EUROPOS SJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

EUROPOS SJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

EUROPOS SJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Magistrantros studij program kokybs utikrinimo kriterijai Dr. Inga Miliinait Mykolo Romerio universitetas 2007 10 25

Kokybs utikrinimas Vidinis vertinimas Iorinis vertinimas Studij programos gyvendinimas Programos vadyba: programos valdymas ir sprendim primimas; vidin kokybs utikrinimo sistema. Programos vadyba Programos valdymas ir sprendim primimas Kriterijus: Programos administravimo dokumentavimo pakankamumas.

ar pakankamai dokumentuotas studij program krimo, valdymo ir tobulinimo procesas ir kiek reguliariai dokumentai atnaujinami? ar nurodyta, kokiuose auktosios mokyklos dokumentuose nusakomas studij program krimo, valdymo ir tobulinimo procesas? ar egzistuojanti dokumentin baz yra pakankama sklandiam programos gyvendinimui? ar aikiai vardinta, kurios universitetins struktros ir/arba atsakingi darbuotojai atsakingi u skirtingus studij program gyvendinimo etapus? ar tinkamai paskirstyta atsakomyb u studij programos gyvendinim (nurodyti atsakingi u program padaliniai ir asmenys, j skyrimo tvarka)? ar programos vykdytojai priimdami sprendimus vadovaujasi auktojoje mokykloje priimtais dokumentais? ar isamiai apibdinta sprendim primimo seka bei aprayta programos tobulinimo, svarstymo ir tvirtinimo eiga?

Programos vadyba Programos valdymas ir sprendim primimas Kriterijus: Student dalyvavimo studij programos valdymo procese utikrinimas. ar pakankamai utikrintas student dalyvavimas studij programos valdymo procese? ar numatyta student apeliavimo dl egzamin ir baigiamj darb vertinimo galimyb? Jei numatyta, ar apeliavimo tvarka pakankamai nealika ir operatyvi? Programos vadyba Programos valdymas ir sprendim primimas

Kriterijus: Socialini partneri dalyvavimo studij programos valdymo procese utikrinimas. ar pakankamai utikrintas socialini partneri dalyvavimas studij programos valdymo ir tobulinimo procese? ar palaikomi nuolatiniai santykiai su socialiniais partneriais ir kaip ie santykiai yra formalizuoti? Programos vadyba Programos vadyba

Vidin kokybs utikrinimo sistema Kriterijus: Vidins kokybs utikrinimo sistemos dokumentavimo pakankamumas. ar institucijoje veikia vidin kokybs utikrinimo sistema? ar veikianti vidin kokybs utikrinimo sistema yra pajgi utikrinti studij programos kokyb? ar sistema skatina programos vykdytojus utikrinti programos kokyb ir ar tinkamomis formomis? ar kokybs vertinimas (programos savianaliz) atliekamas periodikai? ar reguliariai vykdomos student, absolvent ir darbdavi apklausos

apie studij dalyk dstymo kokyb, studij programas, absolventus? ar renkami ir kaupiami duomenys apie absolvent sidarbinim, jo pobd bei ry su gytu isilavinimu? Programos vadyba Vidin kokybs utikrinimo sistema

Kriterijus: Vidins kokybs utikrinimo sistemos veiksmingumas. ar vertinimo proces ir procedras pakankamu mastu traukiami studentai? ar siekiama studij dalyk dstymo kokybs (pvz., lankomasi koleg paskaitose, kituose usimimuose, aptariama j kokyb ir pan.)? ar darbdaviai ir profesins asociacijos traukiami studij programos formavim bei tobulinim? ar student, absolvent ir darbdavi apklaus rezultatai panaudojami studij kokybei gerinti? ar vidinio vertinimo rezultatai takoja studij kokyb? ar sukurtas absolvent karjeros stebjimo mechanizmas, ar jis efektyvus? ar absolventai aktyviai dalyvauja auktosios mokyklose veikloje (pvz., ar jie traukiami studij program tobulinimo proces)?

