturulmu her bir veri ilikisini ayrlkta gzden geirmeli ve arzu olunan niteliklere ulamak iin ilikileri iyiletirmeli Normal biimler Atomik deerler (1NF)

Anahtarlara ve bamllklara gre tanmlana bilir. levsel bamllklar ( 2NF, 3NF, BCNF) Normalletirme Normalletirme,yukardan aaya metodolojisinin uyguland ve ardk paralamalar ve arndrmalar yolu ile yeni ilikilerin oluturulduu tasarm srecidir. Normalletirme sorunlar ema arzu olunan normal biimlere nasl paralanmaldr? Kaynak emann anlamsal btnln korumak iin paralanm emalara hangi kstaslar koyulmaldr? Yeniden yaplabilirlik: kaynak emann yeniden elde edilmesi yapay bititirmeler yoktur Paralamada kayp olmamas: bilgi kayb yoktur

Kstlamalarn korunmas: kaynak emada bulunan kstlamalar paralanm ilikilerde tanmlanan kstlamalarla uygulanabilir olmaldr. Bititirme ilemlerinden dolay sorgularn ilem sresi ykseliyor levsel Bamllklar levsel bamllk- ilikideki zellikler arasndaki balantlar ifade ediyor. Eer A ve B, R ilikisinin zellikleri ise , ve Ann her bir deerine Bnin kesin bir deeri uygun ise B ilevsel olarak B) B A Aya bamldr.(A B, Aya ilevsel

bamldr levsel Bamllklar levsel bamllk ilikisel veri tabannn iki zellikler kmesi arasndaki kstlamay ifade ediyor. Eer X ve Y ayn T ilikisinin zellikleri kmeleri ise, o zaman X Y , Xin ilevsel olarak Yni tanmlamas anlamn veriyor: Xdeki zellik deerleri Ydeki zellik deerlerini tekdeerli tanmlar Tdeki her hangi iki t1 ve t2 satrlar iin t1[X] = t2[X] olmas t1[Y] = t2[Y] anlamna gelir (Eer T ilikisinin iki satr X stunu(stunlar)zere ayndrsa, onlarn Y stunu(stunlar) da ayn olmaldr)

levsel bamllklar RKETLER(irket_ad, irket_adresi, kurulu_tarihi, sahip_ad, sahiplik_belgesi, pay ) irket_ad irket adresi irket_ad kurulu_tarihi irket_ad, sahip_id sahiplik_belgesi irket_ad, sahip_id pay irket_ad, sahiplik_belgesi sahip_id sahip_id sahip_ad levsel Bamllklar Belirleyici- bamllk iaretinin solundaki zellik veya zellikler grubuna ilevsel bamlln belirleyicisi denir Position Staff_noya ilevsel bamldr Position

Staff_No Staff number SL21 Manager Staff_no Positiona ilevsel baml deil Position Staff_No X Manager Staff Number SL21 Staff Number SG5 Staff-Branch likisi zere ilevsel bamllklar Staff_No Staff_No

Staff_No Staff_No SName SAddress Position Salary Staff_No Staff_No BAddress Tel_No Branch_No BAddress Branch_No Tel_no BAddress

Tel_No BAddress Branch_No Staff_No Branch_No Tel_No Branch_No Tel_No BAddress Staff_No,Branch_No,BAddress , Tel_No belirleyicilerdir. (Her ubenin bir telefonu olduunu varsayyoruz) Staff_Branch (Staff_No,SName,SAddress, Position, Salary, Banch_no,BAddress, Tel_No) Normal Biimler arasnda ballk Tekrarlanan Gruplar

Tekrarlanan grup, birincil anahtar deeri iin birden fazla deeri bulunan zellik veya zellikler kmesidir rnek: aadaki rnekte ube ve personel bilgileri ,her bir personelle irtibat telefonlar verilmitir. (contact number tekrarlanan gruptur) staffNo job SL10 Salesman SA51 Manager DS40 Clerk OS45 Clerk dept 10 20 20 30 dname Sales Accounts

Accounts Operations city Stratford Barking Barking Barking contact number 018111777, 018111888, 079311122 017111777 079311555 Tasarmda Tekrarlanan gruplara izin verilmez, tm zellikler blnmez olmaldr,yani tablonun her hcresinde tek bir deer bulunmaldr Normalolmayan biimUnnormalized Form -(UNF)

