Dia 1 - Mannenconferentie.NL

Dia 1 - Mannenconferentie.NL

Geloof voor de ander Evert Jan Ouweneel Mannenconferentie, 23 november 2014 GELOOF VOOR DE ANDER Adam & Eva Genesis 1 en 2 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee... En God schiep de mens naar zijn beeld;

naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee.. Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de GELOOF VOOR DE ANDER Abraham Genesis 12:3 De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot

volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. GELOOF VOOR DE ANDER Abraham Genesis 18:22 En de HERE dacht: Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden en met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden.

[...] Daarop zeide de HERE: Het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil nederdalen om te zien, of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep, dat tot Mij gekomen is, of niet; Ik wil het weten. Toen wendden die mannen zich vandaar en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor de HERE. En Abraham trad GELOOF VOOR DE ANDER Isral Exodus 19:6 Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaars-vleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn

woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. GELOOF VOOR DE ANDER Mozes Exodus 32:10 En de HERE zeide tot Mozes: Ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Nu dan, laat Mij begaan, dat mijn toorn tegen hen ontbrande en Ik hen vernietige, maar u zal Ik tot een groot volk

maken. Toen zocht Mozes de gunst van de HERE, zijn God, en hij zeide: Waarom, HERE, zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat Gij uit het land Egypte hebt geleid met grote kracht en met een sterke hand? [...] Denk aan Abraham, Isaak en Isral, uw dienaren, aan wie Gij gezworen hebt bij Uzelf en tot wie Gij gesproken hebt... [...] En de HERE kreeg berouw GELOOF VOOR DE ANDER Isralietliet Ezechil 22:30 Het volk des lands maakt zich schuldig aan afpersing en pleegt roof; het onderdrukt de arme en behoeftige, en de

vreemdeling doet het tegen alle recht geweld aan. Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden. Daarom heb Ik mijn gramschap over hen uitgestort; met het vuur van mijn verbolgenheid heb Ik hen verteerd; hun wandel heb Ik op hun hoofd doen neerkomen luidt het woord van de Here GELOOF VOOR DE ANDER Christus Hebreen 7:25

Jezus zei: Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. (Lucas 23:34) ...omdat Hij [Christus] blijft tot in eeuwigheid, heeft Hij een onvergankelijk priesterschap. Daarom kan Hij ook volledig behouden wie door Hem tot God naderen, daar Hij altijd leeft om voor hen tussenbeide te treden. GELOOF VOOR DE ANDER Gemeente Johannes 20:23 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze

hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: Ik wens jullie vrede! Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden GELOOF VOOR DE ANDER Gemeente Openbaring 5:9 1 Petrus 2:9

U [Christus] bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie, en hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters; en zij zullen over de aarde regeren. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. GELOOF VOOR DE ANDER Adam & Eva Abraham Mozes

Isralietliet Christus Lichaam van Christus Om bij God te pleiten voor de volken VERTICAAL PLEITEN God, u staat niet alleen in uw strijd tegen onrecht. Uw verlangen is ons verlangen; uw strijd is Om bij de volken te pleiten voor God

HORIZONTAAL PLEITEN Vrienden, we staan niet alleen in onze strijd tegen onrecht. Ons verlangen is Gods verlangen; onze strijd

Recently Viewed Presentations

 • Brief on Congressional Outreach to Tohoku University: Finding

  Brief on Congressional Outreach to Tohoku University: Finding

  : Fuel cells, batteries, biofuels, low-GHG production of hydrogen, carbon capture and storage, and vehicle efficiency should all be part of the current R&D strategy... hydrogen/fuel cells are at least as promising as battery electric vehicles in the long term...
 • SUGAR One hundred and fifty-six pounds. That's how

  SUGAR One hundred and fifty-six pounds. That's how

  In a 2,000-calorie-a-day diet, that's just 200 calories -- or eight heaping teaspoons of table sugar at 25 calories each. This is why most nutrition experts recommend limiting added sugars (excluding fruit and milk) to 40 grams per day or...
 • Enzymes and How They Work - NCEA Level 2 Biology

  Enzymes and How They Work - NCEA Level 2 Biology

  Lock and Key Hypothesis. The specific action of an enzyme with a single substrate can be explained using a Lock and Key analogy first postulated in 1894 by Emil Fischer.. In this analogy, the lock is the enzyme and the...
 • II. Classification of Microorganisms

  II. Classification of Microorganisms

  An enveloped RNA virus that replicates through a DNA intermediate. The DNA intermediate is synthesized by reverse transcriptase: an enzyme that makes a DNA molecule using an RNA template. The DNA intermediate is spliced into host chromosomes, making the infection...
 • Setting up your lab notebook - Mrs. Francis' Chemistry Page

  Setting up your lab notebook - Mrs. Francis' Chemistry Page

  Here's what our first lab will look like. Go to weebly and get the pdf of our current lab. First thing, date the page in the upper right. Now put the title. 1. 9/4/18. Observing a Chemical Reaction. Summarize your...
 • Nutrition for Foodservice and Culinary Professionals

  Nutrition for Foodservice and Culinary Professionals

  Nutrition. Gluten-free flours have less protein than wheat flour, and many are low in fiber. Choose mostly whole-grain flours to improve the fiber and nutrient content of your baked goods.
 • Knowing - St. Johns County School District

  Knowing - St. Johns County School District

  Unit 1: Understanding the Knower and Nature of Knowledge (and TOK) The map is not \the territory… You have 7 minutes in which to draw as accurately and completely as you can, a map of the world.
 • General

  General

  Volunteers required (working knowledge of EEMUA 191 would be and advantage!). Standardisation activities Encourage SP committees participation How do we do this? 1) Find your area of interest from the standards committees list on www.ISA.org. 2) Submit a request to...