Vidinis vertinimas Savianaliz Grtamasis ryys Studij programos kokybs utikrinimas Studij programos koncepcija Studij programos gyvendinimas Programos koncepcija Studij programos pagrindimas Studij programos turinys Studij programos gyvendinimo planavimas

Programos pagrindimas Kriterijus: Studij programos atitikimas galiojantiems teisiniams aktams ir tarptautiniams dokumentams. Programos pagrindimas Studij programos poreikis Kriterijus: Specialist poreikio pagrstumas. ar specialist poreikis tikinamai pagrstas kokybiniais ar kiekybiniais duomenimis (pvz. profesini asociacij, pramons ir verslo organizacij, student, kit socialini partneri, pramons ir verslo pltros tendencijomis, tarptautine patirtimi)?

ar rengiam specialist skaiius tenkina regiono, valstybs, darbo rinkos poreikius? Ar absolvent skaiiaus dinamika parodo programos reikalingum? Studij programos turinys Studij programos tikslai Kriterijus: Programos tiksl ir rinkos poreiki atitikimas. ar studij programoje deklaruojami tikslai atitinka veiklos pasaulio keliamus reikalavimus? ar programa ugdo mokymosi vis gyvenim nuostatas siejant jas su visuomens interesu ir asmens individualiais ir profesinio vystimosi

siekiais? Studij programos turinys Studij programos tikslai Kriterijus: Programos tiksl suderinamumas su tarptautiniais reikalavimais ir nuostatomis. ar programos tikslai dera su Europos auktojo mokslo erdvje keliamais vietimo ir profesinio rengimo paangos siekiais? ar programos tikslai dera su tarptautiniais reikalavimais studij tikslams (pvz. Dublino apraais)? Studij programos ir dalyk

rezultat apraai Ir kam man viso ito reikia? Studij rezultatai: privalumai padeda tiksliai nustatyti pagrindinius programos ir moduli tikslus ir juos tarpusavyje suderinti; padeda ivengti siekiam tiksl pasikartojimo kuriant ar tobulinant studij program; padeda utikrinti studij programos ir moduli teikimo nuoseklum; irykina esmin mokymo, mokymosi ir vertinimo tarpusavio ry (vertinimo kriterij ir metod

nustatymas); S. Adam, Briefing note, Riga 2006-04-28 Studij rezultatai: privalumai 2 lengvina kvalifikacij palyginamum. Studij rezultat apraais grindiamos kvalifikacijos yra lengviau suprantamos ir pritaikomos. Mokymosi pasiekimais grindiamos kvalifikacijos yra nacionalini ir tarptautini kvalifikacini standart krimo pagrindas; isams ir suprantami studij rezultat apraai skatina besimokanij mokymosi motyvacij,

padeda suvokti k jie i tikrj inos ir gebs skmingai vykd studij programos/modulio reikalavimus; S. Adam, Briefing note, Riga 2006-04-28 Studij rezultatai: privalumai 3 gerina darbdavi, auktj mokykl ir visuomens tarpusavio supratim apie vienos ar kitos kvalifikacijos standartus; tarptautiniame kontekste mokymosi pasiekimai skatina student mobilum, lengvina j usienyje gyt kvalifikacij pripainim; lengvina patirtimi grsto, neformalaus

mokymosi rezultat pripainim. S. Adam, Briefing note, Riga 2006-04-28 Bazinis modulio krimo modelis Lygi apraai Lygi apraai veriami dalyk apraus Modulio tikslas Studij rezultat formulavimas Minimali vertinimo kriterij formulavimas remiantis studij rezultatais

Pasirenkamas vertinimo metodas vertinimo kriterij pasiekimui patikrinti Pasirenkamai studij metodai, leidiantys besimokantiems pasiekti studij rezultat/vertinimo kriterij lyg Sukuriamas modulis; jis atnaujinamas perirint ir studij rezultatus Jenny Moon, Linking levels, learning outcomes and assessment Riga, 28 04 2006 Studij programos turinys

Studij programos rezultatai Kriterijus: Programos rezultat ir deklaruojam tiksl suderinamumas. ar studij programos rezultatai dera su toje programoje deklaruojamais tikslais? ar programos rezultatai pakankamai atskleidia gilinamj ar pleiamj studij programos pobd? jeigu programa yra gilinamojo tipo, ar programos rezultatai yra gilesnio pobdio, negu tos paios studij

krypties pagrindini studij program rezultatai? jeigu programa yra pleiamojo tipo, ar programos rezultatai yra papildyti kit studij krypi program rezultatais? Studij programos turinys Studij programos rezultatai Kriterijus: Programos rezultat sryis su moksliniais tyrimais. ar studij programos rezultatai grindiami akademinmis, moksliniais tyrimais grindiamomis iniomis bei tiriamaisiais gebjimais? ar programos rezultatai, skirti tiriamiesiems gebjimams ugdyti, susiejami su tos studij (mokslo) srities