Bir veya daha fazla tekrarlanan gruplar ieren ikiboyutlu tablo normal olmayan tablodur Normal olmayan tablo oluturmak iin Bilgi kaynaklarndan verileri ikiboyutlu tabloya aktarmak yeterlidir. Birinci Normal Biim Normal olmayan biim (unnormalized form)-UNF- tablonun satrlarnda zellik veya zellikler okdeerli ifade edilmise byle tablo normal olmayan biimdedir Birinci normal biim (1NF) -ilikinin her

hcresi (satr ve stunlarn kesimesi) yalnz ve yalnz bir deer ieriyorsa, bu iliki birinci normal biimdedir. UNFden 1NFe dntrme Normalletirilmemi tablon iin anahtar olacak zellik veya zellikler kmesini belirlemeli. Normal olmayan tablodaki tekrarlanan grubun her esini anahtarla bir yerde tanmlamal (gruptaki her deer iin anahtar tekrarlamal)

UNFden 1NFe dn Tm anahtar zellikler tanmlanmtr Tabloda tekrarlanan gruplar yoktur Tm zellikler birincil anahtara bamldr kinci Normal Biim (2NF) Tam ilevsel bamllk kavramna dayaldr: A ve B ilikinin zellikleridir, B zellii A zelliine ilevsel baml olup Ann her hangi altkmesine baml deilse o zaman B, Aya tam bamldr, 2NF Birinci normal biimde olup her bir birincil anahtar olmayan zellikleri birincil

anahtardan tam baml ise (ksm bamlln olmamas) bu iliki ikinci normal biimdedir 1NFden 2NFe dntrme 1NF ilikisi iin birincil anahtar tanmlamal likideki ilevsel bamllklar tanmlamal Eer birincil anahtar zere ksm bamllklar varsa bu bamllklar oluturan zellikleri onlarn belirleyicilerinin kopyas ile yeni bir ilikiye tamal kinci Normal Biim Tam ilevsel bamllk- A ve B ilikinin zellikleri ise, eer B, ilevsel olarak Aya baml ise, ama Ann her hangi alt kmesine baml deilse, o

zaman B zellii A zelliine tam ilevsel bamldr A ve B zellikleri (zellikler kmeleri) ilevsel baml ise (A B) ve A zellikler kmesinden her hangi zelliin karlmas bu bamll bozmazsa, A B bamllna ksm bamllk denir Staff_No,SName Branch_No Bamll tam ilevsel bamllk deil, nk, Branch_no ayn zamanda Staff_No zelliine de ilevsel bamldr. kinci Normal Biim Eer iliki birinci normal biimde ise ve her bir birincil anahtar olmayan zellik birincil anahtardan tam ilevsel baml ise , bu

iliki ikinci normal biimdedir (2NF) 1NFden 2NFe gemek iin ksm bamllklar kaldrlmaldr. Customer-Rental ilikisinin 2NFe dntrlmesi Customer_N o Property_n o CName PAddres s Rent

Start Rent Finish Rent Owner_n o OName Customer_No,Property_No zellikler kmesini birincil anahtar olarak kabul ettiimizi varsayyoruz levsel bamllklar Fd1 Customer_No,Property_No RentStart, RentFinish (tam bamllk)

Fd2 Customer_No CName (ksm bamllk) Fd3 Property_No PAdderss,Rent,Owner_No, OName (ksm bamllk) Fd4 Owner_No Owner_name (dolayl bamllk) FD5 Customer_No,RentStart Property_no, PAdderss,RentFinish, Rent, Owner_No,OName (aday anahtara bamllk) Fd6 Property_No,RentStart Customer_no, CName,RentFinish (aday anahtara bamllk) Customer-Rental ilikisinin 2NFe dntrlmesi Birincil anahtar Customer_N o

Property_n o CName PAddres s Rent Start Fd 1 Fd 2 Fd 3 Fd

4 Fd Rent Finish Rent Owner_n o OName Birincil anahtara tam bamlk Ksm bamllk Ksm bamllk d.b

Aday anahtara bamllk Aday anahtara bamllk Customer-Rental ilikisinin 2NFe dntrlmesi Birincil anahtar Customer_N o Fd 2 Property_n o CName

PAddres s Rent Start Ksm bamllk Rent Finish Rent Owner_n o OName Customer-Rental ilikisinin 2NFe

dntrlmesi Birincil anahtar Customer_N o Fd 1 Property_n o CName PAddres s Rent Start

Rent Finish Rent Owner_n o Birincil anahtar OName Customer-Rental ilikisinin 2NFe dntrlmesi Birincil anahtar Customer_N o Property_n

o CName PAddres s Rent Start Rent Finish Rent Owner_n o OName

Ksm bamllk Fd 3 Customer-Rental ilikisinin 2NFe dntrlmesi Birincil anahtar Customer_N o Fd 4 Property_n o CName

