Transcription

BUDITE NA PRAVNOJ [email protected] iz elektronske pravne baze Paragraf LexUkoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju važeća verzija propisa,poslednju verziju možete naći OVDE.ZAKONO IZVRŠENJU VANZAVODSKIH SANKCIJA I MERA("Sl. glasnik RS", br. 55/2014 i 87/2018)Glava prvaOSNOVNE ODREDBESadržina zakonaČlan 1Ovim zakonom uređuje se postupak izvršenja vanzavodskih sankcija i mera izrečenih u krivičnom, prekršajnom ili drugomsudskom postupku, koje se izvršavaju u zajednici (u daljem tekstu: izvršenje), propisuje se svrha, sadržaj, način izvršenja,položaj lica u postupku, kao i nadzor nad izvršenjem.Na izvršenje iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, ako ovim zakonomnije drugačije propisano.Svrha i sadržaj izvršenjaČlan 2Izvršenja vanzavodskih sankcija i mera sprovode se radi zaštite društva od kriminaliteta izvršenjem vanzavodskih sankcija imera u zajednici sa ciljem resocijalizacije i reintegracije osuđenih lica.Poslovi izvršenja sprovode se prilikom odlučivanja o krivičnom gonjenju, određivanju i izvršenju mera obezbeđenja prisustvaokrivljenog, izvršenju sankcije izrečene učiniocu kažnjivog dela, izvršenju uslovnog otpusta i pružanju podrške i pomoći posleizvršene kazne zatvora.Poslovi izvršenja obavljaju se na osnovu odluke javnog tužioca, suda ili na zahtev zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.Poverenička službaČlan 3Poslove izvršenja sprovodi organizaciona jedinica nadležna za alternativne sankcije (u daljem tekstu: Poverenička služba), uokviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (u daljem tekstu: Uprava).U okviru Povereničke službe obrazuju se povereničke kancelarije za područje teritorijalne nadležnosti jednog ili više višihsudova.

Mesna nadležnost povereničke kancelarije iz stava 2. ovog člana određuje se prema mestu prebivališta, odnosno boravištalica uključenog u izvršenje.U vršenju poslova iz svoje nadležnosti poverenička kancelarija sarađuje i razmenjuje podatke sa državnim organima,naučnim ustanovama, organima lokalne zajednice, udruženjima i drugim institucijama koje su od značaja za obavljanjenjihovih poslova.Poverenička kancelarija može radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti angažovati stručnjake, kao i druga lica, u skladusa zakonom.Glava drugaPOLOŽAJ LICA UKLJUČENOG U IZVRŠENJE I OVLAŠĆENJA POVERENIKAPoložaj lica uključenog u izvršenjeČlan 4U postupku izvršenja jemči se poštovanje dostojanstva lica prema kojem se sprovode sankcije i mere.Lice prema kojem se sprovodi izvršenje ne sme biti stavljeno u neravnopravan položaj zbog rase, boje kože, pola, jezika,vere, političkih i drugih uverenja, nacionalnog ili socijalnog porekla, imovnog stanja, obrazovanja, društvenog položaja,seksualne orijentacije ili drugog ličnog svojstva.Poslovi izvršenjaČlan 5Poslovi izvršenja su:1) praćenje izvršenja obaveza prema odluci javnog tužioca, kada se u odnosu na osumnjičenog odlaže krivično gonjenje, kaoi sprovođenje obaveza po presudi donetoj na osnovu zaključenog sporazuma o priznanju krivičnog dela;2) praćenje izvršenja mere zabrane napuštanja stana (u daljem tekstu: kućni pritvor) i mere zabrane prilaženja, sastajanja ilikomuniciranja sa određenim licem;3) organizacija, sprovođenje i praćenje izvršenja kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje (u daljem tekstu:kućni zatvor);4) organizacija, sprovođenje i praćenje izvršenja kazne rada u javnom interesu i zaštitnog nadzora kod uslovne osude;5) nadzor nad uslovno otpuštenim licem i podrška da lice poštuje ograničenja koja je izrekao sud;6) savetovanje i pružanje podrške i pomoći licu posle izvršene kazne