naujausiais pasiekimais ir paangos siekimu? Studij programos turinys Studij programos rezultatai Kriterijus: Programos rezultat ir profesins veiklos reikalavim atitikimas. ar studij programos rezultatai absolvent gytos inios, vertybs ir nuostatos bei praktiniai ir perkeliamieji gebjimai atitinka profesins veiklos reikalavimus (dalykinius, etikos, atsakomybs ir kt.)? ar studij programos rezultatai utikrina asmens profesin karjer ir pasirengim profesiniam tobuljimui?

Studij programos turinys Studij programos rezultatai Kriterijus: Programos rezultat atitikimas tarptautiniams reikalavimams. ar programos rezultatai grindiami tarptautiniais dokumentais (Dublino apraais, tarptautinmis tos moksl srities nuostatomis, pavyzdiui, ininerini studij program akreditavimo standartu ar kitais Europos auktojo mokslo erdvje priimtais tarptautiniais dokumentais)? ar studij rezultatai susieti su nacionaliniais teiss aktais ir tarptautinmis direktyvomis dl valstybs reguliuojam profesij?

Studij programos turinys Studij programos sandara Kriterijus: Formalij reikalavim studij programoms tenkinimas. ar studij programa tenkina Bendrj reikalavim aprae nustatytus reikalavimus? ar programos apimtis ir trukm yra pagrsti? Studij programos turinys Studij programos sandara Kriterijus: Programos turinio atitikimas mokslo

krypties aktualijoms. ar studij programos turinys atitinka iuolaikin tos mokslo (meno) srities (krypties) ini lyg ir apimt? ar pakankamai dmesio skiriama tiriamajam darbui gilinamojo tipo studij programoje / praktinei veiklai pleiamojo tipo studij programoje? Studij programos turinys Studij programos sandara Kriterijus: Programos turinio vidini ryi aikumas. ar studij programos turinys atitinka programoje deklaruojamus tikslus ir numatomus studij rezultatus?

ar programos dalykai atitinka studij tikslus ir siekiamus programos rezultatus? ar dalyk nuoseklumas pakankamai pagrstas ir logikas? ar dalyk sandara ir turinys tinkamai atskleidia gilinamj/ ar pleiamj programos tip? ar pakankamas gilinamj ir taikomj dalyk santykis gilinamojo/ ar pleiamojo tipo programoje? Studij programos turinys Studij programos sandara Kriterijus: Programos turinio lankstumas mokymosi poreiki atvilgiu. ar programa pakankamai lanksti ir leidia

studentui tam tikru mastu individualiai pasirinkti dal dalyk ir gilintis pageidaujamoje akoje? ar pakankamai dmesio skirta student savarankikam darbui? Studij programos turinys Studij programos sandara Kriterijus: Programos turinio palyginamumas su kit tos paios krypties program turiniu. ar programos dalykai pakankamu mastu skiriasi nuo kit auktojoje mokykloje gyvendinam tos paios studij krypties program (jeigu auktojoje mokykloje yra daugiau negu viena

toje kryptyje gyvendinama programa)? Studij programos turinys Studij dalyk rezultatai Kriterijus: Dalyko rezultat ir programos rezultat suderinamumas. ar numatyti dalyk rezultatai apima visus programos rezultatus? ar numatyti dalyko rezultatai sudaro pakankamas prielaidas konkreiam programos tikslui ir rezultatui pasiekti? ar atskir dalyk rezultatai nesikartoja? Studij programos turinys

Studij dalyk rezultatai Kriterijus: Programos ir dalyk rezultat sryio aikumas. ar tinkama, dstytojui ir studentui suprantama forma (pvz., ryi matricos pagalba) nustatytas programos ir dalyk rezultat sryis? ar pakankamai atskleistas dalyko rezultat ir dalyko turinio ryys (pvz., dalyko rezultat ir tem matricos pagalba)? Studij gyvendinimo planavimas Studij metodai ir formos Kriterijus: Studij metod ir form vairov. ar programoje numatyta studij metod ir

form vairov? ar kitos (nei dienin) formos leidia pasiekti planuojam studij rezultat? Studij gyvendinimo planavimas Kriterijus: Studij metod ir dalyk turinio derm. ar planuojami studij metodai racionaliai parinkti pagal dalyko turin? ar numatyti studij metodai yra tinkami atskir dalyk studij rezultatams pasiekti? ar parinkti studij metodai leidia studentui pakankamu mastu atskleisti ir ugdyti individualiuosius gebjimus?

