Lefel 3 Cymhwyster y Project Estynedig Cod Cofrestru

Lefel 3 Cymhwyster y Project Estynedig Cod Cofrestru

Lefel 3 Cymhwyster y Project Estynedig Cod Cofrestru CBAC: 9500 W3 Addysgu o 2015 RHAGARWEINIAD Nodweddion allweddol: Lefel 3 Cymhwyster y Project Estynedig

Ar gael i ganolfannau yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, canolfannau Prydain dramor a chanolfannau Lluoedd Prydain dramor Lefel 3, cymhwyster annibynnol, un uned Ar gael ar gyfer cyfres yr haf yn unig I'w asesu'n fewnol a'i safoni'n allanol Platfform e-gyflwyno ar-lein rhad ac am ddim ar gael i bob canolfan Mae amrywiaeth yn elfen allweddol o athroniaeth CPE

Pam fod canolfannau yn dewis y CPE? Helpu dysgwyr i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau dysgu annibynnol Mae prifysgolion yn cynnwys y CPE yn eu cynnig UCAS Llai o ddysgwyr yn dilyn pedwaredd Safon Uwch Gwerth mwy nag UG; mae A* CPE yn cario 28 o bwyntiau UCAS o'i gymharu ag isafswm o 20 pwynt ar gyfer gradd 'A UG Mae CPE yn caniatu i ddysgwyr ymchwilio i destun o'u dewis

Cynnig opsiynau amserlen hyblyg ar gyfer canolfannau Cyfrannu at Drothwy Lefel 3 a Phwyntiau Perfformiad yng Nghymru a Lloegr Pam dewis CBAC ar gyfer CPE Cyrsiau hyfforddi DPP wyneb yn wyneb ac ar-lein Ymweliadau rhad ac am ddim chanolfannau newydd Cyswllt uniongyrchol a pharhaus ag arbenigwyr pwnc Mynediad diderfyn i adnoddau addysgol am ddim

Cefnogaeth barhaus ar gael ar gymeradwyo cynigion a theitlau projectau Amrywiaeth eang o ddeunyddiau enghreifftiol ar ein gwefan ddiogel Cysylltiad Swyddogion Cefnogi Rhanbarthol Platfform e-gyflwyno ar-lein Cyflwyno Projectau Estynedig ar-lein Mae'n hawdd ei ddefnyddio ac mae wedi cael ei ddatblygu i symleiddio'r broses weinyddu ar gyfer athrawon a

dysgwyr Arbedion sylweddol i ganolfannau o ran costau postio, argraffu a deunydd ysgrifennu Caiff gwaith ymgeiswyr ei gyflwyno ar-lein a'i storio'n ddiogel ar weinyddion CBAC Nid oes rhaid i ganolfannau greu portffolios papur ac anfon samplau yn y post at Safonwyr Allanol Mae'n bodloni disgwyliadau ymgeiswyr ar gyfer gweithredu cymwysterau mewn oes ddigidol

Mae canllawiau a chefnogaeth barhaus ar gyfer defnyddio'r platfform e-gyflwyno ar gael Trosolwg o'r Fanyleb Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o destun penodol drwy ymchwil Datblygu fel dysgwyr beirniadol ac annibynnol sy'n gallu gwerthuso'u hunain drwy wella ac adolygu eu dysgu a'u perfformiad Datblygu eu sgiliau cyfathrebu a chyflwyno

Dangos menter, creadigrwydd a hyblygrwydd wrth ymateb i heriau ac wrth gymhwyso technolegau newydd, lle bo'n briodol Cefnogi eu huchelgais personol ar gyfer addysg uwch a chyflogaeth Gellir datblygu CPE o un neu ragor o raglenni astudio neu destunau sydd o ddiddordeb personol Gall fod ar ffurf traethawd hir, ymchwiliad maes, arteffact,

dylunio neu berfformiad Mae angen 120 ODA, argymhellir 45 ODA ar gyfer Rhaglen Addysgu a Dysgu Mae elfen addysgu iddi, yn ogystal darn unigol o waith yn seiliedig ar sgiliau a goruchwyliwr ar gyfer pob dysgwr Y PROJECT ESTYNEDIG - Y Broses Dewis testun ar gyfer y project ac ysgrifennu cynnig yn amlinellu'r nodau a'r amcanion, a chynllun project yn nodi sut bydd canlyniad y project yn cael ei gyflawni

Cofnodi cynnydd yn dangos beth a ddysgwyd o'r elfen a addysgir, sut mae'r ymchwil wedi'i gwneud, y penderfyniadau a wnaed, y problemau a gafodd eu datrys a sut cafodd y broses gyfan ei hadolygu a'i gwerthuso, gan gynnwys cyfarfodydd gyda goruchwylwyr Cynhyrchu canlyniad project, gan roi tystiolaeth o'r darn terfynol o waith ysgrifenedig neu gynnyrch mewn fformat priodol Rhoi cyflwyniad gerbron cynulleidfa nad ydynt yn arbenigwyr

yn egluro canlyniad y project, gan gynnwys adolygiad o'u perfformiad a'u dysgu drwy sesiwn holi ac ateb Mae'n ofynnol i ddysgwyr gwblhau'r adrannau canlynol: Rhan A - Cofnodion y Dysgwr EPF1 - Cynnig a Theitl EPF2 (A-E) - Cofnod y Project Estynedig