zatvora da izbegnu ponovno činjenje krivičnih dela;7) drugi poslovi koji su od značaja za obavljanje poslova izvršenja.Ovlašćenja PoverenikaČlan 6Poslove izvršenja obavlja državni službenik iz povereničke kancelarije (u daljem tekstu: Poverenik).Poverenik je ovlašćen da prikuplja podatke o licima prema kojima se sprovodi izvršenje, da uspostavi kontakt sa porodicom,da izvrši uvid u službenu dokumentaciju nadležnih organa i pravnih lica i da od njih zatraži da mu se dostave potrebni podaci.Poverenik ima svojstvo službenog lica i sva prava i dužnosti koja proizilaze iz tog svojstva.Poverenik ima službenu legitimaciju i službenu značku čiju sadržinu i izgled propisuje ministar nadležan za poslovepravosuđa.Prvi razgovorČlan 6aNakon dostavljanja pravnosnažne i izvršne odluke suda, Poverenik poziva na prvi razgovor lice prema kojem se sprovodiizvršenje kućnog zatvora.Poverenik pismeno nalaže licu iz stava 1. ovog člana da se određenog dana javi u povereničku kancelariju na prvi razgovor,kako bi odredio datum započinjanja izvršenja krivične sankcije.Ako se lice iz stava 1. ovog člana ne javi na prvi razgovor u povereničku kancelariju u roku od tri dana od dana kada jetrebalo da se javi, Poverenik obaveštava nadležni sud.U slučaju iz stava 3. ovog člana sud naređuje dovođenje, a ako se lice krije ili je u bekstvu, naređuje izdavanje poternice i otome obaveštava Poverenika.

Prava, obaveze i zaštita lica prema kojem se sprovodi izvršenjeČlan 7Lice prema kojem se sprovodi izvršenje ostvarivaće svoju zdravstvenu zaštitu prema opštim propisima o zdravstvenoj zaštiti.Lice prema kojem se sprovodi izvršenje može promeniti mesto prebivališta ili boravišta samo uz saglasnost organa čijom jeodlukom određeno sprovođenje izvršenja. Molba za saglasnost za promenu prebivališta ili boravišta podnosi se prekopovereničke kancelarije.Lice prema kojem se sprovodi izvršenje dužno je da nadoknadi štetu Upravi, za oštećenje ili uništenje uređaja za lociranje,koju prouzrokuje namerno ili krajnjom nepažnjom.Lice prema kojem se sprovodi izvršenje ima pravo prigovora direktoru Uprave na rad Poverenika, ako smatra da supostupanjem Poverenika povređena njegova prava.Poverenik je dužan da pismeno odgovori na navode iz prigovora u roku od tri dana od dana prijema prigovora.Direktor Uprave odluku o prigovoru doneće u roku od osam dana od dana prijema prigovora.Protiv pojedinačnih akata direktora Uprave kojima se rešava o pravima i obavezama lica prema kojem se sprovodi izvršenjedozvoljena je sudska zaštita, koju u skladu sa ovim zakonom obezbeđuje sudija za izvršenje krivičnih sankcija (u daljemtekstu: sudija za izvršenje).Zaštita podataka o ličnosti lica prema kojem se sprovodi izvršenjeČlan 8Podaci o licu prema kojem se sprovodi izvršenje predstavljaju naročito osetljive podatke o ličnosti i njihova zaštita se vrši uskladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.Svi podaci o licu uključenom u izvršenje evidentiraju se i čuvaju u dosijeu postupanja.Lice uključeno u izvršenje ima pravo uvida u svoj dosije postupanja, osim u zapažanja i stručna mišljenja Poverenika i drugihstručnih lica, kao i podataka koji se odnose na treća lica.EvidencijeČlan 9Evidencije poslova izvršenja vodi Poverenička služba.Evidencije se mogu voditi ručno i elektronski.U okviru evidencija vode se matične knjige i dosijei postupanja za lica prema kojima se sprovodi izvršenje.Evidencije iz stava 1. ovog člana sadrže podatke o ličnosti i izrečenoj sankciji, meri ili obavezi, kao i podatke od značaja zanjihovo izvršenje.U matične knjige upisuju se sledeći podaci o ličnosti: ime i prezime, ime jednog roditelja, jedinstveni