Studij gyvendinimo planavimas Studij pasiekim vertinimas ir metodai Kriterijus: Studij pasiekim vertinimo sistemos pagrstumas. ar taikomi pasiekim vertinimo metodai sudaro prielaidas vertinti studento pasiekim visum? ar taikoma dalyk pasiekim vertinimo sistema leidia patikimai nustatyti, kad numatyti studij rezultatai pasiekti? ar taikomi studij pasiekim vertinimo metodai dera su

iuolaikiniame veiklos pasaulyje taikomais asmens veiklos pasiekim vertinimo metodais? ar utikrinamas studij pasiekim vertinimo objektyvumas? Studij gyvendinimo planavimas Studij pasiekim vertinimas ir metodai Kriterijus: Studij pasiekim vertinimo sistemos racionalumas. ar sudaryta studij pasiekim vertinimo sistema yra pakankamai lanksti ir suprantama tiek vertinantiems, tiek vertinamiesiems?

ar pakankama apimtimi ugdomi ir vertinami student tiriamosios veiklos gebjimai? ar numatyti pasiekim vertinimo metodai studento gytoms inioms ir gebjimams vertinti yra patikimi? ar kursini ir baigiamj darb vertinimo metodai suderinti su tokiems darbams taikomais reikalavimais ir ar su iais reikalavimais ir darb vertinimo metodais studentai yra supaindinami prie pateikiant uduotis? Studij programos gyvendinimas

Studij programos itekliai Ioriniai ryiai Primimo reikalavimai Student paangos stebsena Parama studentams Studij programos itekliai Mokslini tyrim potencialas ir produktyvumas Kriterijus: Mokslini tyrim potencialo ir jo produktyvumo pakankamumas. ar auktosios mokyklos mokslini tyrim potencialas ir produktyvumas, mokslins ir (ar)

profesins veiklos patirtis per pastaruosius trejus metus vertinamoje studij kryptyje yra pakankami? ar auktosios mokyklos mokslini tyrim potencialas pakankamu mastu panaudojamas magistrantams rengti? Studij programos itekliai

Dstytojai Kriterijus: Akademinio personalo kvalifikacinis tinkamumas programos tikslams ir rezultatams pasiekti. ar dstytoj kvalifikacija yra pakankama ir atitinka Bendruosius reikalavimus studij programoms (t.y. ar vis studij dalyk dstytoj mokslins veiklos kryptis atitinka j dstomus dalykus; ar taikomj dalyk dstytojai turi ne trumpesn kaip deimties met profesins veiklos patirt dstomo dalyko srityje; ar ne maiau kaip 20 procent gilinamojo lygio dalyk apimties dsto profesoriai? ar pakankama dstytoj kvalifikacins struktra efektyviai siekti studij programos tiksl ir rezultat? ar dstytojai yra pakankamai aktyvs mokslininkai (atlieka mokslinius

tyrimus arba usiima mokslo taikomja veikla ir skelbia savo mokslins veiklos rezultatus)? ar programos dstytojai turi pakankam tarptautinio bendradarbiavimo mokslo ir studij srityje patirt? ar programos koordinatoriaus mokslin ir pedagogin kvalifikacija tinkama iai studij krypiai? Programai? Studij programos itekliai Dstytojai Kriterijus: Kvalifikuot institucijos dstytoj pakankamumas. ar racionalus nuolatini ir kviestini dstytoj santykis? ar efektyviai sprendiamos dstytoj

komplektavimo problemos, ar veiksminga nauj darbuotoj primimo darb sistema? ar pakankamai dmesio skiriama akademinio personalo kvalifikacijai kelti ir atnaujinti? Studij programos itekliai Kitas personalas Kriterijus: Kvalifikuoto kito institucijos personalo pakankamumas programai gyvendinti. ar esamam student skaiiui pakanka kito personalo (bibliotekos, laboratorij, praktinio mokymo centr, mokslo padalini darbuotoj, metodinink, kompiuteri prieiros specialist)? ar nustatyta kito personalo kvalifikacijos klimo ir

atnaujinimo tvarka ir ar ji veiksminga? Studij programos itekliai Materialieji itekliai Kriterijus: vairi materialini itekli pakankamumas programai gyvendinti.