EPF3 - Canlyniad y Project Estynedig EPF4 - Cyflwyniad y Project Estynedig Mae'n ofynnol i oruchwylwyr gwblhau'r adrannau canlynol: Rhan B - Cofnodion y Goruchwyliwr/Aseswr EPF5 - Datganiad Tyst Cyflwyniad y Project Estynedig EPF6 - Taflen Farciau Asesiad Terfynol Goruchwyliwr y

Project Estynedig a Ffurflen Safoni Mewnol y Ganolfan Rhaglen Addysgu a Dysgu Dylid dyrannu digon o amser argymhellir 45 ODA Cynllun Gwaith enghreifftiol ar gael yn ein Canllawiau Addysgu sydd ar gael ar ein gwefan gyhoeddus www. cbac.co.uk Asesu

Amcanion Asesu AA1 Rheoli AA2 Defnyddio adnoddau AA3 Datblygu a gwireddu AA4 Adolygu a Chyfathrebu Cyfanswm Pwysoliad 20%

20% 40% Marc ar gael 20 20 40 20%

20 100% 100 AA1 Rheoli Gwireddu nodau ac amcanion penodol y project Yn syml, y nodau yw'r strategaeth; yr amcanion yw'r tactegau Gosodiadau cyffredinol sy'n disgrifio beth mae'r dysgwr yn

gobeithio ei gyflawni yw nodau Gosodiadau penodol am gamau gweithredu sy'n disgrifio canlyniadau'r camau y bydd y dysgwr yn eu cymryd i gyflawni'r project yw amcanion Mae amcanion yn diffinio strwythur y project. Cynllunio a dylunio project sy'n cynnwys creu cynlluniau gweithredu, pennu amserlenni, cerrig milltir a therfynau amser, nodi is-dasgau a gweithgareddau, pennu targedau, blaenoriaethau a nodau

Rheoli project sy'n cynnwys gwirio, mesur, monitro ac asesu cynnydd, addasu i newid, rheoli risgiau, iechyd a diogelwch, defnyddio meddalwedd rheoli project (er enghraifft, siartiau Gantt a PERT, Dadansoddiad Llwybr Critigol a rheoli amser) Atebolrwydd project sy'n cynnwys pennu meini prawf llwyddiant priodol, a dulliau mesur llwyddiant AA2 Defnyddio Adnoddau Dethol a chymhwyso ffynhonnell Gwerthuso ffynonellau, gan werthuso hygrededd, er enghraifft,

gan ddefnyddio dadansoddiad BRAVENS, gwerthuso defnyddioldeb y ffynhonnell Dadansoddi a phrofi dilysrwydd data Cyfeirio at ffynonellau ac osgoi lln-ladrad Cyfuno gwybodaeth a data cymhleth Ystyriaethau moesegol AA3 Datblygu a Gwireddu Datrys problemau

Gwneud penderfyniadau Defnyddio iaith a dadleuon Defnyddio technolegau newydd, fel peiriannau argraffu 3D, meddalwedd newydd, cyhoeddi ar-lein, ac ati. Datblygu Sgiliau Trin a gwerthuso ffynonellau'n feirniadol

Dadansoddi, dethol a chyfuno Dewis testun/cwestiwn priodol Datrys problemau a gwneud

penderfyniadau Sgiliau cyflwyno a myfyrio Deall sut i ymchwilio'n effeithiol Datblygu prosesau

cynllunio a threfnu effeithiol Cyflwyno ac asesu Ysgrifennu yn rhugl gyda strwythur, a llinell ddadl glir Canolbwyntio ar ddadansoddi'n feirniadol yn hytrach na disgrifio Tystiolaeth ategol gryf, y cyfeirir ati'n gywir Dangos tystiolaeth o'r wrthddadl

Mae angen paragraffau cydlynol sydd wedi'u strwythuro'n dda O leiaf 5,000 o eiriau o hyd, er nad oes unrhyw gosb am fynd dros y nifer geiriau hyn Dangos tystiolaeth o ddrafftio a phrawf-ddarllen, ond dim ond y drafft terfynol y mae'n rhaid ei gyflwyno Bod yn seiliedig ar dystiolaeth a dangos casgliad wedi'i ddatblygu, sy'n rhoi sylw llawn i'r nodau a'r amcanion penodol Mae angen llyfryddiaeth academaidd Mae angen i ddysgwyr fod wedi rhoi sylw i faterion SAG