PAddres s Rent Start Rent Finish Rent Dolayl bamllk Owner_n o OName

Customer-Rental ilikisinin 2NFe dntrlmesi Birincil anahtar Customer_N o Fd 5 Property_n o CName PAddres s Rent

Start Rent Finish Rent Owner_n o OName Aday anahtar Customer-Rental ilikisinin 2NFe dntrlmesi Birincil anahtar Customer_N o

Property_n o CName PAddres s Rent Start Rent Finish Rent Owner_n o

Fd 6 Aday anahtar OName Customer-Rental likisinin 2NFe dntrlmesi Customer_Rental likisinin 2NFe dntrlmesi Customer_Rental (Customer_No,Property_No, CName, PAddress, RentStart, RentFinish, Rent,

Owner_No,OName) Customer_No (Customer_No,CName) Rental (Customer_No,Property_No, RentStart,RentFinish) Property_Owner(Property_No, PAddress,Rent, Owner_No,OName) nc Normal Biim (3NF) Dolayl bamllk kavramna dayanmaktadr: A, B ve C ilikinin zellikleridir; A B ve B C ise O zaman C Adan B zellii araclyla dolayl bamldr 3NF - 1NF ve 2NF de olup, birincil anahtar olmayan zelliklerinin birincil anahtara dolayl baml olmad ilikidir.

2NFden 3NFe dntrme Birincil anahtar 2NFde tanmlamal likideki ilevsel bamllklar tanmlamal. Eer birincil anahtara ilevsel bamllk varsa bu bamll oluturan zellikleri belirleyicilerinin kopyas ile birlikte yeni bir ilikiye tamal 3NFe dntrme sonular Prevent referential integrity violation by adding a JOB_CODE PROJECT (PROJ_NUM, PROJ_NAME) ASSIGN (PROJ_NUM, EMP_NUM, HOURS)

EMPLOYEE (EMP_NUM, EMP_NAME, JOB_CLASS) JOB (JOB_CODE, JOB_DESCRIPTION, CHG_HOUR) nc Normal Biim Dolayl bamllk- A, B ve C ilikinin zellikleri ise ve A B ve B C ise, o zaman C, Adan B araclyla dolayl bamldr. Staff_No Branch_No Branch_NoBAddress nc normal biim (3NF)- eer iliki birinci ve ikinci normal biimde ise ve birincil anahtar olmayan zellikler birincil anahtardan dolayl baml deilse , bu iliki nc normal biimdedir

nc Normal Biim Customer, Rental ve Property_Owner ilikilerindeki ilevsel bamllklar : Customer ilikisi Fd2 Customer_No CName Rental likisi Fd1 Customer_No,Property_No RentStart,RentFinish FD5 Customer_No,RentStart Property_no, RentFinish Fd6 Property_No,RenStart Customer_no, RentFinish Property_Owner likisi Fd3 Property_No Paddress, Rent,Owner_No,OName Fd6 Owner_No OName Customer ve Rental ilikilerinde dolayl bamllk yoktur. Tm birincil olmayan zellikler birincil anahtara ilevsel bamldr Property_Owner ilikisinin 3NFe

dntrlmesi Property_Owner ilikisinde OName zelliinin dnda tm zellikler birincil anahtara ilevsel bamldr. OName ise ayn zamanda Owner_Noya bamldr (Fd4). 3NFe dntrmek iin dolayl bamllk kaldrlmaldr. Bunu 2 yeni iliki oluturmakla yapa bileriz: Property_for_Rent (Property_No,PAdderss,Rent,Owner_No) Owner (Owner_No,OName) Customer_Rental tablosunun 1NFden 3NFe dntrlmesi Customer_Rental 1NF

Property_Owner 2NF Customer 3NF Rental Property_for_rent Owner Customer_Rental tablosunun 3NF ilikilerinin alnmas RKETLER ilikisinin normalletirme sonuu paralanmas RKET1(irket_ad, irket_adresi, kurulu_tarihi, sahip_id, sahip_belgesi, pay) irket_ad irket_adresi, kurulu_tarihi

irket_ad, sahip_id sahip_belgesi, pay irket-ad, sahip_belgesi sahip_id irket2(sahip_id, sahip_ad) sahip_id sahip_ad irket1 yeniden paralanyor: irket1(irket_ad, irket_adresi, kurulu_tarihi) irket12(irket_ad, sahip_id, sahip_belgesi, pay) Stages of Normalisation Unnormalised (UDF) Remove repeating groups First normal form (1NF) Remove partial dependencies Second normal form