ar pakankamas auditorij, laboratorij ir kit patalp (pvz., savarankikam darbui ir pan.) ir viet jose skaiius? Ar jos iuolaikikai rengtos, j isidstymas? ar pakankamas turimos laboratorins, orgtechnins ir programins rangos bei kompiuteri kiekis, ar pakanka internetini darbo viet? ar pakanka specialiosios programins rangos (jei ji btina programos tikslams pasiekti)? ar laboratorin baz pakankamai iuolaikika? ar pakankamas darbo asmeniniu kompiuteriu laikas valandomis, tenkantis vienam studentui (pagal dstomus dalykus)? ar tinkamos darbo slygos bibliotekoje ir kitose savarankikam darbui skirtose patalpose (katedros, fakulteto, universiteto), ar utenka darbo viet, ar yra internetinis ryys?

Studij programos itekliai Metodiniai itekliai Kriterijus: vairi metodini itekli pakankamumas programai gyvendinti. ar bibliotekoje turimam student skaiiui pakanka tinkamos studij literatros ir elektronini itekli?

ar pakanka nurodytos spausdintins metodins mediagos, ar ji prieinama studentams? ar pakankamai efektyviai naudojamos IKT mokymo priemons? ar pakankamas usakom periodini mokslo leidini sraas ir prieinamumas prie leidini? ar pakankamas aprpinimas prieiga prie tarptautini duomen bazi, i j visateksi? ar teikiama metodin pagalba skirting studij form studentams? Studij programos itekliai

Finansiniai itekliai Kriterijus: Finansini itekli pakankamumas programai gyvendinti. ar pakankami l altiniai darbo umokesiui, laboratorinei, kompiuterinei, programinei rangai, studij literatrai? ar los, skirtos (per penkerius metus) krypties studij laboratorinei rangai, yra pakankamos? ar pakankamai skiriama l akademinio ir kito personalo kvalifikacijos klimui ir atnaujinimui? ar racionalus dstytoj ir student skaii santykis, kito personalo ir student skaii santykis?

Ioriniai ryiai Programos dstytoj ir student mainai Kriterijus: Programos dstytoj ir student main intensyvumas. ar student mainai tarp mokykl, vykdani panaias programas, vyksta pakankamai intensyviai? ar pakankamas student ir program teikiani dstytoj dalyvavimas tarptautinse student ir akademinio personalo main programose? Ioriniai ryiai Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis

Kriterijus: Programos vykdytoj bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis efektyvumas. ar panaudojama (pagal sutartis) kit institucij (verslo ar kito sektoriaus) materialin baz studij programos tikslams gyvendinti? ar ryiai su darbdaviais, profesinmis asociacijomis yra pakankamai sistemingi, padeda formuoti bei tobulinti studij program? Primimo reikalavimai Atranka Kriterijus: Atrankos kriterij pagrstumas. ar vykdoma atranka yra efektyvi, reikli ir

utikrina tinkam student kontingent? Student paangos stebsena Student skaiiaus kaita Kriterijus: Student skaiiaus kaitos stebsenos efektyvumas. ar reguliariai fiksuojamas student nubyrjimas, analizuojamos jo prieastys, iekoma sprendimo bd nubyrjimui mainti? ar panaudojami stebsenos rezultatus nubyrjimui mainti? Student paangos stebsena

Student paanga Kriterijus: Student paangos stebsenos efektyvumas. ar renkami, kaupiami ir analizuojami statistiniai duomenys, nusakantys student karjer (studij tempas, t.y., kiek vidutinikai kredit yra surenkama per kiekvienus mokslo metus, koks yra paymi skirstinys ir vidurkis, kokie yra nuokrypiai, kaip keiiasi paymiai iki studij baigimo ir pan.)? ar pateikti ir ianalizuoti baigusi studijas per paskutiniuosius penkerius metus asmen vertinimai ir kokias tendencijas jie rodo? Parama studentams Akademin parama