Traethawd hir neu arteffact? Mae canlyniad traethawd hir (canlyniad project ysgrifenedig) a chanlyniad arteffact (project nad yw'n ysgrifenedig) yr un mor ddilys Mae arteffactau gwan yn annhebygol o fodloni gofynion cymhwyster Lefel 3 Mae gan yr arteffactau gorau nodau ac amcanion clir ac maent wedi eu gwreiddio'n benodol mewn ymchwil

Enghreifftiau o arteffactau da: Cynhyrchu model wrth raddfa o fagnel (trebuchet) dan 100 sy'n gallu taflu pl tenis dros ddeng metr. Gweithgynhyrchu siaced ledr dan 100 gan ddefnyddio torrwr laser yr ysgol. Ysgrifennu a chynhyrchu ffilm fer ar argyfwng ffoaduriaid Syria sydd wedi'i anelu at ddysgwyr chweched dosbarth. AA4 Adolygu a Chyfathrebu Sgiliau cyflwyno mae angen i ddysgwyr strwythuro eu

syniadau'n effeithiol, gan ennyn diddordeb y gynulleidfa ac osgoi syrffedu gyda sleidiau, a delio chwestiynau heriol Gwerthuso a myfyrio ar yr hyn y maent wedi'i wneud Gofynion allweddol ar gyfer AA4 - Cyflwyniad Mae'n rhaid i oruchwyliwr y dysgwr fod yn bresennol, oherwydd yn y pen draw, mae'n rhaid iddo asesu pa mor effeithiol yw'r cyflwyniad Mae'n rhaid i'r dysgwr ateb cyfres o gwestiynau gan y gynulleidfa ar ddiwedd y cyflwyniad, ac ni chaiff y cwestiynau

hyn gael eu rhannu 'r dysgwr ymlaen llaw. Adnoddau eraill www.wjec.co.uk/qualifications/extended-project/

Manyleb CPE Canllaw i Fyfyrwyr Canllawiau Addysgu Llawlyfr Gweinyddu Cwestiynau Cyffredin Manylion digwyddiadau DPP Adroddiad yr Uwch Safonwr

Adnoddau eraill www.wjecservices.co.uk Deunyddiau DPP Enghreifftiau Patrymol Manylion Cyswllt Glenda Kinsey Rheolwr Cymhwyster y Project Estynedig

02920 265348 [email protected] Tania Lucas Swyddog Cefnogaeth Pwnc 02920 265343 [email protected] Am ragor o fanylion, ewch i'r dudalen Project Estynedig ar wefan CBAC

Recently Viewed Presentations

 • Grammaire - Les verbes en -er

  Grammaire - Les verbes en -er

  1. We have learned about les infinitifs et les pronomssujets.Now, we will focus on some regular verbs in French. These verbs follow a pattern.Their forms can be predicted.Some verbs that we will learn later are known as irregular verbs.Their forms...
 • ALA Survey Results

  ALA Survey Results

  DNA. I can't speak to that in my location as it hasn't happened since I I started however I can't speak to prior or other office locations. ... The jokes were usually generic, not directed at a particular individual, but...
 • ICT4D @ Pact in Myanmar

  ICT4D @ Pact in Myanmar

  ICT4D @ Pact in Myanmar. Pact is a capacity development organization that builds the capacity of NGOs, CBOs and government entities around the world to have greater and wider impact in the areas of health, livelihoods and natural resource management....
 • Small Group Instruction - amazingachievement.weebly.com

  Small Group Instruction - amazingachievement.weebly.com

  Small Group Instruction. ... Jump rope rhymes and tongue twisters. Songbooks. Paper, pencils, crayons. ... Children enthusiastically visit this station to read plays and retell stories. It is a "space where oral language related to books can flourish. The more...
 • Summary of Confidence Intervals - Winona

  Summary of Confidence Intervals - Winona

  Summary of Confidence Intervals for Estimating m and p Basic Form of a Confidence Interval (estimate) + (table value)(SE of the estimate) CI for the Population Mean (m) If we assume the population we are sampling is approximately normal or...
 • trans-Golgi-Network - uni-bonn.de

  trans-Golgi-Network - uni-bonn.de

  The trans - Golgi network. Atfirstit was knownas a subcompartmentofthe Golgi. BUT. Neweststudyindicating TGN tobe a free, highlymobile organelle. Early Endosome ...
 • Balmoral Grade 8 Parent Programming Meeting

  Balmoral Grade 8 Parent Programming Meeting

  All students must take: A second language (French or Squamish) Three consecutive years Grades 8,9 & 10 * exception made for LC students Grade 9 Electives …all students will take a minimum of 4 half year elective courses: Fine Arts...
 • Recherche oprationnelle La recherche oprationnelle (RO) est une

  Recherche oprationnelle La recherche oprationnelle (RO) est une

  EMME/2, pour la planification des transports urbains et régionaux, est utilisé dans 75 pays par 950 organismes; HASTUS pour la confection d'horaires, a été adopté par plus de 250 régies de transport public; et GeoRoute est le logiciel de confection...