(2NF) Remove transitive dependencies Third normal form (3NF) Boyce-Codd normal form (BCNF) Remove remaining functional dependency anomalies Remove multivalued dependencies Fourth normal form (4NF) Remove remaining anomalies Fifth normal form (5NF)

50 Unnormalised Normal Form (UNF) Definition: A relation is unnormalised when it has not had any normalisation rules applied to it, and it suffers from various anomalies. This only tends to occur where the relation has been designed using a bottom-up approach. i.e., the capturing of attributes to a Universal Relation from a screen layout, manual report, manual document, etc... Unnormalised Normal Form (UNF) ORDER Customer No: Name: Address: 001964 Mark Campbell

1 The House Leytonstone E11 9ZZ Order Number: Order Date: 00012345 14-Feb-2002 Product Number Product Description Unit Price

Order Quantity Line Total T5060 Hook 5.00 5 25.00 PT42 Bolt

2.50 10 20.50 QZE48 Spanner 20.00 1 20.00 Order Total:

65.50 ORDER (order-no, order-date, cust-no, cust-name, cust-add, (prod-no, prod-desc, unit-price, ord-qty, line-total)*, order-total First Normal Form (1NF) Definition: A relation is in 1NF if, and only if, all its underlying attributes contain atomic values only. Remove repeating groups into a new relation A repeating group is shown by a pair of brackets within the relational schema. ORDER (order-no, order-date, cust-no, cust-name, cust-add, (prod-no, prod-desc, unit-price, ord-qty, line-total)*, order-total Steps from UNF to 1NF: Remove the outermost repeating group (and any nested repeated groups it may contain) and create a new relation to contain it. Add to this relation a copy of the PK of the relation immediately enclosing it. Name the new entity (appending the number 1 to indicate 1NF) Determine the PK of the new entity

Repeat steps until no more repeating groups. Example - UNF to 1NF ORDER (order-no, order-date, cust-no, cust-name, cust-add, (prod-no, prod-desc, unit-price, ord-qty, line-total)*, order-total 1. Remove the outermost repeating group (and any nested repeated groups it may contain) and create a new relation to contain it. (rename original to indicate 1NF) ORDER-1 (order-no, order-date, cust-no, cust-name, cust-add, order-total (prod-no, prod-desc, unit-price, ord-qty, line-total) 2. Add to this relation a copy of the PK of the relation immediately enclosing it. ORDER-1 (order-no, order-date, cust-no, cust-name, cust-add, order-total (order-no, prod-no, prod-desc, unit-price, ord-qty, line-total) 3. Name the new entity (appending the number 1 to indicate 1NF) ORDER-LINE-1 (order-no, prod-no, prod-desc, unit-price, ord-qty, line-total) 4. Determine the PK of the new entity

ORDER-LINE-1 (order-no, prod-no, prod-desc, unit-price, ord-qty, line-total) Second Normal Form (2NF) Definition: A relation is in 2NF if, and only if, it is in 1NF and every non-key attribute is fully dependent on the primary key. Remove partial functional dependencies into a new relation Steps from 1NF to 2NF: Remove the offending attributes that are only partially functionally dependent on the composite key, and place them in a new relation. Add to this relation a copy of the attribute(s) which are the determinants of these offending attributes. These will automatically become the primary key of this new relation. Name the new entity (appending the number 2 to indicate 2NF) Rename the original entity (ending with a 2 to indicate 2NF) Example - 1NF to 2NF ORDER-LINE-1 (order-no, prod-no, prod-desc, unit-price, ord-qty, line-total) 1. Remove the offending attributes that are only partially functionally dependent on the composite key, and place them in a new relation. ORDER-LINE-1 (order-no, prod-no, ord-qty, line-total)

(prod-desc, unit-price) 2. Add to this relation a copy of the attribute(s) which determines these offending attributes. These will automatically become the primary key of this new relation.. ORDER-LINE-1 (order-no, prod-no, ord-qty, line-total) (prod-no, prod-desc, unit-price) 3. Name the new entity (appending the number 2 to indicate 2NF) PRODUCT-2 (prod-no, prod-desc, unit-price) 4. Rename the original entity (ending with a 2 to indicate 2NF) ORDER-LINE-2 (order-no, prod-no, ord-qty, line-total) Third Normal Form (3NF) Definition: A relation is in 3NF if, and only if, it is in 2NF and every non-key attribute is non-transitively dependent on the primary key. Remove transitive dependencies into a new relation Steps from 2NF to 3NF:

Remove the offending attributes that are transitively dependent on non-key attribute(s), and place them in a new relation. Add to this relation a copy of the attribute(s) which are the determinants of these offending attributes. These will automatically become the primary key of this new relation. Name the new entity (appending the number 3 to indicate 3NF) Rename the original entity (ending with a 3 to indicate 3NF) Example - 2NF to 3NF ORDER-2 (order-no, order-date, cust-no, cust-name, cust-add, order-total 1. Remove the offending attributes that are transitively dependent on non-key attributes, and place them in a new relation. ORDER-2 (order-no, order-date, cust-no, order-total (cust-name, cust-add ) 2. Add to this relation a copy of the attribute(s) which determines these offending attributes. These will automatically become the primary key of this new relation.. ORDER-2 (order-no, order-date, cust-no, order-total (cust-no, cust-name, cust-add ) 3. Name the new entity (appending the number 3 to indicate 3NF)

CUSTOMER-3 (cust-no, cust-name, cust-add ) 4. Rename the original entity (ending with a 3 to indicate 3NF) ORDER-3 (order-no, order-date, cust-no, order-total Example - Relations in 3NF ORDER-3 (order-no, order-date, cust-no, order-total CUSTOMER-3 (cust-no, cust-name, cust-add ) PRODUCT-2 (prod-no, prod-desc, unit-price) ORDER-LINE-2 (order-no, prod-no, ord-qty, line-total) prod-no PRODUCT order-no ORDER places placed by cust-no

CUSTOMER contains part of shows belongs to order-no, prod-no ORDER-LINE

Recently Viewed Presentations

 • Causes of WWI - MANIA!

  Causes of WWI - MANIA!

  Causes of WWI - MANIA! Militarism - policy of building up a strong military to prepare for war Alliances - agreements between nations to provide aid and protect one another Assassination - of Austrian Archduke Francis Ferdinand Imperialism - when...
 • Collecting and Acting Data on HIV infection

  Collecting and Acting Data on HIV infection

  For those who are HIV negative, the counselling emphasises the need not to be complacent but remain negative, while for those with a positive test the counselling emphasises the reduction of risk of vertical transmission including family planning after this...
 • 3M Privacy Filters Justification Toolkit: How to Use

  3M Privacy Filters Justification Toolkit: How to Use

  This presentation can be shared in person, but may also be sent via email to the proper point person in charge of authorizing enterprise expenses. The presentation references a number of studies that offer helpful insights into the state of...
 • The Urinary System This system includes the organs that ...

  The Urinary System This system includes the organs that ...

  They are the continuation of the tail of the epididymis and runs through the inguinal canal. Each epididymis is encased in the spermatic cord. ... They are lacking in the dog and cat. They secrete the mucid, liquid part of...
 • Learning a foreign language as serious and casual leisure ...

  Learning a foreign language as serious and casual leisure ...

  Leisure Studies. Serious leisure vs. casual leisure. Serious leisure: "the systematic pursuit of an amateur, hobbyist, or volunteer core activity that people find so substantial, interesting, and fulfilling that,…, they launch themselves on a (leisure) career centered on acquiring and...
 • Introduction to Embedded Bootloader Intel SSG/SSD/UEFI Legal Disclaimer

  Introduction to Embedded Bootloader Intel SSG/SSD/UEFI Legal Disclaimer

  System BIOS Boot Sequence. BIOS is a layer between OS and hardware. Everyplatform needs a specific BIOS. But an OS can load on any platform. BIOS provides low level hardware details through the OS by means of ACPI and MP...
 • The Spread of Chinese Civilization: Japan, Korea, and Vietnam

  The Spread of Chinese Civilization: Japan, Korea, and Vietnam

  Taika Reforms: copy Chinese administration. Characters/ language adoption: struggle. Wrote history in dynastic terms. Struggle to master Confucian ways. Worship Chinese style temples. Admire Buddhist art. Shinto: begin worshiping Buddhist deities.
 • FAQ ON GROUP MEDICLAIM POLICY CAVINKARE PRIVATE LIMITED

  FAQ ON GROUP MEDICLAIM POLICY CAVINKARE PRIVATE LIMITED

  CavinKare Group Mediclaim Policy period commences on 22nd August of every year, and closes by 21st August of next year. Employees and their dependents are covered under the policy. Dependents includes Self, Spouse, Parents & Children, subject to max. of...