matični broj građana iadresa prebivališta, odnosno boravišta.U dosije postupanja upisuju se sledeći podaci o ličnosti: školska sprema, zanimanje, posebne potrebe, bračno stanje i podacio ličnosti članova porodice lica prema kome se sprovodi izvršenje (ime i prezime članova porodice, srodstvo, adresaprebivališta, odnosno boravišta i broj telefona).Uputstvo o načinu vođenja evidencija iz stava 1. ovog člana donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.Pojedinačni program postupanjaČlan 10Poverenik za poslove izvršenja izrađuje pojedinačni program postupanja za svako lice prema kojem se sprovodi izvršenje.Pojedinačni program postupanja izrađuje se na osnovu procene ličnosti, ličnih prilika, zdravstvenog stanja, stručnihkvalifikacija, procene rizika i potreba lica prema kojem se sprovodi izvršenje. Program se izrađuje u saradnji sa osuđenimlicem.Pojedinačni program postupanja sadrži metode, postupke i rokove za njegovo sprovođenje, nosioce pojedinih aktivnosti iostale podatke od značaja za ispunjavanje svrhe izvršenja.Pojedinačni program postupanja obavezno sadrži preuzete obaveze ili mere koje je odredio nadležni organ.Lice prema kojem se sprovodi izvršenje upoznaće se sa sadržinom pojedinačnog programa postupanja, kao i saposledicama neizvršenja obaveza, prihvati ga svojim potpisom, posle čega je obavezno izvršavati utvrđene postupke i mere.

Glava trećaNADZOR NAD IZVRŠENJEM OBAVEZA PREMA ODLUCI JAVNOG TUŽIOCANadzor nad izvršenjem obaveza prema odluci javnog tužioca o odlaganju krivičnog gonjenjaČlan 11Kada javni tužilac donese odluku o odlaganju krivičnog gonjenja, nadzor nad izvršenjem obaveza koje su određeneosumnjičenom obavlja Poverenik.Dostavljanje odluke javnog tužilaštvaČlan 12Javni tužilac dostavlja odluku o odlaganju krivičnog gonjenja sa podacima o ličnosti osumnjičenog nadležnoj povereničkojkancelariji u roku od tri dana od dana donošenja odluke.Postupanje PoverenikaČlan 13Poverenik je dužan da odmah po prijemu odluke preduzme potrebne radnje za njeno izvršenje.Kada je to potrebno, i prema vrsti obaveze, Poverenik pribavlja potrebne podatke od porodice osumnjičenog, policije,ustanova zdravstvene i socijalne zaštite, poslodavca i drugih ustanova, organizacija i udruženja.Poverenik ima pravo neposrednog proveravanja izvršenja obaveza.Izvršavanje obavezaČlan 14Osumnjičeni prema kojem se sprovodi izvršenje, dužan je da ispuni obaveze u roku i na način određenim odlukom javnogtužioca.Ako je osumnjičeni opravdano sprečen da ispuni obaveze iz stava 1. ovog člana, dužan je da o tome obavesti Poverenikabez odlaganja.Nadzor nad sprovođenjem obavezaČlan 15Poverenik nadzire izvršenje obaveza i obaveštava nadležnog javnog tužioca o sprovedenom nadzoru.Ako osumnjičeni ne ispunjava obaveze koje su mu određene, kao i u slučaju iz člana 14. stava 2. ovog zakona, Poverenik ćeo tome obavestiti javnog tužioca i Povereničku službu, uz navođenje razloga.IzveštavanjeČlan 16Poverenik, prema potrebi, dostaviće izveštaj o okolnostima koje bitno utiču na izvršenje obaveza.Kada osumnjičeni ispuni obaveze Poverenik o tome, bez odlaganja, obaveštava nadležnog javnog tužioca i Povereničkuslužbu.Glava četvrtaIZVRŠENJE VANZAVODSKIH SANKCIJA I MERA KOJE JE ODREDIO SUDNadzor nad izvršenjem mere kućnog pritvoraČlan 17Kada sud prema okrivljenom odredi primenu mere kućnog pritvora kontrolu poštovanja ograničenja koja su okrivljenomodređena odlukom suda obavlja Poverenička služba preko Poverenika.Sud će u svojoj odluci naznačiti da li se mera kućnog pritvora izvršava sa ili bez primene elektronskog nadzora.Sud odmah dostavlja odluku o primeni mere kućnog pritvora Povereničkoj službi.