Kriterijus: Informacijos apie akademin param sklaidos pakankamumas. ar pakankami informacijos apie program, jos apra (su studij tikslais, ypatybmis, tarpdalykiniais ryiais), jos pasikeitimus ir jos valdym pateikimo studentams bdai ir formos? ar studentai pakankamai supaindinami su pasiekim patikrinimo (kontroliniai patikrinimai, egzamino paymio sudtins dalys, egzamino forma) tvarka Parama studentams

Akademin parama Kriterijus: Mokymosi paramos sistemos efektyvumas. ar pakankamos student galimybs rinktis studij dalykus, juos perlaikyti, kartoti?

ar teikiama ir kiek efektyvi parama studentams jiems rengiantis egzaminams? ar pakanka materialini-technini ir metodini priemoni studentams j savarankikam darbui utikrinti? ar veiksminga student mobilumo paramos sistema? ar studentai pakankamai traukiami mokslin veikl, ar jie tinkamai skatinami, ar jie rengia mokslinius seminarus, konferencijas? ar racionaliai sudaryti usimim tvarkaraiai? ar racionalus studentams tenkantis akademinis krvis ir jo kitimas? ar studentai suvokia programos tikslus ir udavinius? ar pakankamai utikrintas studentams teikiamos akademins paramos pastovumas ir nuoseklumas? ar akademin parama tinkamai derinama su studij ir vertinimo metodais?

Parama studentams Akademin parama Kriterijus: Akademins paramos lankstumas. ar skiriama dmesio student motyvacijai didinti ir ar taikomos priemons veiksmingos? ar teikiama parama atsiliekantiems studentams ir ar ji efektyvi?

ar teikiama speciali parama dirbantiems studentams? ar studentai yra detaliai supaindinti su bsimos karjeros galimybmis? ar sudaroma galimyb studijuoti pagal individualij studij program? Parama studentams Socialin parama Kriterijus: Socialins ir kitos paramos studentams pakankamumas. ar studentams pakanka stipendij, bendrabui, ar sudarytos galimybs studijuoti negaliesiems? ar pakankamai ipltota psichologin,

sporto, sveikatingumo, kultros, sveikatos parama? Ai u dmes [email protected]

Recently Viewed Presentations

 • Database Security - Case Study for Enterprise License

  Database Security - Case Study for Enterprise License

  Oracle Secure Backup - free …RMAN to tape - single node to single tape device. What did we do? Encrypted all files at the OS level including datafiles, backup to local filesystem which is backed up to tape nightly. Addressing...
 • www.driverlinktraining.co.uk

  www.driverlinktraining.co.uk

  Break Times. Today we will take 3 breaks, 15 minutes in the morning, 30 minutes for lunch and then 15 minutes in the afternoon. Break . Times - Click. on the . Driverlink. Train
 • Chapter 1.1

  Chapter 1.1

  when the particles collide with the solid they stick and recrystallize. solution equilibrium - physical state in which the opposing processes of dissolution (dissolving) and crystallization of a solute occur at equal rates
 • Digital Divide and PingER - Internet2

  Digital Divide and PingER - Internet2

  PingER: Methodology, Uses & Results Prepared by Les Cottrell, SLAC, for the Extending the Reach of Advanced Networking: Special International Workshop
 • After Slavery was Abolished What was Life Like?

  After Slavery was Abolished What was Life Like?

  Crow Rice, a white man, was one of the first performers to wear blackface makeup -- his skin was darkened with burnt cork. His Jim Crow song-and-dance routine was an astounding success that took him from Louisville to Cincinnati to...
 • Secondary Economic Activities in the Paris Basin

  Secondary Economic Activities in the Paris Basin

  Human Factors that influence agriculture in the Paris Basin. 3.Government / EU Policies . The EU allocates CAP (Common Agricultural Policy - Support rural development) and structural funding which have added to the presence of excellent farm land making France...
 • Kavita Gala David Spalton James Boyce Anish Dhital

  Kavita Gala David Spalton James Boyce Anish Dhital

  Kavita Gala David Spalton James Boyce Anish Dhital ST THOMAS'S HOSPITAL, LONDON No financial or proprietary interest No financial or proprietary interest
 • Planning a CME Activity - Navy Medicine

  Planning a CME Activity - Navy Medicine

  Planning a CME Activity Understanding the Requirements & Minimizing the Headaches. CAPT Thomas Miller MC USN. CME Director, NAVMED NMPDC. May 27, 2010. NAVMED NMPDC is accredited by the ACCME to sponsor CME activities