Ako sud donese odluku da se mera kućnog pritvora izvršava uz primenu elektronskog nadzora, oprema za elektronskinadzor aktivira se odmah posle dostavljanja odluke iz stava 3. ovog člana.Uređaj za lociranje okrivljenog (odašiljač sa pratećom opremom), koji je neškodljiv po zdravlje, postavlja stručno lice, koje pritome daje potrebno uputstvo okrivljenom o načinu rada uređaja. Poverenička služba upravlja i uređajem kojim se daljinskiprati kretanje okrivljenog i njegov položaj u prostoru.Prilikom kontrole sprovođenja mere iz stava 1. ovog člana Poverenik sarađuje sa policijom ili drugim nadležnim državnimorganom.Pravo na boravak van prostorijaČlan 17aOkrivljeni prema kome se primenjuje mera kućnog pritvora ima pravo na boravak van prostorija u kojima se primenjuje merau trajanju od najviše jedan čas dnevno u periodu od 7 do 17 časova.Ako se utvrdi zloupotreba prava iz stava 1. ovog člana sud će, na obrazloženi predlog Poverenika, doneti odluku ooduzimanju tog prava.Protiv odluke iz stava 2. ovog člana okrivljeni može izjaviti žalbu u roku od tri dana od dana dostavljanja vanraspravnom većuistog suda.Žalba iz stava 3. ovog člana ne zadržava izvršenje odluke.Obaveze PoverenikaČlan 18O kršenju ograničenja koje je sud okrivljenom odredio Poverenik bez odlaganja obaveštava sud, policiju i Povereničkuslužbu.Poverenik obaveštava sud i o drugim okolnostima od značaja za primenu elektronskog nadzora.Nadzor nad izvršenjem mere zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licem,odnosno druge mere određene odlukom sudaČlan 19Kada sud donese odluku kojom je okrivljenom izrečena zabrana prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licem,odnosno druge mere određene odlukom suda, sa obavezom javljanja okrivljenog Povereniku, odluku dostavlja Povereničkojslužbi.Poverenik je dužan da u roku od tri dana od dana prijema odluke izradi program postupanja sa kojim upoznaje okrivljenog.Poverenik odmah obaveštava sud, policiju i Povereničku službu o kršenju obaveze javljanja.Izvršenje kazne kućnog zatvoraČlan 20Pre donošenja odluke o izvršenju kazne kućnog zatvora sa primenom elektronskog nadzora, sud će utvrditi da li postojetehničke i druge mogućnosti za izvršenje ove kazne.Ako nije u mogućnosti da utvrdi uslove iz stava 1. ovog člana, sud će od Povereničke službe zatražiti izveštaj o postojanjutehničkih i drugih mogućnosti od značaja za izvršenje ove kazne.Posle dobijanja izveštaja sud će u svojoj odluci naznačiti da li će se kazna kućnog zatvora izvršavati sa ili bez primeneelektronskog nadzora.Ako sud nije naznačio u presudi da li će se kazna izvršavati sa ili bez primene elektronskog nadzora, sud je dužan da se bezodlaganja izjasni o načinu izvršenja kazne.Praćenje izvršenja kazne kućnog zatvoraČlan 21Pravnosnažnu i izvršnu odluku o kućnom zatvoru sud dostavlja Povereničkoj službi.Poverenik utvrđuje program postupanja i prati izvršenje kazne iz stava 1. ovog člana.Izvršenje kazne kućnog zatvora sa primenom mere elektronskog nadzora

Član 22Kada sud odredi da se izvršenje kazne kućnog zatvora s